Ordinær Generalforsamling
søndag den 13. marts 2016 kl. 14-16

Frivillighedscenter Amager's lokaler
Sundholmsvej 8, 2300 København S

FORMANDSSKIFTE: Søndag 13/3 afholdes der ordinær generalforsamling i DVF. Efter næsten 20 år som formand, valgte Jørgen Prag at trække sig, og generalforsamlingen valgte Jonas WS Andersen som ny formand. Også Birte Jensen valgte at trække sig efter mange år i bestyrelsen. Både hun og Jørgen fortsætter i Hospitalsindsamlingen. Loan Tran blev ved samme lejlighed ny formand for Shelterindsamlingen. Stort tillykke til de valgte og lige så stor tak til de afgående for deres mangeårige indsats.


Den nye formand, Jonas W.S. Andersen, holdt tale for den afgående formand Jørgen Prag, hvori han takkede for Jørgens store indsats for foreningen i en menneskealder, og næsten de sidste 20 år på formandsposten.

View over generalforsamlingen - den afgåede formand Jørgen Prag overrækker vingave til Birte Jensen der trak sig fra bestyrelsen, samt en gave, som DVF lige selv havde fået – et fint lak smykkeskrin med en sølvkrabbe på.

Dagsorden GF 13-3-2016

Der deltog 17 medlemmer på generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent og referent

Formanden Jørgen Prag bød velkommen til generalforsamlingen.
Sophus Vørsing blev foreslået og valgt til dirigent – Ole Silberg som referent.
Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var indvarslet rettidigt og at alle tilstedeværende var medlemmer. Herefter mødet gå i gang.

2. Bestyrelsens beretning samt planer for næste års aktiviteter

Beretning ved formanden Jørgen Prag: Formanden Jørgen Prag fortæller om fremtiden at vi skal have nogle flere medlemmer og donationer. Der har været snakket om at lave en kogebog, og Jørgen foreslog selv en mini-parlør. Wilfred vil gerne vise film og DVD, han vil også lave noget for turister. Wilfred rejser rundt i 3 mdr. i Sydvietnam for tiden.
Wilfred foreslår man laver en 5-års strategi. Han har lavet en A4 side med strategi.
Vi vil rigtig gerne have nogle vietnamesere som medlemmer.
Der kom et Input om at vi skal overveje om vort blad fortsat skal være trykt, eller om man måske skal gøre det elektronisk.
Ellers ingen bemærkninger, så beretningen blev taget til efterretning.


Annette Winther i Bao Loc  sammen med sygeplejerske Lưu Ngọc Quỳnh Anh, som har gået til engelsk hos Annette.

3. Hospitalsindsamlingen

a. Beretning: Annette Winther fortalte at kalenderåret 2015 startede med at vi sendte ingeniør Preben Byberg på besøg på provinshospitalet i Bao Loc som hospitalsindsamlingen støtter; han lyttede til deres ønsker. I 2015 har vi sendt DKK 145.000 til reparationer, etablering af en taleklinik og enkelte nye maskiner.
Wilfred er i Vietnam og har også besøgt Bao Loc, og løbende sendt billeder og informationer derude fra.
Vi skal også beslutte hvad vi i dette år kan sende af penge.
Vi venter på en indflytningsdato på det nye hospital. Hvad bidrager regeringen med, og hvad skal det gamle hospital bruges til, så vi er tilbageholdende til vi har et bredere kendskab, for at være sikker på vi støtter det rigtige.
Der er to læger og en ingeniør med i udvalget, hjertelig tak til jer, og en stor tak til Birte og med tak for hendes uvurderlige arbejde som kasserer og praktisk hjælp.
Eigil kommenterede at han har kontaktet en gruppe, der er ved at lave et netværk af taleterapi interesserede folk. Det er interessant der er en taleklinik. Annette fortæller at den er etableret i efteråret i 2015 og drives af to australiere. Hospitalets direktør er ansvarig for klinikken, men hende der står for den til daglig er sygeplejerske.
Beretningen blev taget til efterretning.
b. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Regnskabet blev omdelt og gennemgået af Birte Jensen, som fortalte der i 2015 var indsamlet 121.188. Godkendt uden bemærkninger. Bilag 1-GF2016
c. Fremlæggelse af planer og budget for næste års aktiviteter
Planer, er at samle flere penge ind. Vi forsøger at arbejde for at få flere medlemmer og flere penge, donationer. I samarbejde med hospitalet udvælges nøje hvad og hvor vi bedst kan give vores støtte. Vi fortæller løbende lidt om hospitalsindsamlingen i vores blad VietNam Ajour.
Udvalg Hospitalsindsamlingen: Formand Annette Winther, kasserer Birte Jensen, læge Jørgen Prag, læge Karin Mogensen, ingeniør Preben Bybjerg og Wilfred Gluud. 

