Generalforsamling
og bestyrelse 2011

Debatoplæg om fremtiden

Til formand nyvalg af Jørgen Prag, til næstformand nyvalg af Sophus Vørsing, til kasserer genvalg af Ole Westergaard, og til sekretær genvalgtes Ingeborg Rasmussen, dog kun i tiden, indtil en ny sekretær kan træde ind i stedet. Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: Ole Riis. Vân-Khanh Dang, Helle Blom, Trine Glue Doan, Wilfred Gluud, Birte Jensen, Inger Vinther Johansen, Tran Huong Lien og Freddy Karup Pedersen. Phuc Van Tran udtrådte af bestyrelsen og som ny suppleant valgtes Annette Winther. Tak til den afgående formand Ole Riis og næstformand Vân-Khanh Dang som begge fortsætter i bestyrelsen, og arbejder med Shelter-projektet. 
Forretningsudvalg: formanden Jørgen Prag, næstformand Sophus Vørsing, sekretær Inger Rasmussen, redaktør Wilfred Gluud samt Inger Vinther Johansen.

Efter mødet var der middag for egen regning på restaurant La Lua på Frederikssundsvej 32, 2400 NV (ved Frederiksborgvej), hvor vi var meget tilfredse med mad og betjening.

Fra venstre ses Birte Jensen (kasserer for Hospitalsudstyr til Vietnam), foreningens sekretær Ingeborg Rasmussen, ny formand Jørgen Prag, ny næstformand Sophus Vørsing, Giang og Sophus kone; på højre side Helle Blom (formand for Hospitalsudstyr til Vietnam), redaktør Wilfred Gluud, Inger V. Johansen, ny suppleant Annette Winther, tjeneren samt Birtes mand Flemming.

Generalforsamling i Dansk Vietnamesisk Forening
Lørdag 26. marts 2011 kl. 15.00

Der afholdtes generalforsamling i Dansk Vietnameisk Foreningens lokaler Nattergalevej 6, 1. sal , 2400 København NV.

1. Valg af dirigent og referent

Som dirigent valgtes Sophus Vørsing og som referent Wilfred Gluud. Gluud. Dirigenten bød velkommen til mødet og konstaterede mødet rettidigt indkaldt via blad fra december og beslutningsdygtig. Præsentationsrunde af de tilstedeværende, hvorefter dirigenten gav ordet til formanden Ole Riis.

