DVF Generalforsamling 2012

Referat af Generalforsamlingen Søndag d. 25. marts 2012 kl. 14.00.  Nattergalevej 6, 2400 Kbh. NV


I anledning af Ingeborg Rasmussen fratræden fra sekretærposten efter mange års tro tjeneste, forærede Jørgen Prag (genvalgt formand) på vegne af DVF en smartphone, som Ingeborg havde ønsket sig inderligt. Ingeborg fortsætter i bestyrelsen som menigt medlem. Også i billedet Inger V. Johansen. mangeårigt medlem af bestyrelsen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning samt planer for næste års aktiviteter
3. Beretning fra Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam samt fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
4. Beretning fra Landsindsamlingen ”Shelter Indsamlingen” samt fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
5. Beretning og orientering om regnskab fra foreningens udviklingsbistandsprojekter. Fremlæggelse af planer for næste års aktiviteter.
6. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab samt fastsættelse af medlemskontingenter.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af a) formand, b) næstformand, c) kasserer og d) sekretær samt e) øvrige medlemmer af bestyrelsen på 7 til 16 medlemmer.
Desuden vælges f) op til 4 suppleanter.
9. Valg af 2 interne revisorer og en suppleant for disse, samt en ekstern registreret eller statsautoriseret revisor.
10. Godkendelse af indsamlingsudvalg samt projektgrupper.
11. Eventuelt

Fremmødte:
Fra bestyrelsen: Jørgen Prag, Ingeborg Rasmussen, Helle Blom, Ole Riis, Birte Jensen, Ole Westergaard, Inger V. Johansen, Sophus Vørsing, Lien Huong Tran.
Fremmødte medlemmer: Ole Silberg Johansen, Jonas W. Andersen, Lise Malling Olsen, Alex Van.
Afbud og ej mødt:  Van Khanh, Freddy Krarup og Wilfred Gluud

Ad 1 – Valg af dirigent og referent

Inger V. Johansen valgtes til dirigent og Ole Silberg Johansen til referent.
Dirigenten bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 2 - Bestyrelsens beretning samt planer for næste års aktiviteter

Formanden, Jørgen Prag’s, beretning for 2011:

Tæring efter næring

DVF flytter om kort tid til mindre lokaler på Amager. Det sker i takt med at de Danida-financierede udviklingsprogrammer ebber ud, og vi skal derfor nu klare os for medlems-kontingenter og tipsmidler, der skal dække blad og husleje. Vi har dog fortsat aktiviteter i Hospitals- og i Shelter indsamlingerne, og vi vil søge penge til nye projekter andet steds. Men det bliver nødvendigt at skaffe flere midler via medlemskontingenter, fortrinsvis via virksomheder og via medlemstilgang.
Vi anmoder herved alle medlemmer om at skaffe nye medlemmer, husstandsmedlemmer inklusive.

Udover information gennem kvartalsbladet VietNam Ajour, med indlagt indsamlings-girokort, som vi i øvrigt fornemmer medlemmerne er meget glade for, har vi også årligt ca. 60.000 hits på til vores hjemmeside. Der er her størst søgning på vietnamesisk mad, hvorfor foreningen vil undersøge mulighederne for at lave en kogebog.
Vi mailer direkte til medlemmerne hvis der er aktuelle møder o.l., der ikke når ud via bladet. Vi har derfor interesse i alle de mailadresser der kan indhentes, og vil forsøge med at henvende os til medlemmer, der endnu ikke har oplyst os deres mailadresser.
Vi ønsker meget gerne nye medlemmer og indsamlings bidragsydende blandt herboende vietnamesere, og vil endvidere forsøge os med fornyet kontakt til de buddhistiske og katolske grupperinger. Vi har nu 4 ud af 15 i bestyrelsen med vietnamesisk baggrund.
Vor annoncering vedrørende en ny sekretær har båret frugt, og en ny sekretær vil blive foreslået senere på generalforsamlingen til afløsning af vor mangeårige ihærdige sekretær, Ingeborg Rasmussen, som fortsætter med udvalgte opgaver.
Vi har god kontakt til ambassaderne. Således optrådte den danske ambassadør, John Nielsen, på et velbesøgt augustmøde, og den vietnamesiske ambassadør, Vu Van Luu, gav en status på situationen i Vietnam på Kulturdagen.
Den 23. november var 40 årsdagen for Danmarks etablering af diplomatisk forbindelse med Nordvietnam. Den vietnamesiske ambassade ønskede at fejre denne, og i den forbindelse gjorde vor redaktør, Wilfred Gluud, en stor indsats med at finde gamle tidligere aktivister fra Vietnam-bevægelsen til en reception på den vietnamesiske ambassade.
Vi fortsætter samarbejdet med ’VIDAFA’ – Vietnam Denmark Friendship Association (Vietnamesisk-Dansk Forening) - i Vietnam. Formanden for VIDAFA dukkede uventet op i Danmark i forbindelse med et Danida kursus, hvilket blev en anledning til en middag med udveksling at ideer og synspunkter.
Kulturdagen den 19. marts blev en succes med et besøg af ca. 100 deltagere, og vil blive gentaget i år.
Kort sagt vi fortsætter med at holde fanen højt, med udsigt til nye aktive bestyrelses-medlemmer og nye aktiviteter.