Den afgåede formand Ole Riis


Kasserer Ole WestergaardDen nye formand Loan Tran.

4. Shelterindsamling

a. Beretning: Ole Riis havde fremsendt årsberetning på mail til bestyrelsen op til generalforsamlingen. Beretningen blev læst op.
Den vedlægges som bilag 2-GF2016
Uddrag af beretningen: "Igen har det været et år, hvor vi ikke har noget tilnærmelsesvis det resultat som vi kunne ønske. Vi skal gerne fundraise på den rigtige side af kr. 150.000 så det bare kan hænge nogenlunde sammen med at kunne støtte Little Rose Warm Shelter. Vi har kun indsamlet ca. kr. 40.000 og pr. 31.12.2015 stod der ca. kr. 94.000 på kontoen.
Internt i gruppen har vi haft svært ved at få sat Skype møder op hvor alle kunne deltage og vi har haft svært ved at manifestere den energi til iværksættelse af konkrete aktiviteter som er nødvendig.
På den positive side, er der dog en stigende interesse for indsamlingen. På det seneste har vi fået flere fastebidragsydere og nye er kommet til. Så det går den rigtige vej."
"Der er også indsamlet midler i Vietnam som Shelterindsamlingen har være medvirkende til. Således har Scancom igen i år doneret et beløb på USD 2.000, der er blevet overdraget direkte til shelteret."
Ole Silberg havde forberedt kommentarer på skrift, som han læste op, som svar på påstande i Ole Riis' beretning. Bilag3-kommentarer
Vi tog beretningen til efterretning.
b. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Det fremlagte regnskab blev godkendt uden bemærkninger. Modtagne bidrag kr. 37.075, Indigo INC 3.252,10 samt salg af lakmaleri kr. 1.150. I alt indsamlet 41.477,10 kr. Overført til drift af Little Rose Warm Shelter 130.202 kr.
Regnskab Bilag 4-GF2016
c. Fremlæggelse af planer og budget for næste års aktiviteter: Ole Westergaard kunne fortælle der er lavet aftale med Shelteret, at de selv skal forsøge at fundraise en tredjedel af årets budget på 150.000 DKK. Dermed er det beløb vi stiler efter at kunne bidrage med reduceret til 100.000 i 2016. Men den nuværende kassebeholdning er deres drift dermed sikret mindst et år frem.Mht. til planer for det kommende års aktiviteter, må det være en opgave for de nye der bliver valgt ind i udvalget.
- Ole Riis havde meddelt at han ikke ønskede at fortsætte.
Shelterindsamlingen: ny formand Loan Tran, og gruppen består desuden af Van-Khanh og Ole Westergaard.

