Gadebørns rettigheder i Ho Chi Minh City 

Underprivilegerede indvandrerbørns rettigheder i Ho Chi Minh City
Underpriviliged childrens rights project - 2015-2017

December 2017: Rettighedsprojektet er afsluttet med udgangen af november 2017. Tilbageværende opgaver er ekstern evaluering, der finder sted i uge 4, færdiggørelse af arbejdet, der finansieres af bevillingen til information om projektet i Danmark, udarbejdelse af slutrapport og revideret afsluttende regnskab, begge dele med frist 30. april 2018. Projektgruppen vil arrangere brain storming dag i Januar 2018 mhp. formulering af nyt projektforslag, ny projektgruppe etc.


Generalforsamling søndag den 19. marts 2017

5. Rettighedsprojektet: (Gadebørn HCMC)

a. Jonas læste beretningen op, som vedhæftes som bilag GF7, samt tilhørende rapporter, bilag fra Casper GF7a og Jonas GF7b

Beretning 2016
”Underprivilegerede, illegale indvandrerbørns rettigheder i Ho Chi Minh City”
På basis af Jonas og Caspers besøg hos HCWA i december, besluttedespå projektgruppemødet 15.1:
1. at ansøge CISU om forlængelse af projektperioden til udgangen af november 2017 inden for eksisterende budgetramme.
2. at anmode om fortsat fundraising sparring til HCWA fra Kingston Smith i London i perioden, for midler der er afsat til den ikke besatte fundraiser stilling. HCWA har i stedet etableret en fundraising koordinations-gruppe med eksisterende personale.
3. Lise tager ved sit besøg i februar fat på oplæring i projektansøgning/planlægning med evt. nyt projekt som model med udgangspunkt i survey resultaterne.
4. Jonas’ og Caspers rapporter bliver sendt til bestyrelsen til orientering, når de er endeligt færdige.
Freddy beretter tillige: Regnskab og rapport er indsendt til danida ultimo december, og vi har ikke modtaget nogen kommentarer.
Yderligere bilag er hh rapporterne fra Casper og Jonas’ besøg i HCWA i december 2016.
Beretningen blev taget til efterretning.
b, Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse Regnskabet blev gennemgået af Ole Westergaard og godkendt; vedlagt bilag GF8.
c. Fremlæggelse af planer og budget for næste års aktiviteter: Fordi vi langt fra har brugt budgettet op - bl.a. fordi projektet kom for sent i gang - sætter vi vores lid til at få en forlængelse af projektet godkendt.

Projektgruppe Gadebørn ”Underprivilegerede, illegale immigrantbørns rettigheder i Ho Chi Minh City”: Formand Freddy Karup Pedersen, kasserer Ole Westergaard og øvrige projektgruppemedlemmer: Casper Johansen, Jonas Andersen og Lise Malling Olsen.


Fyraftensmøde i København: Gadebørns Vilkår

afholdt torsdag den 22. september i København 
Mellemfolkeligt Samvirkes lokaler på Fælledvej 12, København N

Dansk Vietnamesisk Forening afholdt 22/9 fyraftensmøde fra 17.30 om livsvilkårene for Ho Chi Minh Citys udsatte børn. Vores projektpartner Ho Chi Minh Child Welfare Association har interviewet 100 gadebørn om deres hverdag og bekymringer. På fyraftensmødet fortalte projektkoordinator Freddy Karup Pedersen om undersøgelsens konklusioner og om projektet "Børns Rettigheder". Herefter fortalte Sepideh Foroosh fra vores Shelterindsamling om arbejdet med seksuelt misbrugte piger på Little Rose Warm Shelter.
 
Foto fra mødet: DVF formand Jonas WS Andersen byder velkommen og indtrodukserer projektleder Freddy Karup Pedersen.
Børn der venter på at blive interviewet.
Til højre DVF's formand Jonas WS Andersen og fra HCWA sekretær og tolk Nguyen Ngoc Phúc.

Lørdag den 24. april besøgte Loan Tran (formand for Shelterindsamlingen) projekt teamet for "The Rights of Underprivileged Migrant Children".
Hun skriver at de var "competent and really Awesome people!!!"

Generalforsamling søndag den 13. marts 2016
Beretning: Freddy Karup Petersen fortalte om Rettighedsprojektet at det er et tre-årigt projekt på ca. 3 mill. kr. som yder støtte til godt 4.000 børn i HCMC og arbejder med institutionsudvikling af den vietnamesiske partnerorganisation. Projektet har kørt et års tid. Projektet kører efter planen, dog er fundraising delen, fra den lokale partners side, bagud planen.