Næstformanden, Sophus Vørsing, supplerede:
Foreningen var for nylig indbudt til møde på den Vietnamesiske Ambassade. Formand og næstformand deltog, samt ambassadøren Vu Van Luu og ambassaderåd Le Minh Thang. Der var en opfordring fra Ambassaden om at DVF – Dansk Vietnamesisk Forening -, adoptionsforeningen og sammenslutningen af vietnamesere i Danmark, prøvede at komme lidt tættere på hinanden. Under udvekslingen af ideer for fremtiden og mulige nye mål, var vi inde på en større kontakt med virksomheder og uddannelsesinstitutioner med tilknytning til Vietnam, og vi blev lovet at få tilsendt ambassadens kontaktpersoner hos CBS og Niels Brock, der jo som bekendt har aktiviteter i Vietnam.
Ambassaden meddelte at de meget gerne stiller op til forskellige arrangementer med foredrag, eller blot tilstedeværelse for at vise flaget.
Ambassaden ville også gerne stille lokaler og beværtning til rådighed for foreningen til arrangementer og møder med op til 40 deltagere.
Når fru Minh fra VIDAFA kommer igen til sommer, er Ambassaden gerne vært ved et møde, hvor fremtiden mellem de to foreninger kan drøftes.

Fremtidigt virke:
Vi arbejder videre med modernisering af edb i foreningen. Vi lægger så meget som muligt i ’skyen’ af vores ting, men vi forventer at blive færdig henover sommeren, og en server lægges gratis i næstformandens firma.
Jørgen Prag supplerede omkring fremtidigt arbejde, at vi arbejder på at få nye projekter startet op og håber på midler fra projektrådgivningen. Vi vil gennem vores blad efterlyse folk med projekt ideer.
Der er nye ting på vej, fx medlemspleje, filmklub, måske afdelinger rundt i landet.
Kommunikationen udadtil vægtes. Vi vil finde ud af hvad medlemmerne gerne vil have.

Lise Malling Olsen vil gerne hjælpe med at få skaffet flere firma-medlemsskaber.

Ad 3 - Beretning fra Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam samt fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab

