Generalforsamling 2010

Tidligere generalforsamlinger i DVF:  
Generalforsamling DVF den 17. marts 2013  
2012 25. marts - 2011 26. marts 
2010 - 2009 - 2008-2000

Generalforsamling i Dansk Vietnamesisk Forening lørdag 27. februar 2010

Til formand genvalgtes Ole Riis, til næstformand genvalgtes Vân-Khanh Dang, til kasserer genvalgtes Ole Westergaard, og til sekretær genvalgtes Ingeborg Rasmussen, dog kun i tiden, indtil en ny sekretær kan træde ind i stedet.
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt:
Helle Blom, Trine Glue Doan, Wilfred Gluud, Birte Jensen, Inger Vinther Johansen, Tran Huong Lien, Freddy Karup Pedersen, Jørgen Prag og Phuc Van Tran.
Katrine Riisgaard Pedersen udtrådte af bestyrelsen. Nyvalgt til bestyrelsen blev Sophus Vørsing.

Vân-Khanh Dang blev genvalgt som næstformand og vil fortsat arbejde for at inddrage flere herboende vietnamesere. Portræt på KVINFOs hjemmeside www.kvinfo.dk/side/539/?personId=27, Hun er nu lærer i Odense.

Mange bolde i luften for bestyrelsen

1. Valg af dirigent og referent
Som dirigent valgtes Morten Rasmussen og som referent Ingeborg Rasmussen. Dirigenten takkede for valget, bød velkommen til mødet, konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht. vedtægterne og gav ordet til formanden Ole Riis. 

2.  Bestyrelses beretning samt planer for næste års aktiviteter 

- Ole Riis som blev genvalgt som formand konstaterede at det er havde været svært at leve op til opstillingstale fra sidste års generalforsamling, i en forening som kun drives med frivilligt arbejde.

Opstillingstillingstale 28/2 2009
Beretninger og referat februar 2009 - desuden programerklæringer ved opstilling i 2009

