Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam

Nyt fra Indsamlingsudvalget
og beretninger 2001-2006

Årsberetning for indsamlingsudvalget 2005

Helle Blom, 20. marts 2006

Landsindsamlingen skiftede formand efter generalforsamlingen i februar 2005. Preben Byberg fik nyt arbejde som rådgiver i Tanzania og Helle Blom, medlem af udvalget, overtog posten. Preben er stadig tilknyttet udvalget da han besidder en ekspertise på det tekniske område som vi fortsat kan trække på.

Containeren med det brugte udstyr blev afsendt med nogen forsinkelse i juni og blev rettidigt modtaget på Børnehospitalet.

Der har været afholdt 3 møder i indsamlingsudvalget i løbet af året.

Helle deltog i MS Årsmøde 16+17 september som blev afholdt i Odense. Formål med deltagelse var at møde andre organisationer og det blev opfyldt.

Den 15 november var der radio- og TV-spot til fordel for indsamlingen. Hvor mange der så og hørte det er ikke godt at vide ? da det faldt sammen med vores kommunevalg, som jo nok optog en del mennesker.

I januar i år var formanden på besøg på Børnehospitalet. Formålet var at hilse på de personer man er i løbende kontakt med og tilse at det udstyr vi sender ud bliver brugt og vedligeholdt. Sidst men ikke mindst var det vigtigt at få en liste fra Hospitalet med prioriterede ønsker om udstyr. Da Wilfred Glud fra redaktionsudvalget samtidig rejste til Vietnam for at lave en dokumentarfilm om BH1 kom der mange sidegevinster ud af besøget. Formålet blev opfyldt til fulde.

Listen med ønsker / behov er i prioriteret rækkefølge og underskrevet af hospitalsdirektøren. Det der er størst behov for er CPAP systemer og laryngoskoper til nyfødte ( et instrument til at se i svælget). Derudover specielle desinficerende opvaskemaskiner og anæstesiudstyr.

Som det fremgår af vores regnskab der vises andetsteds i bladet, er der i 2005 indsamlet 142.000kr. fra 266 bidragsydere, som nu skal bruges til at opfylde de behov hospitalet har.

Under besøget blev der indgået aftale om at Projektkontoret på BH1 har eneret på at bestemme om udstyr der modtages kan videresendes til andre hospitaler eller sundhedsklinikker i provinsen. Det er nemlig vigtigt at man sikrer sig at modtaget udstyr kan vedligeholdes og der er en kontaktperson der er ansvarlig for dette. På den måde sikre vi os også at det indsamlede udstyr ikke havner hvor der ikke er brug for det og det ikke bliver vedligeholdt.


Nyt januar 2006

Fra Vietnam-turen januar 2006: Helle Blom og Wilfred Gluud sammen med en del af ledelsen på Børnehospital Nr. 1.:Ingeniør Quang, fhv. chefsygeplejerske Vo Kim Sa og tidl. derektør og senior projektkonsulent Tran Tam Tram.
Filmholdet var sister Vo Kim Sa, miss Thuy fra VTC, Wilfred Gluud, miss Lan fra Foreign Press Service i Hanoi, Helle Blom,filmfotografen Vinh og hans assistent Hien fra VTC.

Af Helle Blom, formand for Indsamlingsudvalget, januar 2006, VietNam Ajour 1/2006
Et nyt år er lige begyndt med masser af sne samt travlhed i Dansk Vietnamesisk Forening. Det er altid lidt spændende, hvad sådan et nyt år bringer. Jeg håber selvfølgelig, at der bliver samlet mange penge og apparaturer ind, som vi kan støtte Børnehospitalet med. Der er mange planlægningsopgaver i forbindelse med den kommende kulturdag 25. februar, og så er der også planlagt en visionsdag hvor fremtiden står for skud. 28. december havde vores formand Jørgen Prag inviteret til julekomsammen for alle, der kunne deltage. Det blev en dejlig aften, men først blev der afholdt møde i indsamlingsudvalget og derefter var der bestyrelsesmøde. Jeg valgte at indkalde til møde, da jeg fik tilbuddet om at afholde mødet før julearrangementet.
14. januar rejste jeg til Vietnam for at besøge Børnehospitalet og få etableret kontakt med de personer, jeg skal kommunikere med i forbindelse med støtten fra indsamlingen og vores forsendelser. Planen er endvidere at få overblik over, hvad der er behov for og hvilke ønsker hospitalet har for den fremtidige støtte. Det er 10 år siden jeg sidst var derude, så meget er nok anderledes og forandret. På forhånd har jeg aftalt møder med de forskellige nøglepersoner der er involverede.
Derudover er det så heldigt, at Wilfred Gluud fra vores forening også rejser til Vietnam for at .filme og tage billeder af hospitalet og vores projekter i de sydlige provinser. Der er lagt op til et meget .godt projekt fra Wilfreds side - og jeg samarbejder med ham om opgaven. Det glæder jeg mig meget til og specielt glæder jeg mig til at alle jer som har støttet vores indsamling men ikke har set Børnehospitalet og besøgt Vietnam, får lejlighed til at stifte bekendtskab med det på denne måde.