Formanden for Hospitalsindsamlingen, Helle Bloms, beretning for 2011:
Det har været et godt år med hensyn til støtte og hjælp til Provinshospitalet i Bao Loc. Hospitalet har fået tildelt apparatur for i alt 400.000 kr. Det er alt sammen vigtigt apparatur, som alle patienter på hospitalet får gavn af.  Udgifterne vil fremgå af vores regnskab, som er godkendt af vores revisor, og som fremlægges her på general-forsamlingen om et øjeblik. Det vil i øvrigt blive trykt i næste nummer af VietNam Ajour.
Mit besøg i februar 2011 på hospitalet havde bl.a. det formål at få en liste over nye behov med hjem. Det blev en meget velbegrundet liste med prioritering fra de forskellige afdelingschefer hvor apparaturet skulle bruges. Vi i indsamlingsudvalget, har efter-følgende brugt meget tid på at få yderligere dokumentation og tilbud på udstyret, som anskaffes lokalt i Vietnam. Et andet formål med mit besøg, var at se om det apparatur vi havde doneret, blev brugt efter hensigten, og om de kunne vedligeholde det. Det var også i orden. Jeg har skrevet om det og bragt fotos i vores blad i løbet af året.
Under besøget besøgte jeg en fattig familie syd for Bao Loc, som havde haft deres lille pige indlagt på hospitalet i 3 mdr. til behandling med C-PAP (udstyr som vi har doneret). Det blev til en artikel i bladet, og Annette Winther følger op på historien om den lille pige.
Hun har også besøgt familien og vil skrive artikel om det i næste nummer.
Der var ikke nogen radiospot i år, men tv-spot med vores logo blev vist den 18. november.
Vores engelsklærer, Annette Winther, er p.t. i Bao Loc for at undervise i engelsk og direktør Thien har netop skrevet til mig at de meget gerne vil have Annette ud igen næste år. Annette vil holde foredrag om sit ophold på vores Kulturdag den 14. april.
På vores sidste møde i udvalget blev det besluttet hvad vi ville støtte hospitalet med ud fra deres behovsliste. Vi har ikke midler til at alle ønsker kan opfyldes. Da vi er meget seriøse med hensyn til at bruge de indsamlede penge rigtigt, har vi I første omgang sagt ja til apparatur for ca. 68.000 kr., og afventer tilbagemelding på 2 ting. Desværre har vi ikke penge til at hjælpe hospitalet med en ny autoklave. Den alene beløber sig op i 450.000 kr., og så kommer installationen oveni. 
Der er i år indsamlet 145.727 kr. fra 122 bidragsydere. Det er flere bidragsydere end sidste år. Det skyldes at der ved Annemarie Jørgensens mindehøjtidelighed blev opfordret til at sende penge til vores girokonto. Annemarie var medlem af DVF’s bestyrelse i en årrække. Ligeledes er der ved flere fødselsdage og familiefester også indsamlet større beløb. I skal vide at vi er jer alle meget taknemmelige for de bidrag vi modtager. Hospitalsindsamlings-regnskabet som PDF
En stor tak til alle for at I gør det muligt at forbedre behandlingen af børn og deres forældre på Provinshospitalet i Bao Loc.

Ad 4 - Beretning fra Landsindsamlingen ” Shelter Indsamlingen” samt fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab

Ole Riis aflagde beretninger:

Shelterprojektet
Projektet sigter på at støtte og kapacitetsopbygge ansatte og brugere på Little Rose Warm Shelter i HCMC, og det får DANIDA støtte frem til 31.12.2012.
Dog ser det ud til, at der vil være ubrugte midler, således at vi kan søge om en såkaldt ”no cost extension”. På nuværende tidspunkt forventer vi derfor, at projektet vil kunne forlænges til medio 2013.
Indsatsen med at uddanne personale og andre sheltre i forebyggelse af sexuelt misbrug overfor børn, er gennemført og undervisningsmaterialet (DVDer, manualer og storybooks) er trykt og klar til videre distribution.
Mht. indsatsen med at uddanne personalet i social og emotionel læring, er selve træningen gennemført. Undervisningsmaterialet mangler stadig at blive trykt fordi der har været forsinkelser mht. at få farvelagt billederne til den vietnamesiske udgave, og vi har brugt meget tid på at få læst korrektur. Træningen er derfor gennemført på baggrund af skitsetegninger og ikke korrekturlæst materiale. Det har fungeret udmærket. Materialet forventes færdigtrykt hen over sommeren.
Fundraising indsatsen er hverken i Danmark eller i Vietnam oppe i det gear den skal være. I Danmark mangler vi ressourcer. Vi i gruppen, har ikke nok tid i vores fritid til at sætte det antal af indsatser i gang, der er nødvendige. I Vietnam har deres problem været at de ansatte ikke har haft erfaring med fundraising, da de jo er uddannet som socialarbejdere. Vi har derfor måttet erkende at der skulle en ekstraordinær indsats til som lå udenfor det i projektet beskrevne. Vi har fået penge af Sunmark til at sætte et ½ årigt uddannelses-forløb i gang, som skal kvalificere de ansatte til at kunne blive fortrolige med fundraising, og være bedre rustede når Danida støtten udløber. Det sker i samarbejde med Lin Center, HCMC. Derudover gennemførte vi den 2.12.2011 en CSR workshop på shelteret, hvor en del danske virksomheder deltog. Vores mål er stadig at shelteret skal kunne drives af indsamlede midler efter at Danida-støtten stopper i 2013.
I oktober skal vi afholde et seminar i Hanoi, hvor vi skal fortælle de vietnamesiske myndigheder om vores arbejde med projektet, og om hvordan de kan være med til at bære modellen videre. Vi samarbejder med VIDAFA - Vietnam Denmark Friendship Association - om dette arrangement.
På shelteret har der været en del udskiftning af personale. Indenfor de seneste 12 måneder har tre ansatte forladt shelteret til fordel for bedre lønnede jobs i internationale NGO’ere. Det er svært at holde på medarbejderne fordi lønstrukturen på shelteret skal passe til HCWF’s andre projekter. Den store personaleudskiftning er dog også et tegn på at den kapacitetsopbygning vi laver, giver nogle kompetencer som de ansatte får gavn af.
Vi overvejer hvordan vi i den sidste fase kan konsolidere projektet. Enten ved mere intensiv tilstedeværelse, eller samarbejde med lokale internationale NGOer.
Vi overvejer at bruge den sidste del af projekt tiden til at designe et opfølgende projekt, der bygger videre på erfaringerne i både Child Survival projektet og dette projekt. Arbejdstitel indtil videre er ”Urban Health”.
 