Ole Riis berettede: Ved generalforsamlingen i 2009 blev jeg valgt til formand. Det skete på en for foreningen usædvanlig måde - nemlig ved kampvalg. Jeg følte dengang, at der var nogle ting, der kunne gøres bedre, og jeg troede, at jeg havde evnerne og energien til at gøre det. Men set i bakspejlet har jeg ikke helt haft energien til at følge ordentlig op på alt. Det er et krævende job at være formand. Der er mange bolde i luften. Jeg håber dog, at de fleste har oplevet, at vi har været bedre til hurtigere og bredere at kommunikere ting rundt i foreningen. Men ellers tror jeg ikke, der er sket så meget nyt. Vi har haft et ret travlt år, der har gjort, at de fleste af os har været i defensiven ift. at få planlagt med rettidig omhu.
Foreningen har pt. lidt under 500 medlemmer.
Vi havde kort efter Generalforsamlingen i 2009 den årlige Kulturdag. I 2010 er den blevet afholdt den sidste lørdag i februar, så i indeværende beretningsår har vi altså afholdt 2 Kulturdage.
I april måned 2009 havde vi besøg af Vietnam-Denmark Friendship Association
(VIDAFA), som opholdt sig i Danmark en uges tid. Et besøg, hvor hr. Thanh og hr. Cuong var behjælpelige med at huse de besøgende. Det er vi meget taknemmelige for. De havde inviteret sig selv, men vi sørgede for dem her i Danmark, og selv om der blev stillet gratis husly til rådighed, kostede det os alligevel ca. 10.000 kr.
Igen i 2009 valgte vi at springe Têt ThrungThu (midt-efterårsfesten) over, men vi stiler stadig efter at lave et fælles socialt arrangement enten med en Viet Kieu forening eller med foreningen for adoptivfamilier med børn fra Vietnam: Vietnam Landegruppen.
I november måned blev der i Vanløse Kulturhus holdt foredrag af Shelter-gruppen om status for Shelter-projektet, i alt ca. 10 fremmødt.
Traditionen tro havde vi også i 2009 et velbesøgt møde med den danske ambassadør i Vietnam, Peter Lysholt Hansen.
Ligeledes traditionen tro inviterede vi i det forgangne år den herværende vietnamesiske ambassade til julefrokost hos foreningens tidligere formand Jørgen Prag i Lyngby.
I denne tid, fra den 17. februar til den 1. marts, har den kendte vietnamesiske zither-spiller Nguyen Thanh Thuy og hendes mand, fotografen Dang Hao været på besøg - primært finansieret af den danske ambassade i Hanoi. Her har hr. Thanh og hr. Cuong igen været behjælpelige med at skaffe husly. Tak.
Vi har haft forskellige strategiske diskussioner som strukturdebat - om hvordan vi mere effektivt kan beslutte ting i bestyrelsen og sørge for at skille administrative opgaver fra strategiske. Vi har drøftet det meget, men implementeringen i form af et arbejdende forretningsudvalg mangler stadig at få effekt. Det ventes at ske i løbet af det næste år.
Vi drøftede god kommunikation både forrige år og sidste år. Debatten har gjort os klogere på, hvordan vi kommunikerer på e-mail, hvem skal have hvilke mails, hvornår etc. Konkret har det betydet, at de aktive forhåbentligt føler, at der bliver kommunikeret hurtigere og bredere. Der er plads til forbedringer, og det er en løbende proces.
For at aflaste Ingeborg har vi prøvet at fordele arbejdet med at skrive referat af bestyrelsesmøderne. Det er dog ikke lykkedes fuldt ud, og hun tager stadig referat engang i mellem.
Vi har i løbet af året prøvet at få en fast ordning om betaling af udlæg af afholdte udgifter i forbindelse med foreningsarbejde. Det er et meget vigtigt punkt. Man kan ikke forvente, at en forening kan tiltrække aktive, hvis de skal have penge med hjemmefra. Det er dog ikke lykkedes at enes om en ordning. I løbet af næste år vil det dog forhåbentlig falde på plads.
Vi har fået ca. kr. 57.000 i administrationstilskud fra Tips- og lottomidlerne. Vi blev enige om ikke at søge puljen til konkrete formål i år pga. manglende ressourcer. Nis Jensen udtrådte i løbet af året af bestyrelsen. Deres udtrædelse af bestyrelsen var et resultat af, at de udtrådte af Shelterprojektet. Nis Jensen er dog stadig tilknyttet Shelter-projektet hvad angår oplysningsdelen.
Jeg vil sige tak til hele bestyrelsen, men nok især til dem, som ikke stemte på mig sidste år, for jeg har følt en særdeles loyal opbakning fra alle. At jeg og resten af bestyrelsen ikke har haft alle de ressourcer, vi kunne ønske os, er så en anden ting. Vi arbejder videre på at kvalificere DVF i de kommende år, skaffe de nødvendige ressourcer og få dem implementeret i foreningsarbejdet.

