Det folkelige ulandsarbejde 2002
- værn om det!

"Det store stykke frivillige arbejde der udføres i de små og mindre organisationer på ulandsområdet er i fare. Der er stort set ikke penge i Danida til de små og mindre organisationers nye projekter i de næste par år indenfor det, der kaldes enkeltbevillingerne." udtaler Sanne Mûller, der er formand for Projektrådgivningens styregruppe. Her følger udtalelse efter årsmøde i Projektrådgivningen i maj 2002.

Af Projektrådgivningens Styregruppe

Som konsekvens af regeringens nedskæringer vil der i 2002 og 2003 stort set ikke være penge til igangsætning af nye projekter for de små og mindre danske ulandsorganisationer indenfor det der kaldes enkeltbevillinger. Nedskæringerne sker nemlig samtidig med, at mange midler på forhånd er afsat til tidligere godkendte projekter. På den baggrund bliver det uhyre svært at få søsat den nye såkaldte civilsamfundsstrategi, der ellers har bred tilslutning - også fra organisationerne. Denne indebærer blandt andet nye arbejdsformer, der nu skulle integreres, så som allianceprojekter imellem partnere i ulande og netværk imellem danske organisationer. Men da midlerne hertil skal komme fra samme konto gør det blot situationen endnu mere problematisk.

For at undgå denne uheldige situation for de kommende par år foreslår Projektrådgivningen, at der findes en midlertidig reservebevilling for 2002-3, som kan sikre udviklingen, indtil situationen nogenlunde "normaliseres" i 2004.

Tusinder af danskere i alle aldre, professioner og med vidt forskellig baggrund lægger i dag et stort engagement og masser af frivilligt arbejde i dansk bistandssamarbejde med ulandene. Der er igennem årene opnået en betydelig tradition for at danske foreninger og grupper deltager i den danske statslige bistand.

De små og mindre organisationers bistand har et folkeligt udgangspunkt både i Danmark og i ulandene og er et samarbejde, der i sin form kommer bredt ud og når langt uden for hovedstæderne.

Regeringen ønskede at skære på ulandsbistanden - for at sikre velfærdsydelser i Danmark. Når man som aktiv i ulandsarbejdet har mødt fattigdommen i ulandene, og har mødt de mange mennesker derude, der knokler for at forbedre livsvilkårene for dem selv og deres landsby, deres børn og deres land, virker en sådan prioritering som "at gå i for små sko".

Vi håber og tror, at det var en enkeltstående begivenhed - og at vi herfra kan fortsætte en lang dansk tradition for at være førende i ulandsarbejdet, og for en bredt politisk bagland for arbejdet.

Ulandsarbejde er langsigtet og kræver ro og sikkerhed for bevillinger. De mange danskere opbygger langvarige partnerskaber med grupper og organisationer derude. Vores troværdighed står på spil, hvis der ofte kommer nye signaler, skift og pludselige besparelser. Vi stiller store krav til vore partnere om moral, ærlighed og troværdighed - det må vi også selv udvise.

Vi oplever også, at allerede indsendte projekter bliver administrativt afvist, ellers søgt stærk beskåret - og organisationerne bliver opfordret til at trække deres ansøgninger. Vi ønsker, at afvisninger / nedskæringer i projekter begrundes fagligt eller, at det gøres klart, at det skyldes de økonomiske begrænsninger. I modsat fald sløres nedskæringernes stærke følger for de frivillige danske organisationer og deres partnere i Syd.

Projektrådgivningen er en sammenslutning af p.t. 153 danske organisationer, der beskæftiger sig med u-landsforhold - enten som hovedformål eller som en del af deres aktiviteter. Hjemmeside www.prngo.dk

Dansk Vietnamesisk Forening er medlem af projektrådgivningen.