Generalforsamlinger 
i DVF 2008-2000

Generalforsamlinger i DVF:  
Generalforsamling DVF den 23. marts 2014 
Generalforsamling DVF den 17. marts 2013  
2012 søndag 25. marts - 2011 lørdag 26. marts 
2010 - 2009

24. februar 2008: beretning 2007 og referat
2006 "Mange nye udfordringer" - 2005 "Bistandsarbejdet fylder stadig mere"
2004 "DVFs aktiveter stigende" - 2003 "Økonomien vokser"
2002 "Relationer konsolideres" - 2001 "Flere og flere kontakter"
2000 "Tanker ved DVFs 25 års jubilæum"

Helleblom.jpg (10355 byte)
Formand Jørgen Prag, projektleder for PACODE projektet samt deltager i Sundhedsprojekt.  Administrerende overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Viborg Sygehus. Helle Eickhoff Blom
formand for  Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam.
Oversygeplejerske
Freddy Karup Pedersen, koordinater for Sundheds projektet. Overlæge, dr.med. klinikchef for Pædiatrisk Klinik II på Rigshospitalet.

Man er meget velkommen til at sende os forslag hele året - til bladet, hjemmesiden, aktiviteter og offentlige møder mv.  
Vi hører også meget gerne fra personer med interesse for Vietnam, der kunne tænke sig at deltage i bestyrelsesarbejdet eller at bidrage med enkeltstående foredrag/arrangementer eller deltage i arbejdsgrupper o.l. 
Vi har brug for fornyelse og flere til at videreføre foreningens arbejde, både i bestyrelsesarbejdet og som aktive ved udvalg, administration m.v. 

Telefon 38 86 07 01 eller pr. e-mail info@davifo.dk


Referat af Dansk Vietnamesisk Forenings generalforsamling

Søndag den 24. februar 2008

Dagsordenens punkter

1. Valg af dirigent og referent

Som dirigent valgtes Morten Rasmussen og som referent Ingeborg Rasmussen. Dirigenten takkede for valget, bød velkommen til mødet, konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht. vedtægterne og gav ordet til formanden Jørgen Prag.

2. DVFs bestyrelses årsberetning

Formanden Jørgen Prag berettede:

Succesrige uviklingsprojekter og  informationsaktiviteter 

2007 har som sædvanlig været et dynamisk år, hvor vi har fortsat med informationsaktiviteter om Vietnam, specielt vor velbesøgte hjemmeside, der i øjeblikket er under modernisering. Vort blad ?VietNam Ajour? udkommer 4 gange om året og er rimelig populært. Efter et hårdt arbejde havde vor webmaster, redaktør og instruktør Wilfred Gluud premiere med filmen ?Børn og sundhed i Vietnam? i VerdensKulturCentret den 16. oktober.

Vore største og meget krævende aktiviteter er de succesrige Danida-støttede udviklingsprojekter: Børnesundhedsprojektet i samarbejde med Børnehospital nr. 1, et større udviklingsprojekt for Khmerer i Mekongdeltaet, udført i samarbejde med CARE Danmark og OVE Organisation for vedvarende Energi, samt det mindre "Little Rose Warm Shelter", et pigehjem for sårbare piger.

Vi har haft en god kontakt med den herværende vietnamesiske ambassade ved bl.a. det traditionelle uformelle julemøde hos formanden samt invitation til ambassadens tê´­arrangement.  Vi er også - efter 33 år - begyndt at få mere kontakt med nogle af de herboende vietnamesere og håber, at vi fremover kan have nogle fælles aktiviteter. Ligeledes har vi haft en god kontakt til den danske ambassade i Hanoi, og traditionen tro havde vi den 14. august det vel besøgte årlige møde med Danmarks ambassadør Peter Lysholt Hansen i ?Østerbrohuset?.

Både i 2007 og nu - for 8nde gang - i 2008 er afholdt den årlige "Kulturdag", og specielt i år kunne vi glæde os over et pænt fremmøde.

Den 18. januar var der i Herlev Medborgerhus fernisering på fotoudstillingen ?Street Vision?, alle billeder, der er taget af gadebørn i Ho Chi Minh City efter en kort introduktion i fotografering.

Efter et hårdt og intensivt arbejde var instruktøren Wilfred Gluud, DVF?s webmaster, parat til at vise filmen ?Børn og sundhed i Vietnam? i VerdensKulturCentret den 16. oktober.

Formanden rettede en stor tak til webmasteren Wilfred Gluud for det store arbejde med at bestride den vigtige post som bestyrer af hjemmesiden, Også en stor tak til redaktionen af ?VietNam Ajour? - Peter Wulff Kåri, Morten Rasmussen Wilfred Gluud, Nis Jensen (layouter) og Ingeborg Rasmussen - der derved medvirker til at få udbredt kendskabet til Vietnam.

Vor aktive næstformand Ole Riis har valgt at nedsætte aktiviteten ved at gå ud af bestyrelsen, redaktionen og PACODE projektet, men fortsætter med arbejdet for Little Rose Warm Shelter projektet. Foreningen vil gerne benytte lejligheden til at takke for hans store indsats gennem de sidste år. Ingeborg Rasmussen, vor næsten daglige kontorbestyrer har udført et kæmpearbejde og fortjener en særlig stor tak.

Endelig også tak til foreningens eksterne revisorer RSMplus. 

Formandens beretning blev godkendt.

3.   Beretning fra Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vispitalsudstyr til ietnam samt fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab.

Formanden for Landsindsamlingen, Helle Blom, berettede om udviklingen i løbet af det forløbne år og afgav efterfølgende denne skriftlige årsberetning:

Årsberetning for indsamlingsudvalget 

Det indkøbte C-PAP udstyr for omkring 300.000 kr. blev med en meget lang forsinkelse, af ukendte årsager, endelig modtaget på BH1, i november måned 2007. Udstyret skulle nu være fordelt på de respektive afdelinger, og de to kompressorer, der var tiltænkt provinshospitalet i Bao Loc og Vinh Lang, skulle også være på vej til deres bestemmelsessted.

Vi har fået ny kasserer, da Erik Jensen gik af pga. dårligt syn. I stedet er Birte Jensen tiltrådt som kasserer. Birte har i flere år været tilknyttet foreningen og har tidligere været ansat i Dansk Røde Kors. Birte har erfaring med regnskabs-forhold.

Der er afholdt 3 møder i løbet af året i indsamlingsudvalget. Formanden har derudover deltaget i bestyrelsesmøder, der har været afholdt.

Der var radio - og TVspot den 20. november. Ligeledes blev der sendt nyhedsbrev ud til alle med tak for bidrag i november. Kassereren har bemærket en stigning i indkomne bidrag efter udsendelse af nyhedsbrevet.