2. Bestyrelsens beretning samt planer for næste års aktiviteter

a) bestyrelsens beretning ved Ole Riis:
Ole Riis blev formand for 2 år siden. Det har vist sig at hans ambitioner ikke stod mål med de ressourcer han havde, og at tiltagende arbejdspres på det lønnede arbejde gjorde at han ikke syntes at han fremover være både formand for DVF og projektkoordinator af Sheltergruppe og Shelterindsamling. Siden december har formandskabet derfor i princippet været varetaget af Forretningsudvalget.
Der var Kulturdag i sidste weekend med lidt over 100 deltagere og efter 11 år har vi nu fundet en form med 2 foredrag samtidigt som fungerer godt.
Der blev ikke i august afholdt det sædvanlige møde med den danske ambassadør i Hanoi, fordi Peter Lysholt Hansen sluttede og fik ny post i Sydkorea. Ole Riis har mødtes i Hanoi med den nye ambassadør John Nielsen og vi har et godt indtryk af ham, og han har indvilget i at fortsætte traditionen omkring et årligt foredrag i august. Derudover er der med John Nielsen aftalt at holde kontakten i relation til at være med til at facilitere gennemførelsen af de årlige NGO møder på ambassaden, således at også DK-NGOere uden repræsentation i Vietnam kan være med.
Der blev afholdt et vellykket møde i september sammen med ADDA om overførsel af erfaringer med landbrugsskoler fra Vietnam til Tanzania-Vietnam. Derudover har der ikke været kræfter til at afholde et arrangement i efteråret.
Bladet VietNam Ajour har fungeret med 4 flotte numre i året der gik, mange tak til redaktionen.
Også mange tak til vores flittige sekretær Ingeborg, som selv påpeger at det er på tide vi finder yngre kræfter til at aflaste hende.
Vores modpart venskabsforeningen i Hanoi VIDAFA har ikke været aktiv. Det er tydeligt at de er optaget af mange andre projekter som tager al deres tid, og de har ikke vendt tilbage vedrørende det planlagte samarbejde om et uddannelsesudviklingsprojekt. Dog er der i forbindelse med Shelterindsamlingen planlagt at undersøge mulighederne for at sælge noget vietnamesisk kunst i Danmark, hvor overskuddet går til indsamlingen.
Ole Riis blev i august/september med kort varsel inviteret til 65 års fejringen af staten Vietnams oprettelse. Vi var den eneste Vesteuropæiske organisation der var repræsenteret, disse var med da Wilfred Gluud deltog i april fejringen af 35 året for Saigons befrielse. Læs mere på vores hjemmeside.
Internt blev der afholdt et projekt-møde for alle der deltager i DVF’s 3 bistandsprojekter og de to indsamlinger, hos Freddy Karup Pedersen på Rigshospitalet. Det er vigtigt at dette fortsættes da den gensidige sparring, som der desværre ikke bliver så meget tid til i det daglige, er særdeles frugtbar.
Vi har ikke fået gjort noget ved bedre kontakter til danske virksomheder der arbejder i Vietnam, men Shelterindsamlingen har dog to store donorer i ScanCom og SunMark, og Shelter Projektgruppen planlægger yderligere tiltag, idet Maria Wiese er blevet tilknyttet gruppen og har særlig fokus på kontakten til erhvervslivet. Særligt DK virksomheder med afdelinger i Vietnam.
I efteråret fik vi fra den vietnamesiske ambassade en appel om at støtte oversvømmelsen i det centrale Vietnam. Det skete primært gennem hjemmesiden og E-mail til medlemmerne, samt bladet der dog først udkom i december. Bestyrelsen besluttede at bevilge 5.000 kr. og derudover kom der 3.000 kr. fra medlemmer, i alt 8.000 kr. Der blev sendt 1.380 $ direkte som elektronisk bankoverførsel til Røde Kors i Vietnam.
DVF’s medlemstal bevæger sig desværre stille og roligt i den forkerte retning. Således har vi ikke længere næsten 500 medlemmer, det reelle tal for 2010 er 429, en nedgang på 27 siden 2009. Så herfra skal opfordres til nye initiativer både fra den nye bestyrelse og medlemmer om at skaffe nye medlemmer. Der skal lægges arbejde i at fastholde medlemstallet over 400 og der skal laves en klar strategi herfor. Der er et kritisk punkt der hedder at for at indsamlingerne kan være fradragsberettigede, skal vi have mindst 350 medlemmer, men forhåbentligt bliver dette ikke et problem.