Øget produktivitet på hospitalet skaber behov for mere udstyr

Af Helle Blom, formand for Indsamlingsudvalget, oktober 2005, VietNam Ajour 4/2005

Icontainor2005a.jpg (17968 byte) Icontainor2005b.jpg (15747 byte) Icontainorc.jpg (21381 byte) Icontainord.jpg (21661 byte)

Som jeg skrev i sidste nummer var containeren næsten i hus med det indsamlede udstyr til hospitalet. Til stor glæde for alle ankom den planmæssigt i slutningen af juni måned og som det kan ses på de fotos der er bragt her i bladet, er den blevet tømt, og udstyret er allerede i brug. Jeg tager selv til Vietnam i januar hvor et af formålene med min rejse er at tilse om udstyret vi sender ud bliver brugt og vedligeholdt. Derudover skal vi drøfte hvor og hvordan der er størst behov for støtte i fremtiden. Hvilke områder på hospitalet er der behov for udstyr eller andet vi kan hjælpe med? Som det fremgår af statistikken der er beskrevet i sidste blad (nummer 3) er der indenfor alle områder sket en øgning i produktiviteten på hospitalet. Det være sig patientindlæggelser, sengedage, undersøgelser, behandling og operationer. Ja der er også flere ansatte end tidligere.

Det er alt sammen med til at behovet for hjælp og støtte også vil vokse. Dansk Vietnamesisk Forening har fået flere forespørgsler om støtte til andre hospitaler i de sydlige provinser. Det kan vi ikke tage stilling til før vi har konkrete retningslinier for hvordan og med hvad.

Årsmøde i MS om Genbrug til Syd, Renovering og forsendelse af brugt udstyr
Jeg deltog som repræsentant for foreningen i dette årsmøde som blev afholdt i Odense. Der var omkring 80 deltagere som alle kom fra en NGO der fik støtte fra Danida til forsendelse og renovering. Det var spændende og lærerigt at høre de mange erfaringer man havde gjort sig og ikke mindst var det en fordel at få kontakter som man kan trække på ved behov.
Møde i Indsamlingsudvalget - Radiospot og TV-skiltning 15. november
Der har været afholdt et møde i indsamlingsudvalget i september og det næste bliver først i det nye år. I mellemtiden har medlemmerne kontakt via mail. Foreningen har fået tid til en radiospot samt TV-skiltning tirsdag den15 november i Danmarks Radio. Der er mange katastrofer rundt om i verden og der er mange der samler ind til humanitær hjælp. Dansk Vietnamesisk Forening håber igen i år på støtte fra de mange trofaste bidragsydere og kan forsikre at pengene er med til at helbrede tusindvis af børn som bliver indlagt til undersøgelse og behandling på Børnehospital nr. 1 i Ho Chi Minh byen.


Container ankommet til Vietnam

Helle Blom, formand for Indsamlingsudvalget, VietNam Ajour 3/2005

Så lykkedes det! Containeren skulle, hvis planen holder, i skrivende stund være ankommet til Vietnam. Udstyret er ventet på børnehospitalet og det er dejligt efter alt det besvær der har været. Der er allerede doneret udstyr til en ny sending fra Neonatalafdelingen på Rigshospitalet. Der vil dog ikke blive sendt noget til Vietnam igen, før der er samlet mere ind. Jeg vil endnu engang opfordre alle til at kontakte mig, hvis man har kendskab til udstyr der ikke bliver brugt. Ligeledes modtager jeg gerne gode ideer til, hvordan vi kan støtte Børnehospitalet. Der har været afholdt et enkelt møde i indsamlingsudvalget. Desværre var de .fleste forhindret i at møde op. Næste møde bliver tidligt på efteråret, hvor jeg håber, at nogle .flere kan være med, så der kan blive lagt planer for de videre aktiviteter i udvalget.
Det er besluttet, at jeg skal en tur til Vietnam for at møde de kontaktpersoner, jeg kommunikerer med vedrørende forsendelser. Det havde været .fint, hvis jeg havde været derude nu hvor containeren ankom ? da der jo er en del formalia, der skal opfyldes ved ankomst. Men med det korte varsel kunne det ikke lade sig gøre. Da jeg har fuldtidsjob, skal det også passes ind med frihed og familie.


Ny formand for Indsamlingsudvalget,

Af Helle Blom, formand for Indsamlingsudvalget, VietNam Ajour 2/2005

Helleblom2.jpg (29914 byte) Efter at have været menigt medlem af indsamlingsudvalget i ca. 15 år er jeg nu valgt som formand for udvalget.