Filmen (Børn og sundhed i Vietnam) har været sendt til anmeldelse i ?Sygeplejersken?. Vi fik den desværre retur, uden at den blev anmeldt. Vi vil nu søge at få den anmeldt i Ugeskrift for Læger UFL og til undervisningsbrug i folkeskolen/gymnasierne.

Filmen blev vist på DK4 ca. 30 gange og er blevet set af mange mennesker i den forbindelse.

Der er i år indsamlet 152.654 kr. fra 105 bidragsydere. Det er en lille stigning i kroner fra sidste år, og faldet i bidragsydere skal ses i lyset af, at det er opgjort på en anden måde. Man kan kun være bidragsyder � gang. Regnskabet er godkendt af revisoren og bliver trykt i vores næste blad.

De nye regler for oplysning af CPR-NUMMER, hvis man ønsker fradrag, er beskrevet i blad nr. 1. Der vil også være info om de nye regler for fradrag af bidrag på vores hjemmeside.

Visioner for indsamlingsudvalget: Fremover vil vi kanalisere vores hjælp og støtte til Bao Loc General Hospital og evt. til andre provinshospitaler, som vi samarbejder med. Det vil ske i et formaliseret samarbejde med projektkontoret på BH1, så der altid vil være kontrol og evaluering. Der er netop ved at blive lagt sidste hånd på en kontrakt mellem Bao Loc hospitalets direktør og landsindsamlingen /DVF. Direktøren er meget interesseret i et samarbejde og har været positiv over for de krav, vi har stillet.

Landsindsamlingen har i år fået en arv fra en trofast bidragsyder, der er afgået ved døden. Boet er endnu ikke opgjort, så selve beløbets størrelse kender vi derfor ikke. Det er DVF og Folkekirkens Nødhjælp, der skal dele arven. Det er vi meget taknemmelige for. Vi vil således have mulighed for at støtte Bao Loc hospitalet med udstyr, de har brug for i behandlingen af syge børn.

Der var lavet forslag til nye vedtægter for landsindsamlingen. Disse blev fremlagt og godkendt.  Vedtægterne ville blive lagt ud på DVF?s hjemmeside. 

4. Beretning og orientering om regnskab fra foreningens udviklingsbistandsprojekter og om indsamlede midler fremlægges. Fremlæggelse af planer for næste års aktiviteter

IMCI (Integrated Management of Severe Childhood Illness in South Vietnam)  
Dette projekt sluttede pr. 1. juli 2907, men endnu manglede det endelige reviderede regnskab fra Vietnam.

Ansøgningen om midler til det nye projekt Child Survival in South Vietnam (Børneoverlevelse i Sydvietnam), i provinserne Ho Chi Minh City, Lam Dong, Vinh Long og Dong Thap har været behandlet i DANIDAs styrelse, og der bevilges 6,5 mio. kr. til det nye projekt på 3.1/2 år. Målene er at reducere dødeligheden hos børn, herunder nyfødte, at standse og reducere spredningen af HIV/AIDS samt at kapacitetsopbygge samarbejdspartneren Ho Chi Minh City Welfare Foundation og dennes rolle som NGO og fortaler for børns rettigheder og børnesundhed i Sydvietnam. Se Børnelæge og projektkoordinator Freddy Karup Pedersens skriftlige beretning andetsteds i dette blad.

Little Rose Warm Shelter
Projektkoordinator Ole Riis kunne berette, at kalenderåret 2007 var det sidste af den 3-årige projektperiode. Projektet har arbejdet med kapacitetsopbygning på shelteret for udsatte og seksuelt misbrugte børn siden 2005, og der var ansøgt om en fortsættelse af projektet på 4 år. Se Ole Riis skriftlige beretning andetsteds i dette blad.

Landsindsamlingen "Vietnams børn"
Projektkoordinator Ole Riis berettede, at indsamlingen blev etableret i efteråret 2007. Der var udfærdiget vedtægter for indsamlingen, som blev godkendt af generalforsamlingen. Af vedtægterne fremgår det, at formålet er at støtte socialt udviklingsarbejde og humanitært arbejde rettet mod børn og unge i Vietnam.  Vedtægterne ville blive lagt ind på DVFs hjemmeside.

Se Ole Riis skriftlige beretning andetsteds i dette blad.

Ændring af Dansk Vietnamesisk Forenings vedtægter 
 I forbindelse med den nye landsindsamling "Vietnams børn" blev Dansk Vietnamesisk Forenings vedtægter foreslået ændret. Ændringsforslaget blev vedtaget. De ændrede vedtægter ville blive lagt ind på DVFs hjemmeside. Vedtægterne kan også rekvireres hos foreningen, evt. pr. tlf. 38 86 07 01 eller pr. info@davifo.dk

PACODE-projektet
Projektkoordinator Ole Riis berettede, at DVFs andel af dette projekt nu kører planmæssigt. Lise Jensen og Anja Poulsen var i 2007 sammen i VietNam 2 gange, og Ole Riis deltog i Project Steering Committee mødet i marts måned. PACODE-projektet, der startede i 2005, er et 5-årigt allianceprojekt med CARE Danmark og OVE Organisation for Vedvarende Energi som samarbejdspartnere.

Se skriftlig beretning andetsteds i dette blad

5.  Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab samt fastsættelse af medlemskontingenter

Kassereren Ole Westergaard omdelte revideret regnskab for 2007 og gennemgik det post for post.  Regnskabet blev godkendt.
Se regnskabet i blad 2-2008.

Kontingenter: 
Det blev vedtaget at bibeholde de hidtidige satser som følger:  
1-årigt prøvemedlemskab 125 kr.
Derefter årligt 215 kr., dog 160 kr. for unge under uddannelse og pensionister/mindrebemidlede.
Yderligere medlemmer i samme husstand 60 kr. hver.
Firmaer og organisationer 600 kr.

6. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

7.  Valg af bestyrelse

Valg af a) formand og b) næstformand, c) kasserer, d) sekretær samt øvrige medlemmer af bestyrelsen på 7 til 15 medlemmer. Desuden vælges op til 4 suppleanter

Til formand genvalgtes Jørgen Prag, til næstformand valgtes bestyrelsesmedlem Inger Vinther Johansen, idet Ole Riis ønskede at udtræde af bestyrelsen, til kasserer genvalgtes Ole Westergaard og til sekretær genvalgtes Ingeborg Rasmussen, dog kun i tiden, indtil en ny sekretær kan træde ind i stedet.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: Helle Blom, Vân-­Khanh Dang, Trine Glue Doan, Birte Jensen, Tran Huong Lien, Freddy Karup Pedersen og Katrine Riisgaard Pedersen. Nyvalgt til bestyrelsen blev DVFs webmaster Wilfred Gluud, der også er medlem af bladet VietNam Ajour's redaktion.  

Til suppleanter blev genvalgt Birgit Kuningas og Jens-Erik Martinussen.