Efter en lang diskussionsfase blev der i efteråret 2010 nedsat et forretningsudvalg bestående af formanden Ole Riis, næstformand Vân-Khanh Dang, sekretæren Ingeborg Rasmussen, redaktøren Wilfred Gluud samt bestyrelsesmedlem Inger Vinther Johansen. Selv om forretningsudvalget kun har holdt ét møde i 2010 og ikke har været særlig aktivt, fungerer det på E-mail. Hidtil har formanden været alene om at tage stilling til henvendelser og derfor har forretningsudvalget været en aflastning for formanden.
Bestyrelsen har besluttet at der i den kommende periode skal laves arbejdsbeskrivelser for formand, næstformand og forretningsudvalg.
Vores nye regnskabsprogram fra Navision, og den dermed følgende uddannelse er, med en del forsinkelse ved at blive implementeret i disse uger.
Som afgående formand vil jeg gerne takke Wilfred og Ingeborg i særdeleshed for den hjælp de har været for mig. Men jeg vil også gerne takke bestyrelsen over en kam, og her i særdeleshed dem der ikke stemte på mig for to år siden. Jeg har ikke kunnet mærke forskel, næsten tværtimod, på støtten og opbakning blandt bestyrelsesmedlemmerne, og det skal I have tak for. Her har vi et eksempel på en god kultur i DVF der er værd at bygge videre på.
Jeg er glad for at Jørgen har sagt ”ja” til at stille op som formand, fordi han er den som kan binde foreningen sammen. Men en formand skal have støtte for at kunne gøre sit arbejde godt. Den støtte du får eller den der måtte blive valgt, af mig, og jeg opfordrer alle andre til også at byde proaktivt ind på alle de aktiviteter vi skal i gang med.
Vân-Khanh fortsætter desværre ikke som næstformand, men heldigvis har Sophus Vørsing meddelt sin opstilling. Det betyder at vi også til denne post har en særdeles kvalificeret kandidat. Sophus, der indtrådte i bestyrelsen for 1 år siden og som allerede har været til gavn med sin store viden om foreningsadministration og IT.
Wilfred Gluud aflagde beretning om blad og hjemmeside: Vi synes selv at bladet fortsat holder en høj standard, hvor vi prøver at nå rundt om både bistandsprojekter og udviklingen i Vietnam. Tak til Nis Jensen for det flotte layout og tak til alle i redaktionen. Vi eftersøger fortsat nye kræfter til at hjælpe med at følge med i nyheder og redaktionsarbejdet.
Vi modtager meget gerne tip om nye ting der sker. Vi hørte først for sent at den vietnamesiske kunstner Dang Vo udstillede installationer på Statens museum for kunst. Han er så interviewet i det nye nummer af Udvikling, som for øvrigt er udmærket. Vi vil opprioritere omtale af eller interviews med vietnamesere der bor i Danmark. Vi lægger ud i næste nummer med en artikel om Anh Lê fra restaurant Lê Lê, som talte på Kulturdagen.
Hjemmesiden fungerer godt, men det er fortsat kun mig der opdaterer. Der har i gennemsnit været 105 besøgende hver dag hele året, som er lig med 38.503 besøg i 2010. For de første 3 måneder af 2011 er det steget til 127, hvor samme periode sidste år lå på 108 besøgende. Web-stedet består nu af 200 sider, som er lavet siden vi startede i 1997.
Nu er jeg er pensioneret og har brugt meget tid på at opdatere hjemmesiden, især links til engelske NEWS, men jeg er i tvivl om hvor meget det betyder for medlemmerne? Under partikongressen i januar lavede jeg links på daglig basis til nyheder på engelsk, men ved ikke om nogen så dem. Jeg fik kun fået en enkelt positiv tilkendegivelse fra udlandet. Partikongressen fik ingen dækning i danske aviser, kun den artikel jeg skrev til dagbladet Arbejderen, og som senere blev bragt i vores blad. Kun den beklagelige dødsulykke i Ha Long Bay kom i danske og svenske aviser, den blev også fulgt med næsten daglige opdateringer af links under NEWS.
Som noget nyt vil jeg fremover samle artikler på dansk på samme side som nye bøger på dansk. Det er begrænset hvad der skrives på dansk, men netop derfor er rart at have samlet ét sted. Så send gerne tip om nye artikler på dansk.
Med den folder der ligger her på bordet forsøger vi at skaffe flere medlemmer, tag et par stykker med og give dem til venner og bekendte. Indsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam fik lavet sin folder færdig sidste år, og Shelterindsamlingen skal nu have sin revideret.
Til Kulturdagen fik vi lavet 3 nye Rool-up bannere som er 2 meter høje og 80 cm i bredden, nu skal vi lave nogle aktiviteter hvor de kan blive brugt.
Efter nogle korte spørgsmål blev beretningen vedtaget enstemmigt.