Blad og hjemmeside mv.
Wilfred Gluud (redaktør af bladet, web-redaktør og laver informationsmateriale samt i tovholder på dette års Kulturdag) berettede fra Redaktionen, web-redaktøren og Informationsudvalg: De 3 første numre af bladet blev på 28 sider, fordi der var rigeligt med artikler, og kun nr. 4 var på 24 sider, som er vores standard. Så længe foreningen har midler nok fra Tips og lottomidler og administrationsbidrag fra projekter, er det ikke noget problem. Layouten blev også ændret lidt fra nr. 4 af vores layouter Nis Jensen. Forandring fryder, og vi synes selv, vi opretholder en flot standard for både artikler og layout. Men vi mangler nye kræfter til at hjælpe med at følge med i nyheder og redaktionsarbejdet.
Hjemmesidens nye design kom efter et års arbejde endelig i luften 25. juni, designet af Nis Jensen. Det var en lang proces, hvor forsinkelserne både skyldes mig personlig og at den grafiske designer Dennis Davidsen Rasmussen skulle bruge tid til at læse videre. Det nye design har virket godt med nyheder i prioriteret rækkefølge på forsiden.
Jeg håber, nogen anvender siden med links til nyheder som mest er på engelsk. Også siden med Agent Orange nyheder, som jeg ved også bliver anvendt i Vietnam. I perioder har jeg mere tid til at lave opdateringer end på andre tidspunkter. Jeg vedligeholder alle siderne og kan efterhånden ikke overkomme arbejdet - og håber på, at nogen vil deltage i arbejdet.
Det månedlige besøgstal steg frem til 2007, hvor det var gennemsnitligt 273 besøg om dagen, i 2008 faldt det til 254, i 2009 til 177 og i de 2 første måneder af 2010 til kun 107 besøg per dag. Jeg gætter på, at årsagen er en afmatning i interessen for Vietnam.
Men besøget er også faldet markant, siden den nye hjemmeside gik i luften, så det vil blive undersøgt, om den nye database med sider kan være årsag til ændret optælling.
De to indsamlinger har fået nye sort-hvide foldere, som vi selv trykker med laserprint, så vi kan lave små oplag og ændringer. Den nye folder for Hospitalsudstyr til Bao Loc Hospitalet er i forslagsfasen, og teksten skal forkortes, og der skal bedre layout.
Informationsudvalget, som består af Nis Jensen, Helle Blom og Wilfred Gluud, holdt et opstartmøde i 2008. Siden har vi klaret os med at kommunikere via e-mail og telefon, og når vi mødes to og to.
Op til kulturdagen blev der indkøbt en ny A3-farveprinter Canon Piaxma 7000 inkl. 40 sider A3-fotopapir 3.461,66 kr. A3-fotos og plakater kan bestilles hos Wilfred. 
Som man kan se på væggen, har vi lavet en række plakater i A3, designet af Nis Jensen - Hvert år for Kulturdagen; ShelterIndsamlingen og for Hospitalsudstyr, hvor der skal laves en ny plakat med foto fra Bao Loc.

Bemærkninger til beretningen:
Wilfred Gluud opfordrede til, at der blev fulgt op på ideen om at afholde Projekt-seminarer, hvor man samler alle, der deltager i DVFs 3 bistandsprojekter og de 2 indsamlinger (Freddy Karup Pedersen havde allerede planer om en dato i maj - Interesserede medlemmer bedes kontakte os om deltagelse). Desuden er der planer om et møde sammen med ADDA om overførsel af erfaringer med landbrugsskoler fra Vietnam til Tanzania-Vietnam. Foreslog, man i fremtiden søgte at afholde offentlige møder sammen med andre Vietnam-NGOer. Foreslog, at den nye bestyrelse skulle arbejde for at afholde møder i provinsen, startende med Århus og Odense. Nu hvor alle projekter har fået lavet PowerPoint til Kulturdagen, burde DVF tilbyde at komme ud med foredrag til andres arrangementer.
Formandens beretning blev efter en kort debat godkendt.

3.  Beretning fra Landsindsamlingen Hospitalsudstyr
Formanden for Landsindsamlingen, Helle Blom, der ikke selv var til stede, havde fremsendt skriftligt beretning, og efterfølgende gennemgik kasserer Birthe Jensen regnskabet.
- se andetsteds i bladet.