5. Rettighedsprojektet (”Underpriviligerede, illegale indvandrerbørns rettigheder i Ho Chi Minh City”)

a. Beretning: Freddy Karup Petersen fortalte om projektet at det er et tre-årigt projekt på ca. 3 mill. kr. som yder støtte til godt 4.000 børn i HCMC og arbejder med institutionsudvikling af den vietnamesiske partnerorganisation. Projektet har kørt et års tid. Projektet kører efter planen, dog er fundraising delen, fra den lokale partners side, bagud planen.
Beretningen blev taget til efterretning.
b. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Regnskabet blev gennemgået af Ole Westergaard og godkendt; vedlagt bilag 5-GF2016
c. Fremlæggelse af planer og budget for det næste års aktiviteter: Der vil være behov for enkelte budgetjusteringer, men ellers følger vi projektets aftalte perioder.
 

6. Regnskab og budget samt kontingent

a. foreningens reviderede regnskab: Regnskabet blev gennemgået af Ole Westergaard og godkendt. Resulatet var et minus på 63.782,47 kr. – bilag 6-GF2016
b. budget for det kommende år: Det nye budget blev gennemgået, og trods det er reduceret en smule, lander vi på minus godt 70.000 i 2016.
Der var bemærkning fra salen om opmærksomhed på at foreningens egenkapital hurtigt bliver mindre og mindre. Bestyrelsen er opmærksom på dette, og arbejder på at få flere medlemmer med deraf følgende større eksterne tilskud. Der arbejdes også på nye projekter der, når de forhåbentlig godkendes, giver administrationsafkast der går i foreningens kasse. Budgettet blev godkendt – bilag7-GF2016
c. fastsættelse af medlemskontingenter for 2017: Fastholdes samme niveau i 2016 altså 215 kr. / 160 og 60 kr. for hhv. fuldt medlemskab, nedsat som pensionist eller studerende og husstandsmedlemsskab.

7. Behandling af indkomne forslag

a. 5-års strategi – forslag af Wilfred Gluud og Jørgen Prag: - bilag 8-GF2016 - Forslag - 5-års strategi 2016
Jørgen forklarede at det fremsendte forslag skal mere regnes som et oplæg. Det er en brainstorm fra udvalget med forslag der har været prøvet, men alligevel fortjener at blive indarbejdet på ny.
Freddy kommenterede: Når man ser på regnskabet så er de store poster på indtægts siden tips- og lotto, kontingenter og overhead fra projekterne. Vi mangler flere indtægter, så Freddy foreslår man laver en konkret handlingsplan så det kan komme til at flyve.
Inger: Det fremsendte er ikke så meget en strategi, men idekatalog.
Johnny Van foreslår man overvejer andre måder at nå ud til nye grupper på, og især for at få fat i vietnameserne. Johnny foreslår vi laver en strategi på det.
Jonas forslår at der arbejdes videre med at lave en 5-årsstrategi – det er helt tydeligt at der er brug for det.
Der er masser af gode ideer, som kan tages med i det videre arbejde.
Lise: det er midlet der er skrevet ned, ellers bør der være en proces hvor bestyrelsen, måske medlemmer kan være med i udviklingen af en strategi, som sikrer bredden er med.
Thuong kommenterede at hun synes der mangler hverdagsliv på hjemmesiden, og det er vigtigt at vise vi er en apolitisk forening. Vietnamesere bryder sig ikke om at tale politik.
 
Alle forslag til ændring af vedtægterne stillet Ole Silberg Johansen
b. ændring af vedtægternes §2, pkt 5
c. ændring af vedtægternes §4, stk. 6, b
d. ændring af vedtægternes §6
e. ændring af vedtægternes §8
De fire forslag holdt op mod tidligere paragraf og med motivation ses her: bilag 9-GF2016
Det handler kort om kontingentfrihed for æresmedlemmer, tilføjelse til valg som muliggør man kan have 2 næstformænd, indføre forretningsudvalget og andre faste udvalg i vedtægterne samt specificere hvilke 3 bestyrelsesmedlemmer der har tegningsret i foreningen.
Der var spørgsmål til forslaget om 2 næstformænd, om det ville kunne fungere, om vi ville kunne vælge det allerede om lidt. De tre der havde stillet op til for- og næstformandsposterne – Jonas, Sophus og Lise – argumenterede for dels at delingen er begrundet i arbejdspres for begge, men også at vi i flg. vedtægterne altid kan konstituere os i bestyrelsen. Derfor vil vi i dag kun vælge én næstformand, men førstkommende bestyrelsesmøde har herefter mulighed for at indføre det nævnte dobbelt næstformandsskab.
Alt blev vedtaget
– og de nye gældende vedtægter 2016 kan læses her: 