b) Debatoplæg om fremtidigt arbejde ved Jørgen Prag::

Store udfordringer for
Dansk Vietnamesisk Forening

DVF står over for en række udfordringer i de kommende år.
Bruttonationalproduktet per capita per år i VN er nu over 1200 US$ hvilket er over fattigdomsgrænsen, hvorfor Danida finansierede sektorprojekter lukkes ned, og vore egne to Danida finansierede bistandsprojekter, Child Survival og Shelter-projektet udløber begge i 2012, hvilket vil ændre foreningen aktiviteter og økonomi. Foruden faldende kontingentindtægter så er det også slut med de 7 % administrationsbidrag på 35.000 kr. fra PACODE-projektet. og efter 2012 bortfalder administrationsbidrag for de 2 øvrige projekter der i 2010 var på 70.000 kr. Der er dog stadig mange fattigdomslommer i Vietnam, ikke mindst blandt minoriteterne. Vi ved dog endnu ikke om der er resurser til at starte eller forlænge Danida finansierede mini-projekter, men de skal formentlig være klare fattigdomsorienterede projekter for at kunne godkendes.
Vietnam har siden 1993 været et dansk program-samarbejdsland og dermed modtaget milliarder i bistand. Samtidig har samhandelen med Vietnam været markant stigende og flere end 100 danske virksomheder er etableret i Vietnam. Desværre er ikke mange af disse medlemmer.
I 2003 var der omkring 500 medlemmer, men vi er nu kun ca. 430, hvilket gør en rekrutteringskampagne stærkt nødvendig. Vi skal være over 350 medlemmer, der er grænsen for at være omfattet af reglen om at bidrag til indsamlingerne er skattefradragsberettigede. Der er en tendens til at det er de ældre medlemmer der hænger på, mens nogle af de nye medlemmer kun holder ved i nogle få år. Den nye bestyrelse skal derfor både rekruttere nye medlemmer i alle aldersgrupper og forbedre medlemsplejen.
Kan vi finde nye kræfter til bestyrelsen, som ønsker at lave nye NGO-projekter i fattige provinser langt fra storbyerne? Kan vi finde unge herboende vietnamesere der kan arbejde som udsendte eksperter i Vietnam?
Det har i flere år været bestyrelsens politik at få bedre kontakt med herboende vietnamesere, hvilket synes at være delvist lykkedes i form af flere vietnamesere til kulturdagen.
Det er også et problem at der er så få aktive, og bestyrelsen må udvikle nye måder der kan rekruttere flere aktive til konkrete afgrænsede opgaver?
Vi vil gerne udvide antallet af aktuelle e-mails til medlemmer med nyheder; med og uden reference til foreningens stærkt besøgte hjemmesiden. Dette kræver at vi har de rigtige adresser hvilket er et problems. Vi må stærkt anmode om medlemmernes assistance på dette område.
Vi har behov for mere systematik i kontoret og søger assistance til dette, især til udbygning og vedligeholdelse af vores IT-systemer. F.eks. tager vi backup af alle dokumenter, men ikke af e-mails. Dernæst skal vi have beskrevet de vigtigste arbejdsgange så flere kan deltage i kontorpasningen.
Vi skal gøre blad og hjemmeside endnu bedre, med f.eks. historier om vietnamesere i Danmark og lignende.
Vi arrangerede i 1990 nogle medlemsrejser, men det er svært at konkurrere med de mange billige tilbud fra rejsebureauerne og folk der rejser på egen hånd. Vi kan dog tilbyde mere dybdegående ophold, eller besøg hos danske bistandsprojekter og firmaer. Venskabsforeningen i Tyskland har fx hvert år en medlemsrejse, men det er kun muligt fordi deres næstformand anvender 3 uger af sin ferie på dette. Vi kan evt. udnytte den Vietnamesisk Danske venskabsforening i Hanoi..
Vi vil formentlig starte med at organisere besøg naturområdet i Bao Loc og det hospital vi støtter.
Vi vil se et stigende antal vietnamesere, der besøger Danmark, fordi mange har råd til flybilletten. Men de er måske interesseret i billig indkvartering og vil sætte pris på privat indkvartering?  På sigt kan vi måske organisere at man også kan bo privat i Vietnam? Eller House-swapping?
I september 2010 afholdt vi et vellykket møde sammen med landbrugs NGO’en ADDA. Vi skal i fremtiden afholde offentlige møder sammen med andre Vietnam-NGOer?
Têt er familienytårsfest og de herboende vietnamesere holder selv arrangementer i Ålborg, Århus, Odense og København. I provinsen holdes det i fællesskab af vietnamesiske katolikker og buddhister, mens der i København afholdes to separate arrangementer. Der blev afholdt et ekstra arrangement arrangeret af restauranterne Minh Oi i Valby og Lai Lai i Albertslund.
Den 25. november er det 40 år siden at den danske regering under ledelse af socialdemokraten Jens Otto Krag, anerkendte den Socialistiske Republik Vietnam (Nordvietnam). Ambassaden vil invitere DVF og stå for en række underholdningsarrangementer.
Vi har fået udviklet flere PowerPoint programmer til Kulturdagen, og burde kunne tilbyde at komme ud med foredrag til andres arrangementer. Vi vil lave en liste over foredragsholdere på hjemmesiden.

