Generalforsamling og bestyrelse 2009

klik for stort foto Bestyrelsesmødet 8. marts 2009
(klik for stort foto)

Venstre om Birthe Jensen (bagfra), Ingeborg Rasmussen, Vân-Khan Dang, Ole Riis, Freddy Karup Pedersen, Helle Blom, Ole Westergaard, Tran Huong Lien, Katrine Riisgaard Pedersen og Phuc Van Tran (bagfra). Desuden deltog Wilfred Gluud, Inger Vinther Johansen samt Nis Jensen, der tog fotoet.
Afbud: Jørgen Prag og Trine Glue Doan.

klik for stort foto

Ny formand Ole Riis 48 år. Folkeskolelærer

Bosiddende i Vanløse. Gift med Else Marie Riis. Har to adopterede børn fra Vietnam, Daniel og Katrine. 
Medlem af foreningen siden 1996. Medlem af bestyrelsen siden 2002. Næstformand 2003 til 2008. Gennem flere år med i redaktionsarbejdet herunder ansvarshavende redaktør. Medlem af PACODE og Shelter projektgrupperne siden 2004. Initiativtager til Shelterindsamlingen (tidligere Vietnams Børn).
Opstillingstillingstale 28/2

klik for stort foto

Ny næstformand Vân-Khanh Dang 50 år. Lærer

Bosiddende i Odense, tidligere i Høje Tåstrup - Biografi på Kvinfo
Medlem af bestyrelsen i DVF. Medlem af Shelter-projektgruppen siden 2004. Med-initiativtager til Shelterindsamlingen (tidligere Vietnams Børn).

Opstillingstillingstale 28/2

Generalforsamling i Dansk Vietnamesisk Forening 28/2 2009

Afholdt Lørdag den 28. februar 2009 kl. 15.00 i foreningens lokaler Nattergalevej 6, 1.sal, 2200 Kbh. N.
Dagsorden ifølge vedtægterne - Bestyrelsens beretning
FORSLAG indsendt 19. februar: Styregruppen for "Vietnam's Børn - Støtte til sårbare børn og unge i Vietnam" foreslår, at indsamlingens navn ændres til "Shelterindsamlingen - Hjælp socialt udsatte børn i Vietnam". På engelsk "Shelter Collection - Help disadvantaged children in Vietnam". På Vietnamesisk: G�y qũy cho ma� ��m (ingen undertitel). Vi har ønsket at ændre navnet, fordi vi ville have en mere mundret titel, både på Dansk, Engelsk og Vietnamesisk. Det tidligere navn var for bredt til at kunne indgå effektivt i vores vietnamesiske partners fundraising aktiviteter. Ændringen er også begrundet i behovet for at lægge sig i stil op af DVF's anden indsamling: "Hospitalsindsamlingen". I konsekvens af vedtagelse af navneændring ændres DVF's vedtægter paragraf 1, samt Indsamlingens vedtægter. VEDTAGET

Opstilling som formand og næsteformand
Jørgen Prag genopstillede som formand, Ole Riis var også er kandidat til formandsposten og blev valgt.
Inger V. Johansen stilede op som næstformand, Vân-Khanh var også kandidat til næstformand og vblev valgt.

Bestyrelse valgt på generalforsamlingen 28. februar 2009
Ole Riis (ny formand), Vân-Khanh Dang (ny næstformand), Ole Westergaard (kasserer),  Ingeborg Rasmussen (sekretær). Øvrige bestyrelse: Jørgen Prag, Inger Vinther Johansen, XXXX, Helle Blom, Trine Glue Doan, Birte Jensen, Tran Huong Lien, Freddy Karup Pedersen, Katrine Riisgaard Pedersen og Wilfred Gluud (ansvarshavende redaktør og webmaster). NYVALGT 2009 Nis Jensen (layouter) og Phuc Van Tran.
Suppleanter: Jens-Erik Martinussen, Birgit Kuningas og NY Sten Mårtensson

Referat, beretninger og regnskab 5 sider PDF 1,5mb 
Tidligere generalforsamlinger - referat og beretninger


En effektiv og professionel forening baseret på god kommunikation

Ole Riis, tale ved opstilling til formand på generalforsamlingen 28. februar 2009