Jeg var afdelingssygeplejerske på Gentofte Amtssygehus i en årrække og fik der via min overlæge Viggo Balle tilknytning til Dansk Vietnamesisk Forening og Børnehospital no.1 i Ho Chi Minh Byen. Det medførte blandt andet at vi på Gentofte var med til at oplære læger og sygeplejersker fra Børnehospitalet i vores speciale, øre-næse- og halskirurgi.

Som operationssygeplejerske med speciale i hygiejne fik jeg mulighed for at besøge Børnehospital no.1 i 1995. Jeg var på hospitalet i en måned hvor min opgave var at introducere og implementere de hygiejniske principper som vi arbejdede efter på Gentofte. Det blev også en lærerig oplevelse for mig, og jeg blev betaget af Vietnam og vietnameserne. Det smittede af på min datter så da hun var færdig med skolen tog hun også til Vietnam og læste i nogle måneder og fik set det meste af landet. Også Børnehospital no.1.

Under mit ophold på Børnehospitalet så jeg hvordan det udstyr der var leveret fra Danmark blev brugt i det daglige. Ikke bare på øreafdelingen hvor jeg opholdt mig mest, men alle vegne var der apparatur og instrumenter af dansk oprindelse. Det er derfor en glæde igen at sende en fyldt container til Vietnam med hospitalsudstyr som vil medvirke til en bedre behandling af de mange børn der kommer til undersøgelse og behandling på Børnehospitalet.

Importtilladelsen er netop gået i orden og containeren er nu snart på vej til Vietnam. Men der er allerede indsamling i gang til næste forsendelse. Som Preben skrev i sidste nummer af VietNam Ajour, er det vores plan at få et samarbejde i gang med et eller to provinshospitaler og identificere deres behov for apparatur og andet.

Jeg er kommet lidt hovedkulds ind som formand for udvalget, men da jeg i februar blev spurgt og opfordret til at træde til, sagde jeg ja. Siden 1996 har jeg arbejdet som oversygeplejerske i Forsvarets Sundhedstjeneste på Jægersborg Kaserne.

Kender du til brugt apparatur eller instrumenter som kan doneres til Børnehospital no.1, kan du rette henvendelse til foreningen. Se adressen her i bladet.


Årsberetning for indsamlingsudvalget 2004

Preben Byberg 28 marts 2005

Der er i 2004 blevet indsamlet i alt dkr.144.287 fra i alt 261 bidragydere.

I begyndelsen af året blev der for dkr. 74.000 indkøbt et VT-Plus kalibrerings apparat til respiratorer som bliver brugt til at kontrollere at børnehospitalets respiratorer giver de mængder ilt og luft som de er indstillet til. Apparatet blev leveret til Rigshospitalets medicotekniske afdeling hvor Eng Quang havde lejlighed til at lære at anvende det under hans Medico-tekniske kursus i første halvår af 2004.

Ligeledes for at sikre stabil drift af hospitalets respiratorer blev der for ca. dkr. 22.000 indkøbt 6 stk. reserve tryk og flow transducere til hospitalets Siemens Servo respiratorer.

For at fremtidssikre hospitalets trykluftforsyning er der blevet indkøbt og installeret en ny SF 11 Atlas Copco kompressor for kr. 122.000. Hospitalets først installerede trykluftkompressorer er nu blevet næsten 10 år gamle og da det centrale forsynings net til stadighed bliver udvidet, har vi fundet det nødvendigt med denne store investering. Trykluft forsyningen er nu sikret både for udvidelser og eventuelle nedbrud de første 3 - 4 år.

En lignende investering ville også have været nødvendig for den centrale vacuumforsyning, men der var vi så heldige at få tilbudt et nyere renoveret anlæg som ligeledes kan sikre forsyningen de næste 3 - 4 år.

Endelig har vi haft travlt med at fa samlet brugt udstyr sammen primært fra Rigshospitalet og firmaet H. Lundbeck som nu er ved at blive læsset i en container hos vores speditør for afsendelse til Vietnam. Det drejer sig om respiratorer, ultralyds scanner, LAF bænke, centrifuge og førnævnte vacuumanlæg. Alt sammen udstyr som er blevet inspiceret og afprøvet af Eng. Quang under hans kursusophold, og han har ligeledes forespurgt børnehospitalets ledelse, om de også ønskede det enkelte stykke udstyr, inden han accepterede det.

Det har desværre trukket noget ud med at få importtilladelse for det brugte udstyr. Der er indført nye regler for dokumentation af bl.a. brugsværdien af udstyret, og da det er første gang vi sender udstyr af sted efter de nye reglers ikrafttræden, har både den Vietnamesiske ambassade og vi selv været usikre på hvordan det skulle gøres. Vi har dog nu fremsendt ekstra dokumentation til sundhedsministeriet i Hanoi og forventer at få tilladelsen i hus og afsende containeren snarest.