Kommentarer: Der var mange vietnamesere til Kulturdagen, hvilket er en positiv udvikling (og ud af 30 der hørte sangerinden var 22 vietnamesere). Sophus Vørsing, der har en vietnamesisk hustru og kender den buddhistiske gruppe i København, vil prøve at skabe brobygning med herboende vietnamesere. Det skal overvejes hvordan man kan arrangere træf med andre NGO’er der arbejder i Vietnam. Ole Riis kommenterede: muligt at få Danida-midler til NGO-projekter, men det skal være trængende områder og befolkningsgrupper. Men det er et stort arbejde at skrive ansøgninger.
Wilfred Gluud fortalte at der er tiltag for nyt lokale i en sidegade til Vesterbrogade nær Bymuseet i den gamle telefoncentral i Dannebrogsgade 5. Mulighed for kontorfællesskab med Afrika Kontakt, ngo’en Axis samt flere organisationer (udlejer fordoblede huslejen til det dobbelte, så det bliuver ikke til noget). Disse organisationer har stor erfaring i at skrive ansøgninger og man kunne undersøge mulighederne for at betale for hjælp til at skrive projektansøgninger. Efterlyste konkrete ideer til nye bistandsprojekter, hvor i Vietnam og for hvilke befolkningsgrupper.

Send dine kommentarer eller forslag til E-mail: info@davifo.dk eller brug DVF kontakt formular