8.   Valg af 2 interne revisorer og en suppleant for disse samt en ekstern registreret eller statsautoriserer revisor 
Til interne revisorer blev genvalgt Morten Rasmussen og Ole Riis, der var udtrådt af bestyrelsen, blev nyvalgt. Til revisorsuppleant blev genvalgt Wilfred Gluud. Til ekstern revisor blev valgt statsautoriseret revisionsaktieselskab RSM plus.  

9.      Godkendelse af indsamlingsudvalg samt projektgrupper

Følgende godkendtes: 

Indsamlingsudvalg: Helle Blom, formand, Birte Jensen, kasserer, Else Andersen, Viggo Balle, Preben Byberg, Karin Mogensen, Jørgen Prag, Jytte Zaar og Vo Kim Sa. Ressourceperson: Julius Vogel.   

IMCI projektgruppe indtil projektet, der er afsluttet, dokumentmæssigt er helt afviklet: 
Freddy Karup Pedersen, koordinator, Else Andersen, Viggo Balle, Preben Byberg, Lise Fonsmark, Erik Heegaard, Karin Mogensen, Elisabeth Pettersson, Jørgen Prag og Ingeborg Rasmussen. 
Sekretær: Kate Odorico.

Shelter projektgruppe: Ole Riis, koordinator, Trine Glue Doan, Vâ®­Khanh Dang samt Nghia Dinh Nguyen.

PACODE-projektgruppe:  Ole Riis ønskede at udtræde af projektgruppen. Jørgen Prag blev valgt til projektkoordinator indtil videre. Medlemmer af gruppen i øvrigt: Lise Jensen samt Anja Poulsen. Ole Riis indtrådte som ad hoc person.    

10.  Eventuelt 
Da ikke flere ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden, og mødet hævedes. 


DVFs bestyrelses årsberetning 2006: Mange nye udfordringer

generalforsamling lørdag 10. marts 2007

Formanden Jørgen Prag berettede:

Ligesom sidste år var 2006 et aktivt år for DVF, med mange nye udfordringer. Vi har stadig knapt 500 medlemmer og vil meget gerne have flere, både fordi vi gerne vil vokse og for at vise vores folkelige forankring over for DANIDA. Så kære medlemmer, kan I ikke overtale bekendte til at være medlem eller indrullere nogle flere husstandsmedlemmer. Økonomien er god takket være puritanske kontorforhold og diverse tilskud, bl.a. fra Tips-og lottomidler og administration af projekter.

Foreningens aktiviteter har som vanligt været Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam, Danida-støttede udviklingsprojekter og formidling af vietnamesisk kultur i DK gerne til potentielle danske turister. Den vietnamesiske ambassade mente, at der har været ca. 8.000 turister, der rejste til Vietnam i det forløbne år.

Udviklingsprojekterne har som helhed kørt tilfredsstillende, og vort relativt store Integrated Management of Severe Childhood Ilness projekt, som i praksis er udført af Børnehospital Nr.1, er ved at blive udfaset. Vi har i den anledning indsendt en ansøgning til DANIDA om støtte til bekæmpelse af dødeligheden i nyfødthedsperioden og støtte til AIDS-kampagner for skoleungdommen, og vi er netop nu i gang med nærmere forhandlinger med DANIDA og den danske ambassade om at tilrette projektet, så det er modent til støtte.

PACODE (Participatory Community Development) projektet i khmerområdet, som vi kører sammen med CARE og OVE, kører ligeledes bedre end nogensinde.

Vores "Shelterprojekt" for seksuelt misbrugte og udsatte piger kører efter planen og har været en positiv oplevelse. Hospitalsindsamlingens aktiviteter vil fremover blive rettet mod udvalgte provinssygehuse i samarbejde med BH1.

Som et første led i kulturspredningen udsendes kvartalsvis bladet VietNam Ajour i et antal af ca. 550. En tak til redaktionen: Peter Wulff Kåri og grafikeren Nis Jensen, Wilfred Gluud og Morten Rasmussen samt Ole Riis og Ingeborg Rasmussen.

Et andet og meget væsentligt led i kulturspredningen er DVFs hjemmeside, www.davifo.dk der bestyres af Wilfred Gluud. Den bliver dagligt besøgt 320 gange, men tit meget kort, og vi har derfor besluttet at få professionel hjælp til forbedring af layout og strukturering.

Hovedinteressen ligger på restauranter med 40 daglige kontakter tæt fulgt af historie. Som udførligt omtalt i bladet vil der meget snart blive lagt sidste hånd på en film ?Børn og sundhed i Vietnam?. Filmen, der varer ca. ? time, vil blive udsendt på DVD til interesserede medlemmer.

Det tredje kulturled er møder og koncerter, hvor de vigtigste var "Kulturdagen" i februar og den store koncert med Niels Lan Doky den 1. juli, som dog gav et underskud på ca. 20.000 kr. Se i øvrigt tidligere blade. Pga. for få tilmeldte har vi to år i træk måttet opgive vor "Tet Trung Thu festival".

Traditionen tro havde vi i august et udmærket offentligt møde med Danmarks ambassadør i Vietnam, Peter Lysholt Hansen, og vi anvender jævnligt ambassaden.

Kontakten til den vietnamesiske ambassadør Nguyen Xuan Ho og den vietnamesiske ambassade plejes traditionen tro i form af fælles julefrokost og Tet-fest.

Vort Ha Noi baserede bestyrelsesmedlem Trine Glue Doan har været behjælpelig med kontakten til de vietnamesiske myndigheder.

DVF har i øvrigt et udbredt netværk og anvender en del tid på at formidle kontakter på alle mulige planer.

Igen en særlig tak til vor sekretær Ingeborg Rasmussen..

Sluttelig en tak til revisorerne HLB Mortensen & Beierhol

Hvis foreningen skal vokse, bør vi nok i højere grad være målrettet mod turister, også gerne fra Viet Nam. Desuden er det vigtigt at formidle vietnamesisk kultur, gerne med hjælp fra den herværende ambassade. Det bør også undersøges, om der kan gøres mere kulturelt og socialt i samarbejde den danske industri, der virker i Viet Nam. Alle disse ting vil blive behandlet på et snarligt strategimøde. 


DVFs bestyrelses årsberetning 2005
Generalforsamling søndag den 12. marts 2006

2005 var et godt år for DVF, hvor bistandsarbejdet kom til at fylde stadig mere i foreningens arbejde. Foruden bladet er hjemmesiden en vigtig aktivitet.

Formanden Jørgen Prag konstaterede, at 2005 var et godt år for DVF i form af stigende aktivitet, forbedret økonomi, et medlemstal på små 500 og planer for nye aktiviteter i det kommende år. 