Nyt fra indsamlingsudvalget (februar 2005)

Inspektion af ny lydt?t boks i den ambulante afdeling, som bruges ved kontrol af b?rnenes h?relse. Ingeni?r Preben Byberg ses sammen med dr. Hoang Son.
Inspektion af ny lydtæt boks i den ambulante afdeling, som bruges ved kontrol af børnenes hørelse. Ingeniør Preben Byberg ses sammen med dr. Hoang Son. Den lydtætte boks er indrettet med hjælp fra ingeniør Preben Balle og overlæge Viggo Balle.
Den lydtætte boks er indrettet med hjælp fra ingeniør Preben Balle og overlæge Viggo Balle. Ny kompressor leveret af Indsamlingen, til opbevaring af sterile emner.
Ny kompressor leveret af Indsamlingen, til opbevaring af sterile emner.

Af Preben Byberg (VietNam Ajour 1 2005)

I arbejdet med at opnå importtilladelse til den seneste sending brugt hospitalsudstyr er vi efter flere kontakter med børnehospitalet, som ligeledes har været i kontakt med det vietnamesiske sundhedsministerium i Hanoi, kommet frem til at det åbenbart er nødvendigt med en udvidet dokumentation vedr. de personer og autoriteter, som har inspiceret og sagt god for kvaliteten og brugbarheden af udstyret. Vi regner med at have disse dokumenter stemplet og underskrevet med udgangen af uge 7, og med lidt held kan vi måske have den endelige tilladelse midt i marts.

Som nogle måske nok har hørt, holder jeg op som formand for indsamlingsudvalget med udgangen af februar måned. Jeg starter i et nyt job som Danida rådgiver indenfor hospitalsvedligeholdelse i Tanzania og Zanzibar. Da jeg vil være bortrejst i mindst 2 år, må der andre kræfter til. Der bliver afholdt møde i udvalget mandag d. 14 februar hvor der vil blive valgt ny formand, og hvor det også vil blive diskuteret hvordan vi i fremtiden kan dreje støtten til i højere grad også at omfatte udvalgte provinshospitaler. Vi har ved de seneste besøg konstateret at børnehospitalet efterhånden er nået op på et rimeligt niveau med hensyn til hospitalsudstyr, og det ses tydeligt at den positive økonomiske udvikling generelt i Vietnam de senere år, nu også giver sig udslag i øgede bevillinger til udstyr fra den Vietnamesiske regering.
Tilsvarende har vi konstateret at der på forskellige provinshospitaler endnu ikke er sket den samme udvikling, hvorfor vi i samarbejde med børnehospitalet godt kunne tænke os at identificere et eller to provinshospitaler, som ville være i stand til at modtage og udnytte indsamlet brugt udstyr i fremtiden.


Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam: Årsberetning for 2003

Preben Byberg, formand for Indsamlingsudvalget, kunne ikke være tilstede på generalforsamlingen 31 . januar 2004, og havde den 18. januar 2004 lavet følgende årsberetning for 2003:
Første del af 2003 var præget af en del aktivitet med at få frigivet vores store containerforsendelse afsendt i år 2002. Det lykkedes først at få frigivet containeren efter at den havde stået på havnen i Ho Chi Minh City i ca. 10 måneder. Komplikationerne skyldtes primært at der blev indført en ny vietnamesisk lov der forbyder indførsel af brugt udstyr uden forudgående tilladelse. Loven blev først indført efter vi havde afsendt containeren, og vi havde derfor ikke haft mulighed for at opnå forhåndsgodkendelsen.

Det var nødvendigt at inddrage både den danske ambassade i Hanoi og den vietnamesiske ambassade i København, og ved fælles hjælp lykkedes det endelig i begyndelsen af marts at få alle tingene pakket ud og i brug på hospitalet.

Årsagen til at den nye lov blev indført, er at man har set flere tilfælde hvor der bl.a. er blevet sendt brugt edb-udstyr som har vist sig ubrugeligt i praksis, og det har så været forbundet med stort besvær og udgifter at komme af med det igen.

Ud over indholdet i containeren er der blevet leveret fire brugte sprøjtepumper fra Rigshospitalet til børnehospitalet.

Indsamlingsudvalget har holdt to møder i det forgangne år, og har fået trykt 1.000 postkort med motiv fra børnehospitalet. Der er distribueret en del, og vi forventer at resten bliver delt ud i den nærmeste fremtid bl.a. ved kulturdagen

Der er indkommet lidt over 150.000 kr. i bidrag til landsindsamlingen i 2003 hvilket er en pæn stigning i forhold til sidste år. 288 personer har bidraget med et gennemsnitsbeløb på ca. 525 kr.