3. Beretning fra "Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam"

Formanden Helle Blom aflagde beretning: Godt nytår til alle og så de tørre facts. Vi har afholdt 3 møder i 2010 og formanden har deltaget i bestyrelsesmøderne. Vores udsendte engelsklærer, Annette Winther, er blevet medlem af indsamlingsudvalget, hvilket vi er meget glade for, idet Annette gør et stort arbejde for foreningen. Radio og TV-spot blev som sidste år sendt den 20. november.
Der er i 2010 modtaget bidrag fra 99 bidragsydere på i alt 130.225 kr. Tusind tak til jer alle. Vi er dybt taknemmelige for alle de bidrag vi modtager. Sammen med den arv vi fik sidste år har vi været i stand til at yde støtte til det fattige provinshospital i Bao Loc med vigtigt udstyr der indgår i behandlingen af børn samt støtte i form af udsendelse af engelsklærer. Annette holdt igen i år foredrag om Bao Loc Hospitalet på vores Kulturdag den 19. marts i Østerbrohuset. Det er en meget stor succes med engelskundervisning på hospitalet og Annette har derfor i samråd med Direktøren planlagt at rejse ud igen som frivillig i 2012. Eleverne er sat i studiekredse og har fået opgaver der løber hen over dette år.
Regnskab for landsindsamlingen er godkendt hos vores revisor og forelægges af Birte Jensen og vil blive trykt i næste blad.
I 2010 har vi støttet hospitalet med en vaskemaskine og en tørretumbler der hver kan tage 50 kg. tøj. De er installeret og jeg så dem i brug ved mit besøg her i februar. Derudover har vi bevilliget penge til indkøb af en opvaskemaskine til instrumenter. Den er desværre ikke kommet endnu men det er tæt på den også bliver installeret. Det er meget tilfredsstillende at vi kan indkøbe udstyret lokalt i Vietnam. På den måde slipper vi for den meget dyre transport og vi støtter lokalsamfundet. Der har på ingen måde været problemer med at overføre de beløb der skulle til. Vi har særdeles god kontakt med hospitalsdirektøren som melder tilbage når transaktionen er udført.
Det var en meget positiv oplevelse at besøge hospitalet igen i februar i år. Alle jeg mødte og talte med på hospitalet var meget taknemmelige for vores støtte og hjælp. Jeg fik også mange tilkendegivelser fra Hospitalets direktør Dr. Thien Van Huyen, om hvor taknemmelige de er for vores hjælp. Så endnu engang tak til jer alle som gør det muligt at hjælpe hospitalet til bedre behandling af børn og deres forældre.
Kasserer Birte Jensen: Regnskab omdelt (BILAG), der er modtaget bidrag på 130.223 kr., udstyr købt for 230.000 kr., udgift engelsklærer Annette næsten 13.000 kr. Nu købes udstyr lokalt og vi anvender lokal konsulent ingeniør Quang som har kostet 2.563 kr. Bankbeholdning pr. 31./12 2010 var 886.753 kr. Beretning og regnskab blev godkendt.

4. Beretning fra Landsindsamlingen ”Shelterindsamlingen”

Formand Ole Riis: Tak til alle bidragydere. Shelterindsamlingen har dog to store donorer i ScanCom og SunMark. Kasserer Ole Westergaard: Regnskab omdelt (BILAG), der er modtaget bidrag på i alt 53.547 kr., 18.685 kr. i individuelle bidrag, 28.362 kr. fra Scancom og 16.500 fra Sunmark. Firma donationer sker til konkrete formål som aftales med firmaet. Der er overført 19.600 kr. til Little Rose Warm Shelter, heraf 2.700 kr. til en laptop til brug i undervisningen, når man er ude og undervise på de andre Sheltere. Beretning og renskab godkendt.

5. Beretning og orientering om regnskab fra foreningens udviklingsbistandsprojekter

a) Pacode-projektet: DVF’s del af projektet med uddannelse af ca. 260 sundhedsarbejdere blev afsluttet i 2009. Der har været forhandlinger om en fortsættelse af projektet, som endte med at kun CAREs del med mikrolån fortsætter. Læs mere på hjemmesiden under menupunkt Bistandsprojekter/Pacode. En artikel der rapporter og vurderer hele projektet af Wilfred Gluud vil kunne læses i VietNam Ajour 2-2011.

b) Child Survival projekt: se Freddy Karup Pedersens skriftlige beretning ”Projekt Børneoverlevelse” på side 10 i VietNam Ajour 1-2011 (BILAG). Der er i regnskabsåret overført 1.768.114 kr. til partner i Vietnam og anvendt 275.384 kr. på lønrefusion og rejser for danske deltagere mv., samt overført 50.000 kr. i administrationsbidrag til DVF.