Jeg vælger at stille op til formand, fordi jeg mener at jeg kan gøre en forskel og være med til at udvikle foreningen i en mere demokratisk, inkluderende og dynamisk retning. Jeg har valgt, at jeg gerne vil afsætte den del af min fritid af, der skal til for at få en effektiv og mere professionelt arbejdende forening i fremtiden. Med mere effektivt og professionelt mener jeg, at vi trods det at vi er frivillige skal sørge for at få fulgt godt op på tingene, og at de bolde der er i luften ikke bliver tabt. Vi skal samtidig til stadighed arbejde med nye foreningsudviklende ideer på en kreativ, fornuftig sammenhængende måde.

Vi skal følge op på og arbejde videre med den proces om god kommunikation som er blevet sat i gang af bestyrelsen. Jeg forstår god kommunikation som værende at relevant information tilflyder relevante personer rettidigt, således at den kan være med til at motivere personer til at tage ansvar og medvirke til en dynamisk udvikling af foreningen. Den må ikke gives på en sådan måde eller på et sådan tidspunkt at relevante ressourcepersoner føler sig udenfor indflydelse, så mister vi disse personer. Jeg vil arbejde for større gennemsigtighed og grundigere rapportering i projekterne, således at bestyrelsesmedlemmer føler sig tilstrækkelig og rettidigt orienteret, og således at de ikke bare føler sig som et gummistempel for et projekt som de ikke kan få ordentlig indsigt i. Dette vil bevirke en større forståelse og dermed en større ejerskabsfølelse for alle bestyrelsesmedlemmer til alle projekter og indsamlinger.

Det kan være svært i en frivilligt arbejdende forening at arbejde professionelt. Men jeg tror at med de bolde vi allerede har i luften bliver det mere og mere presserende at vi i fremtiden bliver dygtigere til at kommunikere med omverdenen både hurtigt og professionelt. Med den indsats jeg allerede lægger i foreningen prøver jeg at være forbillede for den arbejdsindsats, der bør lægges for at holde et foreningsudviklende projekt som Shelterprojektet i gang.

DVF skal være meget mere synlig i den danske offentlighed, i det danske NGO miljø og blandt danske virksomheder for at tiltrække større opmærksomhed og opbakning til vores arbejde og vores indsamlinger. Med det arbejde vi allerede har sat i gang i Smelterprojektet har vi formået at starte denne proces op bl.a. med et arrangement på Rådhuspladsen den 8. maj 2008, samt informations seminarer i Vietnam for danske virksomheder. Af hensyn til  foreningsudviklingen er det vigtigt, at denne udadvendte proces ikke ligger som et appendix ude i et af projekterne men er noget der også i offentligheden opleves som værende en integreret del af DVF og som ledelsen af foreningen derfor også er dybt involveret i.

Van-Khanh og jeg var sammen med XXX og Trine med til at starte Shelterprojektet i 2004. Et projekt vi lige har fået fornyet for yderligere 4 år, og den nye projektgruppe er herefter udvidet med Katrine, Ole W. og Nis. Vores arbejde i Shelterprojektet har medført en del netværksarbejde både blandt andre NGO og blandt danske virksomheder. I Vietnam har vi opbygget en stærk kontakt til andre både INGO og VNNGO som bl.a. deltager på seminarer i Shelterprojektet. Denne indsats har været med til at profilere DVF i disse kredse og slå vores navn fast på en positiv måde. I det fremtidige projekt vil dette netværksarbejde yderligere forøges. I en periode på ca. 3 år var jeg medlem af Styregruppen for Projektrådgivningen, og har et stort netværk blandt andre danske NGOere. Det ene år var jeg kasserer i PR. Jeg var med til at udvikle den overordnede Danida strategi for de mindre NGOere ?Udvikling i Øjenhøjde?. På et tidspunkt hvor der ikke var nogen til at tage over m.h.t. at videreføre Vietnam Ajour, tog jeg ansvar og fik et nummer ud til tiden og var med til at køre en ny redaktion på plads. Jeg var med til redaktionsarbejdet i flere år. 