Indtil nu har vi disponeret over ca. 100.000 kr. Vi har købt og betalt 32.000 kr. for 6 transducere som vil blive anvendt til reservedele for børnehospitalets Siemens-respiratorer som de har en del af og er meget glade for, men som også er ret gamle. Ligeledes har vi bestilt et kalibreringsapparat til ca. 64.000 kr. til brug ved kontrol og justering af alle typer respiratorer. Det er meget vigtigt at man ved nøjagtigt hvor meget luft og ilt en patient modtager gennem en respirator, så det nye apparat vil være med til at højne patientsikkerheden betydeligt.

Der er 8 ugers leveringstid på apparatet, og vi har derfor aftalt med leverandøren at de leverer apparatet til Rigshospitalets medico-tekniske afdeling ca. 1. marts. Ingeniør Quang fra børnehospitalets værksted kommer på kursus i Danmark i 5 måneder begyndende den 16. februar på Rigshospitalet, hvor han skal lære at betjene apparatet i samarbejde med leverandøren og Rigshospitalets teknikere. Efter endt kursus vil han selv medbringe apparatet til børnehospitalet engang i juli måned.

Indsamlingsudvalget har også givet tilsagn om at kunne finansiere en bærbar computer til brug for ingeniør Quang under hans kursusophold, hvor han samlet skal undervises på fem forskellige institutioner og firmaer. Ifølge de sidste meldinger ser det dog ud til at børnehospitalet selv har fundet midler til at indkøbe en bærbar computer.

På det første møde i indsamlingsudvalget i 2004, som forventes afholdt i februar, vil vi diskutere den ønskeliste vi har modtaget fra børnehospitalet om nyt udstyr. Vi har ikke modtaget ønsker om brugt udstyr, hvilket nok hænger sammen med angst for vanskeligheder med at få udstyret ind på hospitalet efter de nye importregler er trådt i kraft.

Vi har dog konkret planer om at sende to brugte Siemens-respiratorer fra Rigshospitalet af sted i løbet af foråret. Vi vil så sørge for meget nøjagtigt at overholde alle bestemmelser i den nye lov som vi har en 18 siders kopi af.

Indsamlingsudvalget har i 2003 bestået af: Erik Jensen, Kirsten Vagn Jensen, Viggo Balle, Lise Fonsmark, Karin Mogensen, Julius Vogel, Ole Riis, Jørgen Prag, Helle Blom, Preben Byberg samt vores svenske kontakt Bergliott Bengt-Løfveblad.

På generalforsamligen Jørgen Prag med følgende: Ingeniør Quang fra børnehospitalets værksted kommer på kursus i Danmark, hvor han begynder på Rigshospitalet den 16. februar og samlet skal undervises i 5 forskellige institutioner og firmaer, bl.a. på Viborg Sygehus. Det er vigtigt, at vietnamesere får lejlighed til at komme til Danmark og stifte bekendtskab med vor kultur.
Det blev foreslået at ændre formålet for indsamlingen, således at de indsamlede midler kunne bruges til andre ting, f.eks. sociale projekter, men stemningen var overvejende imod. Nævnt blev også, at indsamlede midler fortsat kunne anvendes til andre hospitaler mv. i Sydvietnam.


Brugte respiratorer på vej til Vietnam

Udstyr fra sidste forsendelse til børnehospitalet i Ho Chi Minh City fordelt og taget i brug

Af Preben Byberg, formand for Indsamlingsudvalget, Vietnam ajour 4/2003

For en uge siden kom jeg tilbage efter at have besøgt børnehospitalet i godt en uges tid. Jeg medbragte fire brugte sprøjtepumper fra Rigshospitalet og en ekstra indsats til sterilcentralens desinficerende opvaskemaskiner samt diverse mindre reservedele og faglitteratur til brug for hospitalets vedligeholdelsesværksted. I alt ca. 40 kg, som det efter en del diskussion lykkedes at få med uden at betale overvægt ved indcheckning i Kastrup.

Ved min ankomst kunne jeg konstatere, at næsten alt udstyret fra den sidste forsendelse nu var fordelt til de forskellige afdelinger og taget i brug. De fire stinkskabe var endnu ikke blevet installeret, men vi fik aftalt placeringer. Efterfølgende stødte vi desværre på det problem, at det var umuligt at indkøbe passende ventilatorer, selv om vi ledte i hele Ho Chi Minh City. Det lykkedes os at finde en enkelt ventilator, som kan bruges i nødstilfælde, indtil en forsendelse af nye egnede ventilatorer fra Danmark bliver fremsendt, formentlig inden for en måned.

Under opholdet førte jeg en del samtaler med hospitalet om den fremtidige strategi for indsamling og forsendelse af brugt udstyr til børnehospitalet. Vi blev enige om at lave en prøveforsendelse på to brugte respiratorer fra Rigshospitalet, hvor vi vil sørge for at følge de nye regler 100 procent, bl.a. med indhentning af forhåndsgodkendelse af udstyret fra de vietnamesiske myndigheder, inden det bliver afsendt fra Danmark.