DVFs hovedaktivitet er bladet VietNam Ajour, hjemmesiden www.davifo.dk, afholdelse af Kulturdagen tæt på Tê´¬ indsamling/indkøb af hospitalsudstyr. Desuden de Danida-finansierede udviklingsprojekter: IMCI (Integrated Management of Severe Childhood Illness) in South Vietnam, miniprojektet Little Rose Warm Shelter og endelig PACODE (Participatory Community Development project), et allianceudviklingsprojekt til hjælp for den sydvietnamesiske Khmerminoritet i Mekong-deltaet, der udføres i samarbejde med CARE Danmark og OVE Organisation for vedvarende Energi.

Efter mange års operation i Vietnam er DVF endelig blevet accepteret af PACCOM (The Peoples Aid Coordinating Committee) i Hanoi.

Bladet VietNam Ajour, vor stolthed, udsendes stadig trods kraftig portoforhøjelse, takket være redaktionen Peter Wulff Kåri og Nis Jensen, Ole Riis, Morten Rasmussen, Ingeborg Rasmussen og Wilfred Gluud. Bladet er vitalt for DVF. Tak for hjælpen. 

Wilfred Gluud er også webmaster for vores informationstætte hjemmeside www.davifo.dk. I hele 2005 var der gennemsnitligt 113 daglige besøg, og i 2006 er det eskaleret til lidt over 300. Hovedinteressen ligger på restauranter med 40 daglige kontakter tæt fulgt af mad, Vietnamkrig, rejser og links. Et særligt februarindslag om T� og hundens år blev besøgt 20 gange dagligt. Disse tal vidner om, at hjemmesiden er en meget vigtig del af vor aktivitet og lægger op til, at vi må opruste med en mere moderne hjemmeside, der kan opdateres af de forskellige udvalg og interessegrupper, hvorfor den nye bestyrelse bør afsætte midler til dette formål. I øvrigt en tak til web-masteren.

Traditionen tro havde vi i august et udmærket offentlig møde med Danmarks ambassadør i Vietnam, Peter Lysholt Hansen, der havde afløst Bjarne H. Sørensen.

I forbindelse med 30 året for Vietnams genforening arrangerede Wilfred Gluud et billedshow om Vietnamkrigen for Vietnam-bevægelsernes veteraner. Wilfred Gluud var af samme årsag på egne og foreningens vegne inviteret til HCMC for at deltage i jubilæumsfestlighederne 30. April 2005 i Ho Chi Minh byen og blev ved den lejlighed dekoreret med en fred- og venskabsmedalje.

Kontakten til den vietnamesiske ambassade med den nye ambassadør Nguyen Xuan H?plejes traditionen tro i form af fælles julefrokost og Tê´­fest.

Vort hanoianske bestyrelsesmedlem Trine Glue Doan har været uvurderlig til at vedligeholde kontakten til den danske ambassade og PACCOM.

Bestyrelsen sendte Hospitalsindsamlingens nye formand Helle Blom til Vietnam for at udbygge kontakten med Børnehospitalet og følge anvendelsen af det udsendte udstyr. Wilfred Gluud var samtidig af sted for at indsamle materiale til en råfilm om Børnehospitalet og IMCI-projektet i provinsen. Vi imødeser med spænding det endelige resultat. Gode dele af råfilmen blev forevist på Kulturdagen.

Kulturdagene 26/2 2005 og 25/2 2006 med mad, kultur, rejser og politik - og i år 30 års jubilæumsreception - afholdtes med succes på Rysensteen Gymnasium, blot ønsker vi endnu flere deltagere. Muligvis skal arrangementet annonceres noget bedre igennem forskellige netværk, og muligvis skal konceptet ændres på nogle punkter. Forslag udbedes venligst fra medlemmer og andre interesserede.

DVF organiserer til fordel for Hospitalsindsamlingen den 1. juli i Pumpehuset en jazzkoncert med Niels Lan Doky og 11 vietnamesiske musikere. DVF vil stå for indkvarteringen.

IMCI-projektet er i det store og hele gået efter planen, men det planlægges forlænget 1/2 år for de nuværende midler. I den sammenhæng blev DVF i september hædret af HCMCs folkekomite, der beærede os med broderede billeder og diplomer. Se i øvrigt særlig beretning. DVF er nu i gang med en ansøgning til Danida om et projekt, der fokuserer på at halvere børnedødeligheden i nyfødtsperioden og forebygge HIV/AIDS infektioner hos unge.

Der er sandsynligvis basis for et særligt projekt vedrørende høreapparater til hørehæmmede børn.

Little Rose Warm Shelter projektet skrider også frem som planlagt. Se Ole Riis beretning.

PACODE-projektet administreres af CARE Danmark, og DVF deltager fagligt med sundhedsekspertise med en dansk børnelæge og ved anvendelse af public health trænede læger fra Børnehospital nr. 1. Dette projekt, der udføres i fællesskab med CARE Danmark og OVE Organisation for vedvarende Energi, kræver et aktivt follow-up for at få den forventede indflydelse i projektet. Vores gruppe, næstformand Ole Riis og Lise Jensen er netop på henholdsvis arbejdsbesøg og arbejds- og kursusbesøg samtidig med, at vore projekter vil blive besigtiget af Prins Joachim mfl. Se særskilt beretning om projektet. 

Katrine Riisgaard Pedersen repræsenterer os i Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde og Ole Riis i Projektrådgivningens styrelse.

For at forny os og dermed gøre DVF mere attraktiv for yngre og effektive kræfter afholdt vi i januar måned i år en såkaldt Visionsdag, hvor foreningens aktive medlemmer gik i tænkeboks under koordination af Johannes Nordentoft fra Projektrådgivningen. Vi lod os inspirere af indlæg fra Ghana Venskabsgrupperne i Danmark og Dansk-Cubansk Forening. Dette resulterede i en række beslutninger om fremover at være klarere med uddelegering og opgavedefinitioner for udvalg og funktioner. Der er stadig brug for kræfter, der kan gøre os mere synlige i offentligheden specielt mht. at hverve flere medlemmer og indsamle flere penge til diverse projekter bl.a. Hospitalsindsamlingen. De nye strømninger vil blive fulgt af Katrine Riisgaard Pedersen. I øvrigt har vi planer om at kontakte industrien, specielt de firmaer, der har aktivitet i Vietnam, for at indrullere dem som medlemmer, evt. lave fællessymposier o.l.

Igen en særlig tak til vor sekretær Ingeborg Rasmussen, der igen har lagt mange arbejdsdage i DVFs skål.

Sluttelig en tak til de eksterne revisorer HLB Mortensen & Beierholm. 

Dirigenten takkede for beretningen.

Webmaster Wilfred Gluud henstillede til bestyrelse, udvalg og andre, vi arbejder sammen med, at skrive tekster til hjemmesiden. De enkelte udvalg kan lære at indlægge egne tekster.