Jeg synes, at det er en kendsgerning, at de fleste af de nye tiltag der har været i DVF gennem de seneste par år har jeg og Sheltergruppen været initiativtagere på. Jeg var med til at sætte gang i ansøgninger til Tipsmiddeltjenesten og har sammen med Ingeborg de første par år udfærdiget de nødvendige ansøgninger. Vi i Sheltergruppen var sammen med "Børne- og Ungdomsnetværket under Danida" med til at arrangere et landeseminar i 2005 for alle NGOere som arbejder i Vietnam. I Sheltergruppen har vi, som en del af projektet startet et fundraising arbejde op i Danmark og blandt danske expatriates i Vietnam, det der tidligere hed Vietnams Børn, men fremover kommer til at hedde Shelterindsamlingen. Af andre meritter jeg kan nævne er at jeg sammen med den danske ambassade i Hanoi arrangerede udstillinger med 2 kendte vietnamesiske billedkunstnere i 2004, samt en koncert med Niels Lan Doky og en flok af Vietnams bedste musikere i Pumpehuset. Vi arrangerer nu ca. 4 gange om året udstillinger med Street Vision billederne, dels for at sprede budskabet om vores og foreningens arbejde og dels for at fundraise midler til Smelterindsamlingens om den nu hedder. Denne indsamling er i løbet af det første år blevet gokendt efter ligningslovens paragraf 8a godkendt, og den er registreret hos politiet som en offentlig indsamling. Vi har indsamlet over kr. 150.000 siden starten i oktober 2007. Det synes vi selv i gruppen er ganske flot, men det skyldes også primært to store donationer som er kommet i stand via decideret kanvasarbejde fra min side overfor danske virksomheder som er aktive i Vietnam.

Jeg har gennem de seneste 4 år dagligt brugt rigtig mange timer på at lave forenings- og projektarbejde, og i perioder har dette arbejde taget mere tid end mit normale arbejde som folkeskolelærer. Derfor er det vigtigt for mig at også det øvrige foreningsarbejde, - selvom det ikke udføres af folk de bruger så meget tid som mig -, bliver udført på en nogenlunde professionel måde med rettidig omhu. Vores demokrati skal derfor fungere: ingen må med rimelighed føle sig sat udenfor indflydelse, for så fungerer demokratiet, kulturen og samarbejdet ikke godt nok. Det vil jeg prøve at gøre bedre.

Jeg vil gerne være eksponent for til stadighed at udvikle og udbygge aktiviteterne i DVF i det omfang vi har ressourcer til det. Der skal ikke være så langt fra ide til handling fremover. Vi er en forening af frivillige og også lidt mærkelige mennesker, her inkluderer jeg i høj grad mig selv, og derfor skal vi, som det er blevet sagt, være tolerante overfor vores forskellige mærkeligheder, men vi skal også have en forening hvor de personer der varetager nogle tillidshverv også afsætter den nødvendige tid til det. Det vil jeg. Jeg vil arbejde på at fremme forståelsen, kontakten og samarbejdet mellem alle dele af DVF og det håber jeg at også dem som i dag støtter Jørgen vil være med til.

En forening med fælles holdninger og tolerance for hinandens forskelligheder

Vân-Khanh Dang, tale ved opstilling til formand på generalforsamlingen 28. februar 2009

Mit navn er Vâ®­Khanh Dang. Jeg kom til Danmark i 1975 som bådflygtning sammen med min familie. Jeg vil også lige præsentere mine forældre, som også er her i dag for at støtte op om det gode arbejde i Dansk Vietnamesisk Forening. Min far, hr. Nham van Dang er forfatter til ordbøgerne Dansk-Vietnamesisk og Vietnamesisk-Dansk, og har oversat nogles af H. C. Andersens kendte eventyr til vietnamesisk. Der står to eksemplarer af hans bøger på bibliotek i H. C. Andersens Museum. Jeg vil også præsentere min svoger Phuc van Tran. Han kom 12-13 år gammel til Danmark med Henning Beckers gruppe.