Der er et stort ønske om at erhverve et kalibreringsinstrument til respiratorer. Da mange af hospitalets respiratorer er temmelig gamle, og man derfor ikke kan være helt sikker på deres ydelse, vil det styrke sikkerheden, at man nøjagtigt kan måle deres funktion.. Vi har fået tilbudt et sådant apparat fra Dansk Medico Service til en pris på ca. kr. 68.000. Vi vil nu rådføre os med flere sagkyndige, inden vi bestemmer om vi skal anskaffe det eller ej.

Som annonceret kommer værk-stedsleder ingeniør Mr. Quang til Danmark på kursus i seks måneder fra medio februar 2004. Hans kursusforløb er nu ved at være på plads, og en mere detaljeret beskrivelse finder sted i næste nummer.


Årsberetning 2002
Landsindsamlingen Hospitalsudstyr Til Vietnam

af Karin Mogensen

Året har været præget dels af regeringsskiftet i 2001 og dels af en ny lov der blev vedtaget i Vietnam omkring april 2002.

Vi havde allerede før årsskiftet 2001/2002 en stor forsendelse klar. Måske den største forsendelse vi nogensinde har sendt med en værdi af 750.000 kr. Usikkerheden om hvor der skulle skæres i bistandsmidlerne medførte imidlertid, at MS ikke vidste om fragtbevillingen, som de har administreret for DANIDA, skulle fortsætte. Det betød at alle ansøgninger om fragt inkl. vores blev sat i bero. MS orienterede os om, at de regnede med at fragtbevillingen ville fortsætte uændret, men de afventede officiel besked fra DANIDA. Først midt på foråret fik vi besked om, at vi fik fragten betalt som hidtil. Vores container havde længe stået pakket og klar og blev sendt af sted hurtigt efter at vi fik besked.

Skibet med containeren ankom i Ho Chi Minh havn midt i juni og var klar til at blive afhentet af Børnehospitalet. I Vietnam er der imidlertid trådt en ny lov i kraft vedrørende modtagelsen af brugt udstyr. Kort fortalt så skal der være en central forhåndsgodkendelse, når der sendes brugt udstyr til Vietnam ellers må det ikke tages ind i landet uden afgifter. Børnehospitalet fik først besked om loven og dens ikrafttrædelse efter at vores container var ankommet til Vietnam. Børnehospitalet ansøgte om dispensation men uden effekt. Den danske ambassade i Hanoi har været inddraget uden effekt. Der har været forhandlet, redegjort og skrevet, og efter 6 måneder er det lykkedes at få tilladelse til at få den frigivet. Børnehospitalet regner med at de meget snart har varerne.
Det betyder dog, at vi skal finde ud hvad vi gør fremover. Hvad vi kan sende og hvordan det administrativt bliver at ordne forsendelsen.

Vi har i 2002 indsamlet 91.000 kr., hvilket er et flot resultat, når det tages i betragtning, at på grund af de kaotiske forhold omkring containeren er der ikke sendt nyhedsbrev ud til bidragyderne i år. Nyhedsbrevet vil formentlig blive sendt ud midt på foråret. I alt har 256 personer bidraget til indsamlingen.

Vi har ligeledes i år haft en spot i Danmarks Radio TV 1, ligesom Kirsten Vagn Jensen ved samme lejlighed har oplæst en kort notits om indsamlingen i radioen.

Det bliver min sidste beretning idet jeg hermed trækker mig som formand. Preben Byberg har accepteret at tage over, det er jeg enormt glad for. Han er drivkraften bag det medico-tekniske værksted, der er etableret på Børnehospitalet og de kender og respekterer ham.

Derudover har Carl Nissen meddelt at han trækker sig ud af udvalget.
Indsamlingsudvalget har i 2002 bestået af: Kirsten Vagn Jensen, Viggo Balle, Lise Fonsmark, Erik Jensen, Julius Vogel, Helle Blom, Carl Nissen, Jørgen Prag, Karin Mogensen, amt vores svenske kontakt: Bergliott Bengs-Löfveblad.

Nyt fra indsamlingsudvalget januar 2003

af Karin Mogensen

Regeringsskiftet i efteråret 2001 betød at DANIDAs fragtbevilling først kom til at fungere igen midt på foråret 2002. Vi har derfor først i april kunnet sende den container med hospitalsudstyr, vi har haft klar siden december 2001.

På grund af en ny lov vedrørende indførelse af brugt udstyr i Vietnam, er containeren først blevet frigivet lige inden jul. Det nye i loven er, at Børnehospitalet fremover på forhånd skal have godkendelse til at modtage brugt ustyr.

Det er en af de største forsendelser, der er sendt, idet den har en værdi af 750.000 danske kroner. Der er sendt såvel brugt som nyt udstyr, og vi har med forsendelsen således opfyldt den ønskeliste vi fik fra Børnehospitalet i april 2001.