Wilfred Gluud berettede kort om den nye 25 min. film "Børnesundhed i Sydvietnam", optaget i januar måned. Mindre partier kunne evt. vises ved Niels Lan Doky koncerten den 1. juli. Børnehospital nr. 1 viste så stor interesse for filmen, at de fik en kopi for selv at lave en introduktionsfilm på vietnamesisk. 

På Inger Vinther Johansens forespørgsel oplystes, at årlig udskiftning af medlemmer skønnedes at være på omkring 20-25 stk.


Beretning 2004: DVFs aktiviteter stigende

Generalforsamling lørdag den 26. februar 2005 

Formanden Jørgen Prag berettede, at år 2004 havde været ekspansionernes år for DVF. Aktiviteterne har været stigende, hvilket har været muligt takket være tilskud fra tipsmidlerne. Medlemstallet har været svagt vigende, men kan forhåbentlig hurtigt rettes op igen ved en målrettet indsats. Vi vil i den sammenhæng bede om, at hvert medlem skaffer et nyt medlem, evt. i form af et familiemedlem.

DVFs aktiviteter har traditionelt ligget inden for områderne Indsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam, Sundhedsudviklingsprojektet IMCI (Integrated Management of Severe Childhood Disease in South Vietnam) sammen med Børnehospital nr. 1 i Ho Chi Minh City, målgruppe børn under 5 år, udgivelsen af bladet VietNam Ajour samt enkeltstående arrangementer som Kulturdagen og Midt-efterårsfesten. Desuden temamøder, herunder med den tidligere danske ambassadør i Hanoi Bjarne H. Sørensen og advokat Thorkild Høyer. Derudover har vi som noget nyt haft maleriudstilling ved 2 vietnamesiske kunstnere i København, Ledøje-Smørum og Viborg. Både Vietnams daværende ambassadør i Danmark Vu Quang Diem og ambassadør Bjarne H. Sørensen deltog ved ferniseringen i Galleri Shambala i København.

Bladet VietNam Ajour, en af vore livsnerver, har gennemgået en foryngelseskur, efter at redaktionen er blevet suppleret med journalist Peter Kåri Wulff og layout?eren Nis Jensen samt næstformanden Ole Riis. Wilfred Gluud er stadig meget aktiv i mange forbindelser, bl.a. som webmaster, selv om han ikke indgår i bestyrelsen, og han har bl.a. sammen med Inger V. Johansen skrevet publikationen Vietnambevægelsen i Danmark 1964-75. I den anledning holdt DVF i starten af året en reception, hvor både Vietnams daværende ambassadør Vu Quang Diem og Socialdemokratiets formand Mogens Lykketoft var til stede og holdt taler.

I de forløbne år siden den herværende vietnamesiske ambassade blev oprettet, har vi haft et venskabeligt, uformelt forhold til ambassadens personale, som vi nogle gange med stor succes har inviteret til julefrokost, ligesom vi er blevet inviteret til deres Tê´­arrangement. Ambassadør Vu Quang Diem kom da også, da vi holdt reception for at fejre Ingeborg Rasmussens runde fødselsdag i februar måned. Ambassadøren har også hjulpet os ud af nogle bureaukratiske ?musefælder?. Desværre er ambassadøren nu rejst hjem, og vi skal prøve at lære hans efterfølger, som endnu ikke er kommet hertil, at kende. Også ambassadørens næstkommanderende Mr. Tran Kinh Nghi har været os behjælpelig flere gange, og han optrådte med et diskussionsmøde på Kulturdagen i dag. Desuden repræsenterede han ambassaden ved kunstudstillingerne i Ledøje-Smørum og Viborg.
Den danske ambassadør i Hanoi er også blevet udskiftet, idet ambassadør Bjarne H. Sørensen efter 3 år i embedet er blevet afløst af ambassadør Peter Lysholt Hansen.

Alle disse aktiviteter er blevet knyttet sammen i bestyrelsen bl.a. ved Ingeborg Rasmussens store indsats i vores sekretariat, et 17-18 m2 stort kontor. At arbejde i Danmark i en forening som vores er frivilligt og ulønnet, og det kan være svært at rekruttere nye kræfter under sådanne betingelser, men vi får dog indimellem fanget nogle enkelte, der er på bølgelængde med os, og som trives i vores flok -  MEN vi mangler helt klart nogle yngre Kræfter.

I de senere år er bureaukratiet både i Danida og i Vietnam taget kraftigt til, og der stilles væsentlig større krav til rapportering, regnskaber og revision end tidligere. Dette har været en stor udfordring for en lille organisation som DVF, men vi har klaret os igennem ved tålmodigt og vedholdende arbejde. Der er dog ingen grund til at skjule, at hvis foreningen skal klare fremtiden, må vi fremover have større professionalitet i bestyrelses- og sekretariatsarbejdet end hidtil. Der er således brug for en bestyrelse, der både møder frem og er beslutningsdygtig ud i alle grene af organisationen, og samtidig må vi have en kasserer, der kan overskue alle aktiviteterne og kender lov- og regelgrundlaget for vore aktiviteter. Der er også brug for kræfter, der kan gøre os mere synlige i offentligheden specielt mhp. at hverve flere medlemmer og skaffe flere penge til Hospitalsindsamlingen. Vi har dog fået meget inspiration ved vort medlemskab af Projektrådgivningen i Århus, hvor især vor næstformand Ole Riis har været aktiv. Desuden har vi fået stor hjælp fra vor eksterne statsaut. revisor HLB Mortensen & Beierholm.

Den øgede aktivitet ligger hovedsagelig i, at vi, fortrinsvis ved næstformanden Ole Riis? indsats, har fået knap en mio. kr. fra Projektrådgivningen, som administrerer Danida-bevillinger under 1.000.000 kr., til et såkaldt Shelter-projekt i Ho Chi Minh City til rehabilitering af seksuelt misbrugte og udsatte piger. o Chi Minh City for rehabilitering afHStedet hedder Little Rose Warm Shelter. Projektgruppen består af Ole Riis og Vâ®­Khanh Dang,

Derudover er vi af CARE Danmark og OVE Organisation for vedvarende energi blevet inviteret til at deltage i et flerårigt godt 18 mio. kr.s udviklingsprojekt, PACODE-projektet (Participatory Community Development project), der skal hjælpe med landsbyudviklingen i mekongdeltaområdet, der fortrinsvis bebos af Khmer minoriteten. DVF deltager indirekte i form af at indsætte folkesundhedskyndige læger fra Børnehospital nr. 1. I årenes løb har disse læger pga. støtten fra DVF oparbejdet en stor ekspertise i, hvordan sundhedsvæsenet kan forbedres på landsbyniveau. Hjemmefra bliver projektet superviseret af Ole Riis og Anja Poulsen.