Shelterindsamlingen
Denne indsamlings formål er at samle penge ind til udsatte børn og unge i Vietnam. Vores primære fokusområde er at samle penge ind til driften af Little Rose Warm Shelter efter Danida støtten ophører i 2013. Kan vi samle flere penge ind end det der er nødvendigt hertil, går de til andre lignende projekter. Vi skal indsamle min. kr. 250.000 om året fra 2013, hvis vores mål skal lykkes. Der er behov for at booste vores indsamling. Vi brugte CSR seminaret i december 2011 til at øge vores kendskab blandt danske virksomheder i HMCM området. Den strategi vil vi fortsat forfølge, og vi vil begynde at udgive et elektronisk nyhedsbrev til donorer og potentielle ditto. Da vores arbejde bygger på frivillige indsatser, står vores ambitioner ikke altid mål med vores ressourcer. Vi kunne tænke os at tilknytte flere frivillige med gode ideer, som de ønsker at føre ud i livet til fordel for børnene på Little Rose Warm Shelter.
Vi skal øge antallet af private donorer og vi skal øge antallet af virksomhedsdonorer. Vi har ikke brug for penge til LRWS mere i 2012, men fra 2013 har vi et stort behov. Scancom og Sunmark har igen været vores to hovedsponsorer, og det er vi meget taknemmelige for. Andre danske virksomheder med base i HCM området har vi haft gode kontakter til og vi håber at det kan resultere i noget konkret i fremtiden. Sheltersindsamlings-regnskabet som PDF
Vi sælger de flotte lakmalerier af Ta Thi Thanh Tam, som sælges til fordel for indsamling. Ca. halvdelen er nu solgt. Der er 12 tilbage. Hver gang vi sælger et maleri går kr. 900 til indsamlingen. Vi sælger også de noget billigere Street Vision fotos der kan bestilles og hvor ca. 80% går til indsamlingen.

Ad 5 - Beretning og orientering om regnskab fra foreningens udviklingsbistandsprojekter. Fremlæggelse af planer for næste års aktiviteter

Beretning fra CHILD SURVIVAL
Projektet består som en engelsksproget rapport fra de to lokale projektsamarbejdspartnere, og som Freddy Karup Pedersen havde foranlediget fremlagt på generalforsamlingen.
Denne rapport, ’CHILD SURVIVAL - Progress Report 2011’ vedlægges referatet som bilag.
Endvidere oplyste Ole Westergaard at Child Survival projektet skulle have været sluttet 31/12 2011, men er forlænget til 31/8  2012. Dette projekt er forlænget to gange, og kan ikke forlænges yderligere.