4. Beretning fra Landsindsamlingen ”Shelter Indsamlingen”
Ole Riis berettede: Shelter Indsamlingen blev grundlagt i slutningen af 2008 til primært at støtte Little Rose Warm Shelter for piger og Green Bamboo Warm Shelter for drenge. Men også andre støtteværdige projekter, der tilgodeser udsatte børn og unge. 2009 er det første år, hvor der føres selvstændigt regnskab for indsamlingen. Indsamlingen er blevet godkendt iht. Ligningsloven, og vi har fået politigodkendelse til offentlig indsamling.
Shelter Indsamlingen har haft et rigtig godt år, primært takket være ScanCom. Vi har af ScanCom (www.scancom.net) fået i alt USD 15.000. Det er vi dybt taknemmelige for. Pengene er virkelig nødvendige: Dels til at sikre bæredygtigheden af Shelter-projektet efter projektets afslutning om et par år, men også til at dække ikke finansierede omkostninger. Nogle af pengene er blevet brugt til at lave en flot og særdeles tiltrængt bygningsrenovering af pigesheltret ”Little Rose Warm Shelter”. Andre af pengene er brugt til at betale for lønninger på GBWS (drengecentret). Den støtte, de pt. får, dækker nemlig ikke lønninger Det er vi med til at fundraise indtil videre.
Vi har i starten af indeværende år tillige modtaget USD 3000 af Sunmark Production (www.sunmark.dk), som er et dansk firma, der producerer solpaneler i Vietnam. Så kontakten til det danske erhvervsliv i Vietnam udvikler sig  stille og roligt. Derimod går det langsommere med at få private til at støtte indsamlingen. Vores oprindelige mål om at få 200 personer til at give 50 kr. om måneden er vi langt fra. Vores salg af Street Vision billeder går også trægt, men vi har fået knyttet Maria Tauber Wiese, som tidligere har arbejdet på den danske ambassade i Hanoi, til vores gruppe, og vi håber at kunne skabe mere opmærksomhed omkring indsamlingen i 2010.
Se kassereren Ole Westergaards regnskab, med eksterne revisors påtegning, andetsteds i bladet.

5. Beretning om udviklingsbistandsprojekter. 
Før beretning om sundhedsprojektet vistes filmen "30 års venskab. Børnehospital Nr. 1 - Danmark" (8 min.), som er lavet til 30 års jubilæet for kontakten til Børnehospital Nr. 1 i Ho Chi Minh byen. Teksten er oversat af Vân-Khanh Dang og speaket af Wilfred Gluud. Jubilæet blev markeret ved en lægekonference i slutningen af november, hvor Jørgen Prag og Freddy Karup Pedersen deltog (filmen kan ses på hjemmesiden under Sundhedsprojekt, kan også fås på vietnamesisk).

Børneoverlevelse i det sydlige Vietnam 2009-2011
Professor, overlæge dr. med. Freddy Karup Pedersen berettede som følger:  Projektet startede i februar 2009. Formålet er at fremme børns overlevelse og børnesundhed i projektområdet, der omfatter 40 kommuner fordelt på 8 distrikter i provinserne Ho Chi Minh, Lam Dong, Dong Thap og Vinh Long i det sydlige Vietnam ved gennemførelse af WHO’s såkaldte Child Survival Program (Børneoverlevelsesprogram) i området. Aktiviteterne omfatter en konsolidering og forstærket indsats med efteruddannelse og opfølgning af sundhedsarbejdere og landsbymødre rettet mod de 5 hyppigste årsager til død hos småbørn i Vietnam, nemlig underernæring, luftvejssygdomme, diarrésygdomme, malaria og dengue feber samt nyudviklede uddannelsesprogrammer for sundhedspersonale vedr. årsagerne til død hos nyfødte samt vedr. forebyggelse, diagnostik, behandling og indsatser mod stigmatisering af børn udsatte for og med HIV/AIDS.
Der er indgået aftale om programmet med samtlige lokale berørte sundhedsmyndigheder og sociale myndigheder og foretaget baseline surveys i samtlige kommuner, ligesom undervisningsindsatsen er påbegyndt. Der er foretaget mindre justeringer af indsatsen imod HIV/AIDS i forhold til det planlagte for at undgå overlapning i forhold til HIV/AIDS programmer tilkommet siden planlægningsfasen.