Begge projekter er på ingen måde ligetil, fordi man kommer ind fra bagsiden af det vietnamesiske samfund, noget man gerne vil gemme lidt af vejen.  Der kræves således stor opmærksomhed og situationsfornemmelse. Det er heller ikke nemt at skulle koordinere mellem de 3 danske foreninger i PACODE-projektet.

IMCI-projektet med Børnehospital nr. 1 udløber medio næste år, fordi Danida?s Civilsamfundsstrategi dikterer, at NGOer ikke skal samarbejde direkte med offentlige institutioner, og det er derfor en udfordring til DVF, om den ønsker at fortsætte under en eller anden form.

Til slut kunne formanden oplyse, at Dansk Vietnamesisk Forening er blevet tilbudt en plads i Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde. (Efterfølgende er DVFs bestyrelsesmedlem Vâ®­Khanh Dang blevet udnævnt til medlem af rådet.

Wilfred Gluud, der vedligeholder (webmaster) DVFs hjemmeside, berettede, at  Internet-adressen i første halvår 2004 skiftede fra www.cikadenet.dk/vietnam til www.davifo.dk Det er aftalt med DVFs gamle partner Internationalt Forum, at www.cikadenet.dk opretholdes indtil videre, dels for at viderestille til de nye internet-adresser og dels fordi Dansk Cubansk Forening fortsat har hjemmeside på www.cikadenet.dk/cuba. I januar 2005 fik DVF viderestillet 68 gange fra www.cikadenet.dk.
I 2004 nåede den nye hjemmeside www.davifo.dk op på 30.343 besøg, uden at de første 5 måneders besøg på den gamle hjemmeside er talt med. Antallet er stigende, og januar-februar 2005 nåede samlet op på 11.898 besøg.
I januar 2005 var forsiden den mest besøgte med 1.300 besøg, dernæst kom Vietnam-krigen med 800 besøg, Rejsesiden med 488 besøg, vietnamesisk mad med 480, links 409, restauranter 375, møder 249, og 203 havde downloadet pdf-filen med blad nr. 4/2004. 181 besøgte bladets side, 172 siden om CD-salg, 144 siden om foreningen og 136 siden med salgsmaterialer. 96% af besøgene varede kun et minut eller mindre, og 73% besøgte kun 1 side, 15% 2 sider, 5% 3 sider og 2,5% 4 sider, mens de sidste 4% besøgte fem eller flere sider.


Beretning for 2003: Økonomien vokser

Dansk Vietnamesisk Forenings generalforsamling lørdag den 31. januar 2004 

Beretning fra formanden Jørgen Prag: Det har i Gedens år på mange måder været en taknemmelig opgave at være formand for den vietnamesisk-danske venskabsforening. I løbet af året er Vietnams økonomi i form af bruttonationalproduktet steget med mere end 6%, antallet af danske firmaer, der er etableret i Vietnam, er steget 20% og er nu ca. 50, og vi har en klar fornemmelse af, at der er mange danske turister i Vietnam. Samhandlen er stadig langt til Vietnams fordel. Hvis Vietnam følger Kina, vil der snart være vietnamesiske turister i Danmark.

Danida har stadig en del projekter i Vietnam, og der er mange gensidige diplomatiske kontakter, og statsministeren vil formentlig snart besøge Vietnam.

Foreningen har holdt sit medlemstal på lidt over 500, hvilket kræves, for at bidrag til vores Hospitalsindsamling kan være skattefradragsberettiget.

Desværre har de mangeårige redaktører af foreningens blad "VietNam ajour", Wilfred Gluud og Morten Rasmussen, trukket sig, men vi har nu, efter en interimsperiode, hvor næstformanden Ole Riis trådte hjælpende til, fået en ny redaktør Peter Wulff Kåri og layouter Nis Jensen. Tak til Wilfred og Morten og velkommen til den nye redaktion. Wilfred har dog lovet at fortsætte sin succesrige indsats som foreningens webmaster. Vores webside har cirka tusind besøgende om måneden. En særlig tak til vores trofaste kontorpasser Ingeborg Rasmussen. Udgifter til bladet stiger på grund af nye væsentligt forhøjede portopriser, men vi har søgt om dispensation fra de høje priser. Så har vi heldigvis lige fået ca. 50.000 kr. fra Tips og Lotto, hvoraf nogle penge kan anvendes på bladet, hvis det er nødvendigt.

DVF har med succes for tredje år i træk afholdt en heldags "Kulturdag" med et væld af arrangementer på Rysensteen Gymnasium (i 2004 afholdes Kulturdag lørdag den 6. marts). Desuden har vi i august med glæde fået Danmarks ambassadør i Hanoi, Bjarne Sørensen, til på levende vis at fortælle om de aktuelle forhold. I september stod vi for et meget interessant lysbilledforedrag af fotograf Erik Reiffenstein, der fortalte om det daglige liv inden for jordbrug og levnedsmiddelindustri som f.eks. slagterier, vej- og byggeindustri. Den traditionelle børneefterårsfest - T� Trung Thu - afholdtes ligeledes i september, denne gang på Restaurant Rejen (som senere har skiftet navn til Saigon.dk), overtaget af Restaurant Saigons tidligere ejer Loan Thi Do. Forevisning i december ved Wilfred Gluud af spillefilmen "The Quiet American" om USAs involvering i Vietnam i 1952, med Michael Caine i hovedrollen..

Det er stadig bestyrelsen magtpåliggende fortsat at bestræbe sig på at opnå bedre kontakt til de herboende vietnamesere, ikke mindst fra de yngre generationer, men vi har erfaring for, at der stadigvæk er stærke politiske overtoner, når det gælder de danske vietnamesere.

Bestyrelsen vil fortsat bestræbe sig på at opnå kontakt til flere herboende vietnamesere, ikke mindst fra de yngre generationer, men det er vores erfaring, at der stadigvæk er stærke politiske overtoner, når det gælder de danske vietnamesere. Ligeledes vil DVF stile efter at få øget opmærksomhed og støtte fra de danske virksomheder, der arbejder i Vietnam.

Foreningen er blevet opfordret til at medvirke i et Danida-finansieret allianceprojekt med CARE Danmark og OVE (Organisation for Vedvarende Energi). Målgruppen er fattige kvinder i Khmer-samfund. Foreningen har foreløbig accepteret at medvirke i en ansøgning, der i øjeblikket er under udarbejdelse. CARE skal stå for den samfundsmæssige kapacitetsopbygning samt kapacitetsopbygningen af lokale NGO?er som repræsenterer målgruppen. CARE skal være ledende organisation på projektet. OVE skal stå for den miljømæssige, energimæssige og sanitære indsats. DVF skal gennem Børnehospital nr. 1 stå for den sundhedsfaglige indsats.

Desuden er der ultimo 2003 indsendt ansøgning til Danidas Minipulje om støtte til 2 Shelterprojekter for gadebørn i Ho Chi Minh City, det ene for piger "The Little Rose Warm Shelter" og det andet for drenge "Green Bamboo Warm Shelter". Budgettet for projektet beløber sig til lige under 700.000 kr. for en 2-årig periode for begge shelters tilsammen.