Jeg har været med i bestyrelsen i DVF siden i starten af 80erne. På det tidspunkt var DVF ikke et positivt samtaleemne hos vietnamesiske bådflygtninge i Danmark. Man havde den holdning af at DVF støttede samarbejdet med det vietnamesiske kommunistiske regime. Det blev ikke anset særligt positivt blandt andre vietnamesere at jeg var med i DVFs bestyrelse. Jeg holdt lav profil og fast i den overbevisning, at jeg var blandt engagerede mennesker, som ville gør en forskel for udsatte og fattige mennesker i Vietnam efter den langvarige krig. Vietnam havde brug for alt hjælp udefra for at rette op på landet efter den lange og barske krig.

Det har været en svær proces for mig at overbevise mine herboende landsmænd om det gode arbejde som DVF startede på daværende tidspunkt (Hospitalsindsamlingen og sundhedsprojekterne) med støtte fra DANIDA. Jeg valgte i første omgang at bruge mine ressourcer på at lave kulturelle og sproglige aktiviteter i foreningen. Jeg holdt adskillige foredrag om vietnamesisk kultur og tradition og underviste flere hold i vietnamesisk både under DVFs regi og på Studieskolen.                                                 

I 2004 startede jeg sammen med Ole Riis Shelterprojektet, som nu fortsætter i en ny fase for perioden 2009-2012.

I mellemtiden er der kommet en mere opblødende holdning blandt den yngre generation af herboende vietnamesere. Jeg kan mærke en mere afslappet holdning til det at samarbejde med den vietnamesiske regering og vietnamesiske myndigheder. Flere og flere er mere lydhøre og nysgerrige på hvordan man kan være med til at hjælpe sine familier og den nødlidende befolkning i Vietnam.

Jeg stiller op i dag til næstformandsposten fordi her er en mulighed for mig at tage større ansvar. Udadtil vil jeg være med til at forstærke det gode engagement i Vietnam ved at inddrage flere af mine herboende landsmænd. Jeg vil prøve at engagere flere af dem til aktivt at løfte det fælles ansvar. Som næstformand vil jeg være brobyggeren, der afliver DVFs gamle myte som en politisk forening men som en venskabsforening der arbejder med et humanitært og kulturelt sigte. Jeg vil formidle de gode projekter og skabe forståelse hos herboende vietnameser om, at der er brug for deres støtte. Ikke kun økonomisk men også som aktive medlemmer i foreningen.

Vietnam Ajour kan gøres mere vietnamesisk læsevenligt. Min ambition at der oversættes udvalgte artikler på vietnamesisk og arbejdes for et tættere samarbejde med andre vietnamesiske organisationer i Danmark.

DVF kan i dag anses som en god forening med et medlemstal på knap 500. Den har gennem tidligere projekter fået et godt ry hos de vietnamesiske myndigheder, de internationale NGOer i Vietnam og ikke mindst har DVF i de seneste år bidt skeer med de store udviklingsorganisationer i Danmark som CARE i PACCODE projektet. Også i fremtiden vil vi arbejde sammen med andre danske NGOere om udvikling i Vietnam: Stairway Foundation og CESEL (Center for Social and Emotional Learning).

Det øgede engagement betyder også at DVF indadtil har brug for at organisere bestyrelsesarbejde m.m. effektivt. Kommunikationen skal spredes ud til rette vedkommen. Det interne samarbejde skal styrkes ved at vise større tillid til hinandens kompetence og støtte til hinandens arbejde. Der er nogle interne projekter, som mangler at færdiggøres som Terms of Reference for bestyrelsesposter, f.eks. for formanden, næsteformanden bare for at nævne nogle. Det skal være tydeligt beskrevet hvad formandens kompetence og virkefelt er. Det samme gælder for næsteformand og andre poster i bestyrelsen. Jeg vil gerne være med til at gøre dette arbejde færdigt. 

Det er et arbejde der kræver tid i sådan en organisation som DVF, som har eksisteret siden 1976, hvor mange af gode gamle garvede bestyrelsesmedlemmer stadigt er aktive. Det er også et arbejde, der kræver omtanke, opbakning og enstemmighed i bestyrelsen. Det er et arbejde, der kræver fælles holdning til hvor vi skal bevæge os hen og tolerance for hinandens forskelligheder.

Jeg tror at der ville opstå udfordringer undervejs i den nye proces. Men jeg tror også på at vi alle vil støtte positivt op om processen, og det vil betyde at DVF vil komme stærkt ud i den anden ende.