Shelter-projektet
Ole Riis berettede:  I 2009 startede en ny fase af projektet til støtte for og udvikling af Little Rose Warm Shelter (LRWS) og deres personale. I denne nye fase, hvor behovet herfor udkrystalliseredes i den første 4-årige periode, har vi fået næsten 3 mio. kroner at arbejde med i yderligere 4 år.
I denne fase arbejder vi med forskellige komponenter. Vi udvikler sammen med Stairway Foundation præventionsmateriale på vietnamesisk. Materialet består af 3 DVD’er, der retter sig mod hhv. trafficking, misbrug i hjemmet og risikobørn, der lever på gaden. Der bliver i tilknytning til DVD’erne udarbejdet undervisningsmateriale. LRWS skal først selv lære at bruge det og derefter lære ansatte på andre sheltre i HCMC teknikkerne. På denne komponent holder vi tidsplanen, og materialet er nu færdigudviklet, og den første træning har fundet sted. Det har vist sig, at det er sværere at tale om incest, end vi regnede med, og derfor bliver der i marts måned 2010 afholdt et seminar, hvor myndigheder og fagfolk bliver informeret om vores projekt særligt hvad angår præventionsdelen.
Sammen med Social Pædagogisk Forlag skal vi udvikle et pilotprojekt, hvor vi udarbejder et særligt vietnamesisk materiale til social og emotionel læring, baseret på deres erfaringer med Trin for Trin samt alle de andre værktøjer, de i tidens løb har stået for. Denne komponent er lidt forsinket pga., at arbejdet med præventionsdelen arbejdsmæssigt har fyldt rigtig meget hos vores partner. Men her i marts måned rejser en konsulent med til Vietnam for at følge op på tingene, og vi forventer, at det første kursus for LRWS folkene finder sted i starten af 2011. Ligesom med præventionskomponenten er det meningen, at LRWS folkene først selv skal lære teknikkerne og derefter give dem videre til mange andre sheltre i HCMC området.
I projektet arbejder vi også aktivt med fundraising for at sikre bæredygtigheden af projektet, efter at midlerne fra Danida stopper, og for at sikre ikke Danida-finansierede udgifter. Fundraisingaktiviteterne blev startet op i den foregående projektfase. Vi nåede allerede dengang at få etableret en iht. Ligningsloven godkendt indsamling (Shelter Indsamlingen) samt at begynde at skabe kontakt til det danske erhvervsliv i HCMC. Vi arbejder til stadighed på at udbygge vores fundraising aktiviteter i Danmark og over for danskere i Vietnam. Men vores opgave er også at hjælpe vietnameserne til selv at fundraise midler.
Shelter-projektet har fået tilknyttet Maria Tauber Wiese, der primært tager sig af fundraising sammen med Phuc Van Tran og Ole Riis.
Arbejdspresset er stort, både hos den danske projektgruppe men også hos LRWS-folkene, når et sådant projekt sættes i søen med så mange aktiviteter, hvoraf nogle er sideløbende. Vi er således bagud med den sidste afrapportering af det foregående projekt, men forventer at få det klaret inden sommerferien. Vi har også måttet konstatere, at vi har fået lavet et meget stramt personalebudget for vietnameserne. Vi vidste det egentlig godt, da vi oprindeligt planlagde, men der var simpelthen ikke flere penge. Vi var stødt mod 3 mio. kroners loftet. Vi har behov for at ansætte 1-2 personer til udelukkende at tage sig af implementeringen af præventionsarbejdet i de andre sheltre. Takket være donationer fra ScanCom (www.scancom.net) og Sunmark Production (www.sunmark.dk), begge danske virksomheder med filialer i HCMC, har det været muligt at ansætte personer til den del. ScanCom’s donationer har desuden betydet, at LRWS bygningen i 2009 har kunnet få en meget tiltrængt renovering, så der nu er gode forhold på centret.