Beretningen godkendtes.


Relationer konsolideres

Beretning for 2002 på Dansk Vietnamesisk Forenings generalforsamling, 25. januar 2003

af Jørgen Prag, formand

Relationerne mellem Vietnam og Danmarks konsolideres. Der er gode diplomatiske relationer, en lille stigning i udviklingsbistanden, forbedret samhandel og en stadig stigende strøm af danske turister til Vietnam. Med hjælp fra bl.a. Danmark forsøger Vietnam at modernisere lovgivningen for at forhøje retssikkerheden for såvel indbyggere som uden- og indenlandske investorer. På mange måder er Vietnam nødt til at følge udviklingen i Kina, der stormer frem rent økonomisk. Ifølge den vietnamesiske ambassadør er bruttonationalproduktet steget med ca.7 % i 2002.
Det er usikkert om menneskerettighedssituationen er forbedret, og det er også usikkert om korruptionen er faldende trods huserende retssager mod korrupte folk i de højeste ranglister.

Bureaukratiet er i vækst, og dette har vi mærket i form af nye regler medfølgende store problemer med at få vor container med brugte medicinske instrumenter indført i Vietnam. Accept fra premierministeren var nødig for at få den frigivet. Selv om DVF gennem 20 år er velkendt blandt vietnamesiske solidaritetsfolk og selvom DVF aldrig opererer på egen hånd er vi blevet påbudt at lave en ansøgning om at blive en anerkendt organisation gennem Vietnam Union Friendship Organisation, VUFO. Vor samarbejdspartner, Børnehospital nr. 1 mærker også nye strømme, øget bureaukrati og stigende krav fra politikere og befolkning, men selvom vor oprindelige samarbejdspartnere snart går af, har vi gode forbindelser med den yngre generation af læger, der er meget interesseret i internationalt samarbejde.

Foreningen har haft to store arrangementer, nemlig sidste års kulturdag med mere end 200 deltagere og midtefterårsfesten med ca. 40 deltagere. Vi har tilbudt spændende medlemsrejser, men selvom der endnu ikke har været nok tilmeldte til at holde økonomien fortsætter vi med at annoncere. I 2002 var vi 515 medlemmer bl.a. pga. vor energiske sekretariatsleder Ingeborg Rasmussen.

VietNam Ajour har endnu engang haft et år med et indhold af høj kvalitet, men desværre trækker redaktionen sig tilbage efter første udgave i 2003, hvorfor vi med lys og lygte leder efter et redaktionsteam, gerne unge, til afløsningen af Wilfred Gluud og Morten Rasmussen, der i mange år har udført et fortræffeligt arbejde og derfor her skal have en solid tak for deres indsats. Bladet er ganske givet en vital del af foreningens aktivitet.
Wilfred Gluud fortsætter dog indtil videre redaktionen af vor meget besøgte hjemmeside, som netop er nået op over 10.000 besøgende de sidste 12 måneder. (Undskyld: tallet i bladet på 26.000 besøg i 2002 var en fejl!).

Formanden for indsamlingskomiteen Karin Mogensen trækker sig tilbage som formand, men har sikret kontinuiteten ved at overlade posten til vor tekniske specialist Preben Bybjerg. Tak for de mange års indsats.

Bestyrelsen ser fortrøstningsfuldt på de kommende år, da der i Danmark er stigende interesse for Vietnam og landets kultur. Vi kan dog som sædvanligt ønske os større tilslutning fra herboende vietnamesere og specielt fra de yngre generationer. Forslag til aktiviteter fra medlemmerne modtages gerne per telefon eller mail.


Flere og flere direkte kontakter

Generalforsamling 26. januar 2002

Formanden Jørgen Prag indledte generalforsamlingen med følgende beretning:

Endnu et år hvor båndene mellem Danmark og Vietnam forstærkedes ved flere og flere direkte kontakter i form af stigende dansk turisme i Vietnam og mange vietnamesiske besøg i DK. Der er ligeledes en stabil stigende samhandel mellem de to lande. For DVF har det været en kærkommen stimulation og udfordring, at vi nu har en vietnamesisk ambassade i Hellerup. Individuelt har flere af foreningens medlemmer stået bi ved indkøb og indretning, og omvendt satte ambassaden skub i foreningen ved at insistere på, at vi på ambassaden skulle fejre 30 års dagen for Danmarks anerkendelse af det daværende Nordvietnam, hvilket så skete med højtidelig deltagelse af vicepremierminister Nguyen Manh Cam, forhenværende statsminister Anker Jørgensen, adskillige af de gamle veteraner fra Vietnam-bevægelsen, deriblandt Kirsten Vagn Jensen, der er æresmedlem af den nuværende bestyrelse. En flyvende start og et udtryk for en meget udadvendt og aktiv ambassade, der intensivt søger kontakt blandt herboende vietnamesere.

DVF havde absolut succes med sin første vietnamesiske kulturdag lørdag den 3. februar 2001, hvor vi fik lov til at leje os ind på Rysensteen Gymnasium lige ved Hovedbanen. Over 200 besøgende med varierede, parallelle tilbud af rejseberetninger, historiske og kulturelle foredrag, musik og debatmøde om situationen i Vietnam, samt ikke at forglemme glimrende mad fra to af byens vietnamesiske restauranter. Ideen er rigtig men formen og annonceringen skal renpudses (hvilket der var lejlighed til 2. februar 2002, en uge efter generalforsamligen). Vi vil gerne fremover have input fra nogle af vore mere end 500 medlemmer. DVF vil gerne stå bag eller medvirke til kulturudveksling på enhver måde der er praktisk mulig.

Midt-efterårs-festen blev igen, med deltagelse af 28 børn og tilhørende ophav m.v., fejret med lampekreationskonkurrence, dragedans, "live" klassisk musik og rigtig vietnamesisk mad på restaurant Saigon i Hundige.

Vor afgåede ambassadør Ove Ullerup var igen ved et åbent møde i august så venlig at briefe ca. 50 tilhørere om den økonomiske og politiske situation i Vietnam efter den 9. partikongres. Den interne vækst er langsomt stigende og samhandlen med udlandet igen i fremgang, men situationen er langt fra tilfredsstillende. Vietnam er tilsyneladende kommet over den sydøstasiatiske krise, men lovgivningen vedrørende udenlandsk investering er usikker og utilfredsstillende for mange investorer. Korruptionen er stadig er stort, uløst problem, mest inden for privatsektoren.