Vi sender denne gang bl.a. en hel masse udstyr til øreafdelingen, reservedele til tidligere udsendte anæstesiapparater, nogle store varmeskabe, små transportable sug til operationsafdelingen. Det lykkedes os at skaffe nogle ønskede Halothan fordampere til anæstesiafdelingen. Fordamperne bruges ikke mere i den vestlige verden og kan ikke købes fra ny. Det var et stort ønske fra anæstesilægerne på Børnehospitalet, idet de bruger dem meget. Det lykkedes os at finde nogle, der endnu ikke var smidt ud. De blev renoveret og testet, således at vi er sikre på at de fungerer.

Vi bruger herhjemme en del tid på at gennemgå det brugte udstyr, der sendes ud, således at vi er sikre på, at det der sendes er brugbart. Det er ligeledes vigtigt for os, at vi sender ting, som vi ved Børnehospitalet har brug for, enten fordi vi har fået en ønskeliste fra dem, eller fordi vi på grund af tæt kontakt med de læger, der skal bruge det sendte udstyr, ved at det mangles.

Når vi besøger Børnehospitalet, ser vi det sendte udstyr blive brugt og repareret i en grad vi ikke kender herhjemmefra. Vi har indtryk af at den medico-tekniske afdeling på Børnehospitalet yder en stor indsats for at få ting til at fungere optimalt. De vietnamesiske læger kan ligeledes finde på at udvikle deres egne apparater på basis af, hvad vi har sendt dem. Det så vi i november ved et besøg på Provinshospitalet i Don Thap. De var så glade for et CPAP-apparat (til brug for behandling af lungebetændelse) vi havde givet for mange år siden, at de selv havde konstrueret et apparat. Det var ikke den smarteste model, men den virkede. Det apparat vi havde sendt var ligeledes på afdelingen og i brug. Det er det, der gør, at det er godt at sende udstyr til Børnehospitalet. Vi ved at alt det sendte bliver brugt og det bliver repareret, når det bliver slidt.

Vores tætte kontakt med Børnehospitalet og kvaliteten af det udstyr vi sender, nyt som gammelt, har helt sikkert også været med til, at Børnehospitalet trods den nye lov alligevel har fået dispensation til at modtage indholdet fra vores container. Vi regner derfor også med, at Børnehospitalet uden de store problemer kan få en forhåndsgodkendelse til fortsat at modtage udstyr fra os.

Indsamlingen fortsætter, og vi vil meget gerne have en ny forsendelse af sted i år. Der er stadig hårdt brug for det der sendes ud.


Årsberetning 2001

Landsindsamlingen Hospitalsudstyr Til Vietnam

af Karin Mogensen, formand for indsamlingen
Indsamlingen er i år gået over forventning. Vi har indsamlet 158.558 kr. hvilket er det bedste resultat i 16 år. Vi har som sædvanlig i efteråret sendt et nyhedsbrev ud til alle vore bidragydere, indeholdende lidt om, hvad deres penge bruges til og med anmodning om flere bidrag, dette brev har også i år haft god effekt.
Derudover er der indkommet en del penge i forbindelse med tre runde fødselsdage, hvor der i stedet for gaver er ønsket bidrag til vores indsamling. Det siger vi tusind tak for. I alt har 313 personer bidraget til indsamlingen, også dette er flere end tidligere år.
Vi har ligeledes i år haft et spot i Danmarks Radios TV 1, ligesom Kirsten Vagn Jensen ved samme lejlighed har oplæst en kort notits om indsamlingen i radioen. Indslaget blev sendt i foråret, men ligesom de tidligere spot omkring juletid havde dette ingen effekt på indsamlingsresultatet.
Udover det indsamlede beløb er der indsamlet meget brugt udstyr. Vi står således umiddelbart for at skulle sende en container af sted med varer for godt 750.000 kr.

Vi har ikke sendt udstyr afsted i 2001. Vi blev som så mange andre ramt af den nye regerings finanslovsudsættelse, idet der har været stop for DANIDAs fragtbevilling, som normalt betaler vores fragtudgifter. MS, som forvalter denne bevilling, ved først i marts dette år om bevillingen bibeholdes. Vi regner med det og har indsendt en ansøgning. Forsendelsen står nu klar til udsendelse og i løbet af et par uger ved vi om pengene bevilliges eller vi selv skal betale for fragten, hvilket vil være muligt.
Vi sender denne gang bl.a. en del udstyr til øreafdelingen, reservedele til tidligere udsendte anæstesiapparater, nogle store varmeskabe, små transportable sug til operationsafdelingen. Udstyr som stod på den ønskeliste vi fik fra hospitalet i april 2001. - Vi håber på en ny forsendelse sidst på året.
Ved et besøg på børnehospitalet i april 2001 besøgtes også det medico-tekniske værksted. Det fungerer godt og gør det betryggende at sende teknisk udstyr derud.