PACODE-projektet,
et allianceprojekt mellem CARE Danmark, OVE Organisation for Vedvarende Energi og Dansk Vietnamesisk Forening, hvor sundhedskomponenten påhviler DVF.
Formanden Ole Riis berettede, at projektet er inde i sin sidste fase, og at det aktuelt kører på et halvt år no cost extention for overskydende midler. I august blev der indsendt en ansøgning om en ny fase af projektet. Der er planlagt en DANIDA appraisal i marts måned 2010 for vurdering af projektet og formentlig stillingtagen til en ny bevilling.

6. Fremlæggelse af foreningens regnskab
Kasserer Ole Westergaard omdelte DVFs reviderede regnskab for 2009 og gennemgik det punkt for punkt. Regnskabet blev godkendt. Tak til Ole Westergaard.
Se det reviderede regnskab.
De hidtidige kontingenttakster bibeholdes.

7. Behandling af indkomne forslag
Fra kasserer Ole Westergaard var rettidigt modtaget følgende forslag til ændring i DVFs vedtægter punkt 4 Generalforsamling. Sætningen ”Foreningen afholder ordinær generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, én gang årligt inden udgangen af februar måned.” Ændres til ”Foreningen afholder ordinær generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, én gang årligt inden udgangen af marts måned.”
Motivering: Denne ændring af hensyn til, at de i Vietnam er længe om at komme med deres regnskab, og at den herværende eksterne revisor er meget presset.
Det blev ensstemmigt vedtaget at generalforsamligen flyttes til marts måned.

8. Valg af bestyrelse og udvalg
Valg af a) formand, b) næstformand, c) kasserer d) sekretær samt e) øvrige medlemmer af bestyrelsen på 7 til 16 medlemmer. Desuden valg af op til 4 suppleanter.
Til formand genvalgtes Ole Riis, til næstformand genvalgtes Vân-Khanh Dang, til kasserer genvalgtes Ole Westergaard, og til sekretær genvalgtes Ingeborg Rasmussen, dog kun i tiden, indtil en ny sekretær kan træde ind i stedet.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt:
Helle Blom, Trine Glue Doan, Wilfred Gluud, Birte Jensen, Inger Vinther Johansen, Tran Huong Lien, Freddy Karup Pedersen, Jørgen Prag og Phuc Van Tran.
Katrine Riisgaard Pedersen udtrådte af bestyrelsen.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Sophus Vørsing.
f) Til suppleanter blev genvalgt: Birgit Kuningas, Jens-Erik Martinussen og Sten Mårtensson.

9. Valg af 2 interne revisorer og en suppleant for disse samt en ekstern registreret eller Statsaut. revisor
Til interne revisorer blev genvalgt Morten Rasmussen og Preben Hansen.
Til ekstern revisor blev valgt RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

10. Godkendelse af indsamlingsudvalg samt projektgrupper
Følgende godkendtes:
Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam:
Helle Blom formand, Birte Jensen kasserer, Preben Byberg, Wilfred Gluud,  Annette Winther Hansen (nyindvalgt), Karin Mogensen og Jørgen Prag.
Shelter Indsamlingen:
Ole Riis formand, Ole Westergaard kasserer, Vân-Khanh Dang, Phuc Van Tran, Nis Jensen, Jørgen Prag, Ingeborg Rasmussen og Maria Tauber Wiese (nyindvalgt).
Child Survival – Børneoverlevelse i det sydlige Vietnam:
Freddy Karup Pedersen, Gorm Greisen, Alexandra Kruse, Karin Mogensen, Jørgen Prag og Britt Tersløv.
Shelter-projektet:
Ole Riis projektkoordinator, Ole Westergaard kasserer, Vân-Khanh Dang, Katrine Riisgaard Pedersen og Maria Tauber Wiese (nyindvalgt).
PACODE-projektgruppe
Anja Poulsen projektkoordinator, Lise Jensen, Jørgen Prag og Ole Riis.

11. Eventuelt 
Da ingen ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden, og mødet hævedes.


Tidligere generalforsamlinger i DVF:  
Generalforsamling DVF den 17. marts 2013  
2012 25. marts - 2011 26. marts 
2010 - 2009 - 2008-2000