Jeg kan ikke love jer skattenedsættelse, flere penge på børne- og ungeområdet eller i sundhedssektoren, det må andre gøre, men jeg kan love jer at jeg vil gøre mit bedst som næstformand for DVF, og sørge for at den bliver en stærk forening til gavn for det danske og vietnamesiske venskab og samarbejde.

Tak fordi I lyttede til mig.


DVFs bestyrelses årsberetning for 2008


Formanden Jørgen Prag berettede, at foreningen havde haft et aktivt år. Det kniber med at få bestyrelsen fornyet, og medlemstallet er svagt vigende, så der er brug for aktiv rekruttering. Målgruppen vil være herboende vietnamesere, u-landsmedarbejdere, begejstrede turister, .måske tidligere diplomater og folk fra industrien. Medlemstallet var ved årets udgang 449, og antallet af  abonnenter var 38.
Samarbejdet med CARE Danmark og OVE Organisation for Vedvarende Energi i PACODE-projektet er på sit sidste år, selv om projektet først i 2008 er kommet rigtigt i gang med mikrokreditprojektet. Forskellen mellem DVF og deandre organisationer er, at CARE og OVE opererer med lønnet personale, mens DVF udelukkende har frivillig, ulønnet arbejdskraft. Dette mærkes tydeligt i mødekultur og i beslutningsprocedurerne. Der er endnu ikke søgt forlængelse af PACODE-projektet. Læs udvalgets beretning.
Det 3-årige Pige-Shelter-Projekt udløb ved udgangen af 2007. I 2008 blev der søgt om midler og bevilliget knap 3 mio. kr. til en ny 4-årig fase af projektet i 2009-2012. Læs nærmere i Sheltergruppens beretning.
Vores Danida-finansierede IMCI projekt stoppede men fortsætter som "Child Survival" projekt. Læs nærmere i deres beretning.
Bladet ”VietNam Ajour” er et vigtigt element i DVF, og formanden rettede en tak for indsatsen til den ansvarlige redaktør Wilfred Gluud og de øvrige medlemmer af redaktionen. Ligeledes fremhævede formanden DVFs hjemmeside og rettede en tak til
webmasteren Wilfred Gluud for det store arbejde med vedligeholdelse og videreudvikling af hjemmesiden.
Takket være DVFs gode kontakt med den danske ambassade i Hanoi havde vi - traditionen tro - også i 2008, et velbesøgt møde med ambassadør Peter Lysholt Hansen, og i 2008 holdt vi for 8. gang vor årlige Kulturdag med et stigende antal betalende gæster (88 mod 73 året før) Også i 2008 inviterede vi den herværende vietnamesiske ambassade til julefrokost.
I 2008 nedsattes et Informationsudvalg, der dækker blad og hjemmeside, posters og flyers mm. som Wilfred beretter mere om.
Yderligere nedsattes et strukturudvalg og et udvalg for "Terms of Reference". Desuden er der stærkt overvejet nedsat et
Forretningsudvalg til løbende sager for bl.a. at aflaste formanden og sekretariatet. Alt sammen for at effektivisere
foreningen, og fordi der er forskelligt behov for kommunikation.
Alt arbejde, der foregår i Danmark, er frivilligt og vederlagsfrit, og kun ved udsendelse til Vietnam på projektarbejde gives lønkompensation, diæter og frit hotel. Foreningens indtægter giver ikke mulighed for aflønnet personale, så alle projekterne
kører på frivillig indsats, hvilket betyder en konstant udfordring for den administrative professionalitet, der kræves efter indførelse af mange ministerielle kontrolfunktioner, men det betyder til gengæld et stærkt engagement i projekterne.
Gennemsnitsalderen for bestyrelsesmedlemmerne er noget over 50 år.