Ole Westergaard supplerede at regnskabet for Shelter projektet først kan afsluttes endeligt når projektet er afsluttet, – planmæssig afslutning 31/12 2012, men måske kan det forlænges hvis der er ubrugte midler.
CGFED - Research Centre for Gender, Family and Environment in Development - er en organisation i Vietnam som Lise Malling Olsen har arbejdet i, og som er interesseret i et samarbejde om projekter i fremtiden.

Ad 6 - Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab samt fastsættelse af medlemskontingenter.

Ole Westergaard fremlagde det af den statsautoriserede revisor godkendte regnskab. Bilag DVFs regnskab.
Det blev godkendte uden yderligere bemærkninger.

Fastsættelse af medlemskontingent:
Bestyrelsen indstillede at bibeholde kontingentet for almindelige medlemmer medens firmaer, organisationer og foreningers kontingent skal stige.
Det blev besluttet at fremtidigt firmakontingent bliver på 3 gradueringer – 600 kr for NGO’ere – små firmaer 1.000 kr – store firmaer 3.000 kr.
Bestyrelsen finder ud af hvor skillelinjen skal ligge sidenhen, måske med reklameret hos os for det højeste trin.

Ad 7 - Behandling af indkomne forslag

Medlem Ole Silberg Johansen havde rettidigt fremsendt forslag til ændring af foreningens vedtægter, væsentligst sproglige misforståelser og enkelte moderniseringer. Forslag til ændrede vedtægter. Alt blev godkendt som foreslået med stort flertal.
De nye tilrettede vedtægter vedlægges dette referat som bilag.

Ad 8 - Valg af a) formand, b) næstformand, c) kasserer og d) sekretær samt e) øvrige medlemmer af bestyrelsen på 7 til 16 medlemmer. Desuden vælges f) op til 4 suppleanter

Følgende blev valgt:
a) Jørgen Prag genvalgtes til formand
b) Sophus Vørsing genvalgtes til næstformand
c) Ole Westergaard genvalgtes til kasserer, måske kun 1 år mere
d) Ole Silberg Johansen blev valgt til ny sekretær
e) Følgende blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer:
Inger Vinther Johansen, Ole Riis, Helle Blom, Van Khan, Wilfred Gluud, Ingeborg Rasmussen, Birthe Jensen, Lien Huong Tran, Freddy Karup og Annette Winther
Nyvalg til bestyrelsen: Lise Malling Olsen og Alex Van
f) Jonas Wirke Andersen valgtes til suppleant

I anledning af Ingeborg Rasmussen fratræden fra sekretærposten efter mange års tro tjeneste, gav Jørgen Prag en gave til Ingeborg. En smartphone, som Ingeborg havde ønsket sig inderligt. Ingeborg fortsætter i bestyrelsen som menigt medlem.

Ad 9 - Valg af 2 interne revisorer og en suppleant for disse, samt en ekstern registreret eller statsautoriseret revisor

Karin Mogensen fra Hospitalsindsamlingen, og Preben Hansen blev henholdsvis nyvalgt og genvalgt til revisorposterne.
RSM! er fortsat vores eksterne revisor.

Ad 10 - Godkendelse af indsamlingsudvalg samt projektgrupper

Sammensætningerne er stort set uændrede.
Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam: formand Helle Blom, kasserer Birte Jensen, overlæge Jørgen Prag, overlæge Karin Mogensen, ingeniør Preben Byberg, redaktør Wilfred Gluud samt engelsklærer Annette Winther.
Sheltergruppe: Projektleder/formand Ole Riis, Vân-Khanh Dang, kasserer Ole Westergaard, Nis Jensen samt Ingeborg Rasmussen.
Child Survival: Projektleder Freddy Karup Pedersen, kasserer Ole Westergaard, overlæge Jørgen Prag, overlæge Finn Jonsbo, læge Alexandra Kruse, overlæge Karin Mogensen samt medicinsk antropolog Britt Pinkowski Tersbøl.

Ad 11 - Eventuelt

Ingen bemærkninger.


Tidligere generalforsamlinger i DVF:  
Generalforsamling DVF den 17. marts 2013  
2012 25. marts - 2011 26. marts 
2010 - 2009 - 2008-2000