I 2001 kan der som tidligere trækkes beløb fra 500 - 5.000 fra på selvangivelsen, da vi i 2000 har opfyldt kravene fra Told og Skat om minimum 250 bidragydere og 150.000 kr. indsamlet inklusive værdien af brugt udstyr, som med regnes med 50% af genkøbsværdien.

Udvalget har som tidligere afholdt et møde, derudover har vi intern løbende kontakt med hinanden.
Indsamlingsudvalget har i 2001 bestået af: Kirsten Vagn Jensen, Jørgen Prag, Viggo Balle, Lise Fonsmark, Erik Jensen, Julius Vogel, Helle Blom, Karl Nissen, Karin Mogensen. Vores svenske kontakt: Bergliott Bengs-Löfveblad.

Rapport fra indsamlingsudvalget år 2001

af Lise Fonsmark og Karin Mogensen, indsamlingsudvalget, bragt i VietNam ajour 1/2002
Siden sidste forsendelse er der indsamlet ca. 180.000 kr. Som tidligere udsendte vi informationsbreve til tidligere bidragydere vedrørende indsamlingen, hvilket igen i år har kunnet spores i antallet af indbetalinger.
Det er i år lykkedes os at skaffe meget brugt udstyr. Vi har fået en del instrumenter til øre-, næse- og halsundersøgelser og -operationer, som er blevet til overs ved sammenlægningen af øreafdelingerne på Gentofte og Glostrup Amtssygehus. Erik Jensen har under en rejse til Madagascar fået en god kontakt på Færøerne, der har skaffet os et par apparater som bruges i forbindelse med kirurgiske indgreb til at stoppe mindre blødninger. Fra Rigshospitalet har vi fået nogle fordampere, der anvendes til bedøvelse. Alle disse ting til gavn for operationsafdelingerne. Derudover har vi fået fire ?stinkskabe", der bl.a. gør det muligt at blande medicin uden gene for personalet.
De indsamlede penge er brugt til 4 nye sprøjtepumper, der bruges til at dosere medicin nøjagtigt, 4 pulsoximetre, hvormed man løbende kan måle ilt-indholdet i blodet samt nogle reservedele til 2 respiratorer, der hermed kan bringes til at fungere.
Vi regner med, at forsendelsen kommer afsted i slutningen af januar/begyndelsen af februar og er fremme 5 uger efter i Saigon.


Årsberetning januar 2001:

Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam

af Karin Mogensen, formand for indsamlingsudvalget og læge

Indsamlingen er i år gået godt. I det første halvår gik det som vanligt trægt, men vi har faktisk indsamlet 120.342 kr. i 2000, hvilket må siges at være flot, det er i de sidste 15 år kun overgået af sidste år, hvor vi samlede 129.000 kr. ind.. Vi har som sædvanlig i efteråret sendt et nyhedsbrev ud til alle vore bidragydere, indeholdende lidt om, hvad deres penge bruges til og med anmodning om flere bidrag, dette brev har også i år haft god effekt.

Vi har ligeledes i år haft en spot i Danmarks Radio TV 1, ligesom Kirsten Vagn Jensen ved samme lejlighed har oplæst en kort notits om indsamlingen i radioen. Da det vores spot ikke nødvendigvis behøver at falde ved juletid har vi i indsamlingsudvalget besluttet at det i år 2001 bliver i marts måned. Vi vil prøve om det giver bedre indsamlingsresultater.

Udover det indsamlede beløb er der indsamlet brugt udstyr til en værdi af ca. 240.000 kr.

Årets forsendelse gik til ekvipering af et den neonatale (for tidligt fødte) operationsgang på Børnehospitalet. Det lykkedes dels ved indkøb og dels ved erhvervelse af brugt udstyr stort set at opfylde deres ønskeliste. Derudover har vi modtaget to store røntgen betragterskærme hver til en værdi af omkring. 100.000 kr. disse er også sendt til Børnehospitalet. Forsendelsen havde således en værdi af 359.000 kr.

Vi har allerede nu en del penge på kontoen, så der bliver også en forsendelse i 20001. Vi vil snart kontakte Børnehospitalet for at få en ønskeliste.

Udvalget har ikke holdt så mange møder, faktisk kun et med sparsom deltagelse, men som i de andre år har vi løbende kontakt med hinanden. Erik Jensen deltog i MS? årlige seminar for de NGO?er , som gør brug af DANIDAs forsendelsesbevilling

Indsamlingsudvalget har i 2000 bestået af: Kirsten Vagn Jensen, Viggo Balle, Lise Fonsmark, Erik Jensen, Jørgen Prag, Julius Vogel, Helle Blom, Karl Nissen, Flemming Street, Jørgen Kristensen, Karin Mogensen, vores svenske kontakt: Bergliott Bengs-Löfveblad.

Retur til Indsamlingen