8. Valg 

a) Formand Jonas W. S. Andersen - nyvalgt
b) Næstformand Sophus Vørsing - genvalgt som næstformand - På efterfølgende bestyrelsesmøde blev Lise Malling Olsen og næstformand
c) Kasserer Ole Westergaard - genvalgt som kasserer
d) Sekretær Ole Silberg Johansen - genvalgt som sekretær

e) op til 16 øvrige medlemmer af bestyrelse – her blev 9 valgt – alle genvalgt:
Annette Winther, Ditte Marie Salling, Freddy Karup Pedersen, Inger Vinther Johansen, Jørgen Prag, Lise Malling Olsen, Loan Tran, Vân-Khanh Dang og Wilfred Gluud

f) op til 4 suppleanter: Terkel Christiansen - nyvalg

Alle blev valgt med applaus

9. Valg af 2 interne revisorer og en suppleant for disse, samt en ekstern registreret eller statsautoriseret revisor

Der var ingen opstillet til posten som intern revisor, så den blev ikke besat.
RSM+ i Vordingborg blev valgt som vores eksterne registrerede og statsautoriserede revisor.

10. Godkendelse af udvalg

Bestyrelsen tolker vedtægterne sådan at GF bestemmer hvilke arbejds- og projektgrupper der skal være, men at bestyrelsen løbende kan udpege medlemmer – udvalgene kan således indstille, men bestyrelsen skal endeligt godkende.
På bestyrelsesmødet forud for generalforsamlingen blev Loan Tran udpeget til formand for Shelterindsamlingen.
Endelig sammensætning af udvalg og projektgrupper bliver godkendt på førstkommende bestyrelsesmøde efter indstilling fra udvalgene og grupperne. Udvalg og projektgrupper skal først have mulighed for at samles og drøfte udvidelse/supplering med nye medlemmer, som har banket på døren, bl.a. Terkel Christiansen der lige var blevet valgt til suppleant.
Her er så oplistning af det vi kender:
 
Udvalg Hospitalsindsamlingen: Formand Annette Winther, kasserer Birte Jensen, læge Jørgen Prag, læge Karin Mogensen, ingeniør Preben Bybjerg og Wilfred Gluud.
 
Shelterindsamlingen: ny formand Loan Tran, og gruppen består desuden af Van-Khanh og Ole Westergaard.
 
”Underprivilegerede, illegale immigrantbørns rettigheder i Ho Chi Minh City”: Gruppen består allerede af: Freddy er formand - Ole W kasserer – derudover Jonas Andersen, Van-Khanh Dang og Lise Malling Olsen.
 
To PhD stillinger i Hospital Nr. 1: Gruppen består af: formand Freddy Karup Pedersen, Ole Westergaard og Jørgen Prag.

11. Eventuelt

Eigil Laulund kom med et indlæg om en talepædagog indsats, som han ønsker at arbejde videre med.

Jørgen Prag gav Birte et par flasker god rødvin samt en gave, som DVF lige selv havde fået – et fint lak smykkeskrin med en sølvkrabbe på.
Den nye formand, Jonas W.S. Andersen, holdt tale for den afgående formand Jørgen Prag, hvori han takkede for Jørgens store indsats for foreningen i en menneskealder, og næsten de sidste 20 år på formandsposten.

Jonas W.S. Andersen takkede alle for at møde op, dejligt at se nye ansigter, som vi håber at se endnu mere til.

Tak for i dag. Mødet sluttede kl. 16.38.


Generalforsamling i DVF 22. marts 2015