c) Shelter projektet ved Ole Riis: Projektet er nu lidt over halvvejs. Ved udgangen af indeværende kvartal er vi helt ajour med indsatserne hvad angår forebyggelse af seksuelt misbrug samt undervisning i sociale kompetencer. Vi mangler at trykke hæfter men træningen er gennemført. Vi måtte i marts 2010 arrangere et ikke oprindeligt planlagt seminar om vores misbrugs materiale for at hjælpe med at få de nødvendige godkendelser i Vietnam igennem. Vi inviterede mange højtstående personer fra HCMC og Hanoi samt specialister fra universiteterne. Stairway Foundation’s (vores samarbejdspartner på området) ledelse deltog også i seminaret. Det der var mest nervøsitet omkring var vores omtale af incest. Trafficking og pædofili i almindelighed var ikke problematiske.
Fundraising aktiviteterne er ikke helt på omdrejningshøjde, men i løbet af året har vi fået to nye gruppemedlemmer Maria Wiese og Giang Phan der skal være med til at indhente det vi er bagud på fundraising. Dog har det vist sig, at det nogle gange er svært at komme som ny ind i en gruppe der har været i gang så længe med et projekt som vores. Inden man går ud og er aktiv vil man gerne have projektet sådan rigtig ind under huden så man er sikker på hvad man skal fortælle en potentiel sponsor. Derfor har det ikke været et ”plug and play” forhold at integrere nye gruppemedlemmer, men det kræver stort arbejde fra både nye og gamle gruppemedlemmer. Tak til Phuc som udtrådte af gruppen i 2010.
Midtvejsrapport er ved at blive udarbejdet, og der er lige sendt den årlige rapport til Projektrådgivningen. Ole Riis har været bagud med udarbejdelse af afsluttende rapport og regnskab for det forrige projekt. Det er kommet på plads i løbet af januar 2011, men har betydet at vi i et par måneder ikke kunne få udbetalt næste rate fra Projektrådgivningen. Dette er dog på plads nu og næste rate er tilgået os. Vietnameserne har ikke mærket noget til dette forhold, da de hele tiden har haft penge nok. I løbet af sommeren 2011 kommer vores vietnamesiske partner til Danmark på en studietur, som vi allerede er begyndt at planlægge.
Der er i regnskabsåret overført 400.000 kr. til partner i Vietnam og anvendt 176.267 kr. på lønrefusion og rejser for danske deltagere, samt overført 20.000 kr. i administrationsbidrag til DVF.

6. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab

Kasserer Ole Westergaard: Regnskab for foreningen omdelt (BILAG). Driften har i 2010 givet et overskud på 19.409 kr. efter tilskud, og egenkapitalen er vokset til 309.601 kr. Tips- og Lottomidler på 73.443 kr., tilskud til bladporto på 6.739 pr. samt administrationsbidrag fra de 2 Danida-finansierede projekter, Shelter projektet 20.000 og Child Survival 50.000 kr.
Kontingentindtægter er faldet med ca. 7.000 kr., Tips- og Lottomidler steg fra 56.808 til 73.443 kr., mens administrationsbidrag fra Pacode-projektet på 35.000 er bortfaldet. De samlede indtægter er derfor faldet med 44.000 kr.
De samlede udgifter er faldet fra 303.703 til 220 625 kr. fordelt på en række forskellige poster. Husleje er uændret, mens store udgifter i 2009 til andre lokaleudgifter og kontorudgifter på 32.000 kr. er finansieret af Tipsmidler modtaget i 2008. Bestyrelsen bevilgede i 2009 ekstraordinært 15.000 til hver af de 2 indsamlinger til administration og reklame, og har besluttet at denne praksis ikke fortsætter. I 2009 er der kun bogført 3 blade, mens bladporto steg 4.000 kr. Porto er faldet med næsten 5.000 kr., som skyldes at vi i december 2009 udsendte Pacode-magasinet til alle medlemmer. Internet havde ekstraordinære udgifter i 2009 til den ny hjemmeside og en router på kontoret.
DVF har haft udgifter der er større i 2010 end 2009 for rejsegodtgørelse, kulturdagen, og IT-udstyr.
Debitorer på 101.171 kr. skyldes at Tips & Lottomidler for 2010 først er udbetalt i 2011, samt en række øvrige kreditorer som nu har betalt.
NOTE: Vores eksterne statsautoriserede revisor RSMplus udarbejder nu ”Årsrapport 2010” på 15 sider som skal afleveres til Danida, fordi vi modtager offentlige bistandsmidler. Her samles regnskaber for forening, vores 2 indsamlinger og bistandsprojekter.
Regnskabet blev vedtaget.
Fastsættelse af medlemskontingenter – bestyrelsen foreslår uændret, vedtaget.
 