Herefter fik Wilfred Glud ordet og gav denne beretning om hjemmeside, blad og nyt Informationsudvalg:

Hjemmeside davifo.dk
For hjemmesiden www.davifo.dk var det gennemsnitlige antal besøg på hjemmesiden er faldet fra 273 til 254 fra 2007 til 2008,
som er ca. det samme som i 2006. Totalt antal besøg fra 99.807 til 93.137. Det ser ud til at det især er i 2. halvår antal besøg er faldet, uden at vi præcist kan se årsagen.
De mest besøgte sider er fortsat vietnamesisk mad og restauranter, Vietnam-krigen, rejseoplysninger og links. Der er også en del, der benytter sig af at læse bladet som PDF-fil. Siden om Agent Orange er begyndt at ligge højt på listen, men det skyldes sandsynligvis udenlandske besøg. Wilfred Gluud har gjort et stort arbejde for at denne side er opdateret med nyheder samt videnskabelig dokumentation. Der er også en side på dansk med alle væsentlige artikler om Agent Orange fra de sidste 20 år.
Det har taget alt for lang tid at få den nye hjemmeside på plads, og den er fortsat ikke færdig. Der er lavet nyt design med rulle-menuer, der gør siden meget mere overskuelig. Den nye webside er en såkaldt CMS-løsning (Content Management System), som gør det nemt for udvalg og grupper i DVF at rette tekster og fotos på web-sider inden for deres område. Det er et stort problem for den nuværende webmaster at både få tid til vedligeholdelse af de nuværende 160 web-sider, og samtidigt få tid til lave nyt indhold og lave blad. (den nye side gik i luften 25. juni).

Bladet VietNam Ajour
Redaktionen af bladet VietNam Ajour skal producere 24 sider hvert kvartal. Blad nr. 1 i 2008 blev undtagelsesvis kun på 20 sider, for at få sende programmet for Kulturdag 2008 ud i tide. Nr. 2 blev stærkt forsinket pga. Wilfreds personlige problemer, men blev alligevel på 28 sider, mens nr. 3 og 4 blev på 24 sider. Nr. 1 2009 blev på 28 sider, bl.a. fordi Wilfred endelig blev færdig med anmeldelser af bøger om Ho Chi Minh. Igen tak til redaktionen med Ingeborg Rasmussen, Morten Rasmussen, Peter Wulff Kåri og Wilfred Gluud for at samle, skrive og redigere artikler, og ekstra tak til vores dygtige layouter Nis Jensen samt vore dygtige oversættere. For at de nuværende redaktionsmedlemmer ikke skal blive slidt op, er der vigtigt at få flere bidragydere som hjælper med at finde stof og skrive artikler, gerne også en herboende vietnameser.

Nyt Informationsudvalg
Efter en del problemer i foråret og eftersommeren om tryksager og de 2 indsamlinger, blev det på bestyrelsesmødet 31. august besluttet at nedsætte et nyt Informationsudvalg. Udvalget skal koordinere både overordnet og teknisk, samt hjælpe med formidling. Udvalget består af Wilfred Gluud (bladets indhold, webside, kommunikation), Nis Jensen (layout, kommunikation, trykning) og Helle Blom (kommunikation). Desuden er Helle og Wilfred med i Hospitalsindsamlingen, mens Nis siden er gået ind i Shelter Indsamlingen.
Prisen for offsettrykte foldere er efterhånden så høj, at der laves et oplag på mindst 1.000 for at stykprisen ikke bliver for høj. Samtidigt ændrer indhold sig så hurtigt, at et sådant oplag bliver forældet, inden det er brugt. Derfor trykker DVF nu selv foldere i mindre oplag, enten som S/H-laserprint, eller med farveprinter, på papir med gramvægt fra 120 til 200. Det sidste år har vi lavet en foldet A4 i farver, som vi sender ud til alle, der er interesseret i foreningen eller bladet, som kan bestilles fra kontoret eller downloades fra web-side om Forening og medlemskab. [En ny folder for Shelterindsamlingen blev færdig til Kulturdagen 14/3, det er en foldet A4 i sort/hvid]

Beretningen blev godkendt


Man er meget velkommen til at sende os forslag hele året - til bladet, hjemmesiden, aktiviteter og offentlige møder mv. 
Vi hører meget gerne fra personer med interesse for Vietnam, der kunne tænke sig at deltage i bestyrelsesarbejdet eller at bidrage med enkeltstående foredrag/arrangementer eller deltage i arbejdsgrupper o.l. 
Vi har brug for fornyelse og flere til at videreføre foreningens arbejde, både i bestyrelsesarbejdet og som aktive ved udvalg, administration m.v. 

Tidligere generalforsamlinger - referat og beretninger