Vi må konstatere at udviklingen af demokrati i vestlig retning foregår meget langsomt, og der er stadig politiske fanger og usikre forhold ved retssager o.l. DANIDA har dog stort set været tilfreds med både de mellemstatslige og NGO-styrede projekter, og det er derfor beklageligt at den nye regering har skåret 40% af bistanden til Vietnam, mest for miljøprojekternes vedkommende. Tilsyneladende er DVF?s projekt med Børnehospital nr. 1 ikke beskåret og vi håber at fortsætte vort projekt de næste 3-4 år, men vi har fået meddelt at støtte fra NGO til offentlige institutioner skal stoppe. Så vi må finde en anden samarbejdspartner hvis vi vil fortsætte med børnesundhedsprojektet efter 2004.


Tanker ved DVFs 25 års jubilæum

af Jørgen Prag, formand for DVF, VietNam ajour nr. 1-2001

Formanden i Vietnam: Jørgen Prag i et afslappet øjeblik uden for et af de mange kejser-mausolæer omkring Hue, under foreningens Vietnam-tur i 1997. Foto: Wilfred Gluud.  -  Klik for større billede (22k). 

Download artiklen som PDF-fil (60k)

Det har gennem de sidste 10 år på mange måder været en meget positiv oplevelse at være venskabsforening for et land som Vietnam, der i den grad har oplevet fremgang. Foreningen af Syd- og Nordvietnam er kommet for at blive, og udviklingen af de nye kommunikations- og informationsteknologier vil cementere udviklingen selvom der stadig er lidt knas mellem syd og nord. Det har været tilfredsstillende at Danmark har gjort Vietnam til et hovedmodtagerland for dansk bistand, efter at al hjælp var fastfrosset i firserne. Vi har selv erfaring for at hjælpen til Vietnam er mere effektiv end så mange andre steder, selvom landet har et etpartisystem og et markant demokratisk underskud. Til tider kan man dog få den kætterske tanke at hjælpen måske netop er så effektiv fordi alle sektorer er indstillet på at gennemføre projekterne, hvis de endeligt, ofte efter en hvis betænkningstid, besluttes effektueret.
DVF vil dog nu som før gå ind for et øget demokrati i Vietnam og misbilligende påtale politiske fanger, og vi vil føle os forpligtiget til at støtte organisationer, der med fredelige midler forsøger at fremme den demokratiske udvikling.

Økonomien og kulturen er blomstret op og langt de fleste vietnamesere har personligt oplevet økonomisk fremgang selvom den asiatiske krise, ufuldstændig erhvervslovgivning og korruption har taget toppen af udviklingen inden for de sidste år, hvor en del udenlandske investorer har trukket sig. Den traditionelle vietnamesiske kultur er stærk, efter nogens udsagn stærkere end i Kina, men til magthavernes bekymring også under stærk ukontrolleret påvirkning af den vestlige kultur gennem kontakter til USA og Frankrig. Hen ad vejen har vietnameserne til deres undren realiseret at vi, det gælder også DVF, efterspørger deres kultur. Det er således ren svir at være turist i Vietnam. Befolkningen er venlig og gerne engelsktalende, sikkerheden endnu stor, maden billig og der mange unikke kultur- og naturoplevelser. Vi bliver bombarderet af unge mennesker, der vil have assistance til kortere eller længere ophold til oplæring eller arbejde. Vi kan i mange tilfælde ikke overkomme at honorere disses forventninger, da vi ikke kan anbefale ukendte mennesker til vores kontakter. Turismen fra vesten er i stærk stigning, ikke mindst fra Danmark hvor mindst 20 rejsebureauer dækker Vietnam, og gør til en vis grad en venskabsforening rejsearrangementer overflødig. Vi har dog haft en enkelt 14 dages tur arrangeret af foreningen. Formentlig bør vi fremover alliere os med et rejseselskab og bidrage med vore kyndige medlemmer og tilrettelægge ture der fokuserer på specifikke faglige områder og de udviklingsmæssige aspekter.

Der er dog stor interesse for vor hjemmeside med turistfiduser samt vort blad ?Vietnam Ajour", der bringer korte notitser om udviklingen og længere tematiske artikler. Medlemstallet har af ikke helt klare grunde været stigende og ligger på over 500, hvad kræves for at være berettiget til administrere en skattefradragsberettiget indsamling. Gennem de sidste par år er det til vor store tilfredsstillelse lykkedes at rekruttere aktive bestyrelsesmedlemmer født under 1. verdenskrig og lige efter Vietnam-krigens afslutning, dvs. bestyrelsen består stadig af en håndfuld, der har været med lige fra starten og et flertal af nytilkomne.

DVF er privilegeret med at stå for indsamlingen til Børnehospital Nr. 1, hvor personalet gennem de sidste 20 år i udtalt grad har forvaltet pengene fornuftigt og anskaffet sig instrumenter o.l., der vanskeligt eller slet ikke kan anskaffes i Vietnam. Bidragsydelserne har konstant ligget på omkring 100.000 kr., ikke nogen stor sum, men for hospitalet en kærkommen fast saltvandsindsprøjtning. Vor assistance har på mange måder været dråben, der får ringene til at spredes, og vor støtte til hospitalet har klart bidraget til at det på mange områder har ligget i fronten inden for den vietnamesiske sundhedstjeneste. Det overordnede personale på Børnehospital Nr. 1, ikke mindst direktørerne dr. Anh og dr. Tram, som vi efterhånden kender aldeles godt, har stort set været uændret gennem de sidste 20 år og synger på sidste vers, men gennem de sidste 10 år er vi kommet meget tæt på de fleste ved gennemførelsen af vore Danida-finansierede sundhedsprojekter i de sydvietnamesiske provinser. Adskillige læger og sygeplejersker har været på arbejde i Vietnam og adskillige vietnamesere har besøgt Danmark for at blive fagligt stimuleret. Alle udvekslinger har været i en positiv ånd, og det har været en fornøjelse at opleve den fælles humor og den pålidelighed med hvordan vietnameserne gennemfører hvad de har lovet.

Det har i mange år været foreningens politik at vi gerne vil have mere kontakt med danskere af vietnamesisk oprindelse. Vi har i årenes løb dog kun haft enkelte medlemmer af bestyrelsen og kun få medlemmer med et vietnamesisk klingende navn. Der er udtalt skepsis mod vor positive holdning til den nuværende regering og vor pro-nordvietnamesiske fortid, men det må snart være tiden til at nedlægge stridsøkserne og erkende at DVF nu er en venskabsforening uden indflydelse fra danske eller udenlandske politiske kredse, og hvis de danske vietnamesere kan sige det samme, må det være tid at fremme det kulturelle samarbejde, ikke mindst nu hvor Vietnam åbner en ambassade i København, og vi får en helt nu mulighed for at kontinuerligt at påvirke vietnamesiske myndigheder.


Tidligere generalforsamlinger i DVF:  
Generalforsamling DVF den 17. marts 2013  
2012 søndag 25. marts - 2011 lørdag 26. marts 
2010 - 2009