7. Behandling af indkomne forslag

– ingen forslag modtaget.

8. Valg

a) den hidtidige formand Ole Riis modtog ikke genvalg. Bestyrelsen opstillede Jørgen Prag som blev valgt.
b) den hidtidige næstformand Vân-Khanh Dang modtog ikke genvalg. Bestyrelsen opstillede Sophus Vørsing som blev valgt.
c) Kasserer Ole Westergaard blev genvalgt.
d) Sekretær Ingeborg Rasmussen blev genvalgt, håber stadig på en ny der kan overtage posten, man bliver jo ikke yngre.
e) øvrige medlemmer af bestyrelsen på 7 til 15 medlemmer. Genvalg af Wilfred Gluud, Ole Riis, Vân-Khanh Dang, Helle Blom, Birte Jensen, Trine Glue Doan, Inger Vinther Johansen, Freddy Karup Pedersen og Tran Huong Lien. (Phuc Van Tran udtræder). Ingen nye forslag.
f) op til 4 suppleanter. Jens-Erik Martinussen, Sten Mårtensson og Birte Kuningas fratræder. Nyvalg af Annette Winther.
9. Valg af 2 interne revisorer og en suppleant for disse: Genvalg af Morten Rasmussen og Preben Hansen som interne revisorer. Ingen suppleant.
Som ekstern statsautoriseret revisor genvalgtes uændret RMSplus.

10. Godkendelse af indsamlingsudvalg samt projektgrupper

Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam: formand Helle Blom, kasserer Birte Jensen, overlæge Jørgen Prag, overlæge Karin Mogensen, ingeniør Preben Byberg, redaktør Wilfred Gluud samt engelsklærer Annette Winther.

Shelterindsamling: formand Ole Riis, Vân-Khanh Dang, Giang Phan, kasserer Ole Westergaard, Nis Jensen samt Ingeborg Rasmussen.

Shelterprojekt: Projektkoordinator Ole Riis, Vân-Khanh Dang, Katrine Riisgaard Pedersen, Giang Phan, kasserer Ole Westergaard, Maria Wiese samt Nis Jensen.

Child Survival: Projektleder Freddy Karup Pedersen, kasserer Ole Westergaard, overlæge Jørgen Prag, overlæge Finn Jonsbo, læge Alexandra Kruse, overlæge Karin Mogensen samt medicinsk antropolog Britt Pinkowski Tersbøl.

11. Eventuelt

Wilfred Gluud gjorde opmærksom på at der var et problem med de interne revisorers rolle, siden man var blevet nødt til også at have en ekstern revisor. Tilsvarende foreninger har afskaffet de interne revisorer. Flere påpegede deres rolle som kritisk revision der bl.a. skulle se på hvad bestyrelsen bevilger sig selv og andre. Bestyrelsen må enten udarbejde retningslinier for de interne revisorer, eller foreslå disse afskaffet til næste generalforsamling.
Der blev overrakt gaver i form af kogebøger til afgående formand Ole Riis og næstformand Vân-Khanh Dang.


Tidligere generalforsamlinger i DVF:  
Generalforsamling DVF den 17. marts 2013  
2012 25. marts - 2011 26. marts 
2010 - 2009 - 2008-2000

Top