Rapport til bestyrelsesmødet 15-9-2015 Vedrørende rettighedsprojektet
Lise Malling Olsen's rapport vedrørende hendes projektbesøg i juli 2015 samt Freddy Karup Petersens efterfølgende korrespondance med HCWA.
Ole Riis har pga. arbejdspres og helbredsproblemer desværre måttet forlade projektgruppen, hvor han har gjort et stort arbejde. Der bliver derfor behov for at finde et projektgruppemedlem med kompetence vedrørende socialpædagogisk arbejde, helst så vedkommende kan starte i gruppen i november efter Freddy Karup Petersens besøg derude i oktober, når de videre arbejdsopgaver er defineret.

Letter to HCWA: "You have done a remarkable job with the surveys, and we are looking forward to see the complete survey report, when ready. Unfortunately it appears, that with our selection methodology we have not completely reached the target group we aimed at, namely street children and underprivileged children of migrant families, lacking legal papers, and accès to school and health care etc.
In any case a group size of 55 street children is quite small to yield representative information, and we suggest that you try to add more street children interviews to bring the total number up to around 100, if at all possible."
HCWA will try their best efforts to conduct interviews with additional street children to make the required total number up to 100 street children. And analyse "street children" group separately from the migrant & poor children group.

Generalforsamling søndag den 22. marts 2015
Beretning: Freddy havde fremsendt rapport som kunne udgøre en del af fremlæggelsen; vedlægges som bilag 5
Uddrag "During the monitoring trip of Ole Riis in Februar 2015 the new CISU financial guidelines has been presented to the partner HCWA. Further discussion in securing the implementation of these guidelines will take place in the first half of 2015. HCWA fund raising strategy and plans (part of the project activities) have also been discussed during the monitoring trip."
Ole Riis supplerede at vi grundlæggende har fået ca. 3½ mill. Kr. fra CISU til dette projekt, som overordnet går ud på at hjælpe migrantbørn (gadebørn) til en uddannelse i Ho Chi Minh City.
Vi kom først i gang 1/11 fordi vi manglede en PACCOM licens, som giver rettighed til at arbejde i Vietnam. Vi har modtaget godt ½ million kr. af danida i 2014.
Godkendelsen PACCOM gælder nu til februar 2018 !!!!

2014 Projekt er godkendt og bevilliget med 3,5 mill Dkr. over 3 år af CISU/Danida. Projektet startede offielt 1. april 2014 med navnet "Rights of underpriviliged migrant children in Ho Chi Minh City". Men blev forsinket af mangelende godkendelse fra Vietnams myndigheder (PACCOM). Projektet har fokus på at undersøge migrantbørns vilkår og hjælpe dem med de udfordringger de står overfor. Familier og børn der flytter indtil storbyen for at søge arbejde er i den situation at de ikke er registreret der og derfor ikke kan modtage lægehjælp og børnene kan ikke gå i skole. Ofte ender børnene derfor på gaden og er overladt til sig selv.
Powerpoint forelagt 15/6 2014 for bestyrelsen

Fra underskrivelsen af aftalen 24. april 2014 om projektet sammen Ho Chi Minh City Child Welfare Association (HCWA). Fra venstre Mr. Nguyeng Ngo Phuc fra HCWA (projektleder), Ms. Luong Thi Thuan – formand for HCWA, Freddy Karup Pedersen samt Ole Riis fra DVF,  Frederikke Lindholm (konsulent om Fundraising) samt sekretær og tolk Nguyen Ngoc Phúc fra HCWA.

Udover at lave nogle forebyggende indsatser i 4 distrikter i HCMC indholder projektet også kapacitetsopbygning af vores partner, HCMC Child Welfare Association (HCWA), som skal være en endnu stærkere fortaler for børns rettigheder på sundhedsområdet og det sociale område.

Lokal fundraising skal styrkes for at skabe den nødvendige bæredygtighed for HCWA og de indsatser de laver. Ud over det konkrete bistandsprojekt hvor vi hjælper ca. 5.000 emigrantbørn på forskellig vis, så skal de fundraisede penge også gå til de 2 børnehjem for gadebørn, som HCWA også driver. Nogle børn og familier vil få  hjælp via infomøder, andre med individuel konkret støtte, og igen andre kan børn placeres i ét af de to børnehjem, hvis det synes nødvendig. 
 
Projektet startede officielt 1. april og Ole Riis og Freddy Karup Pedersen var i HCMC i slutningen af april 2014, Ole Riis igen i oktober 2014 og februar 2015.
Projektgruppen består af Freddy Karup Pedersen, Lise Malling Olsen, Van-Khanh Dang, Jonas Wirke, Ole Westergaard og Ole Riis
 

DVF samarbejder med HCWA (Ho Chi Minh City Child Welfare Association), der har flere sheltere for gadebørn.

PS: Når du er i Ho Chi Minh City så besøg Green Bamboo Warm Shelter Restaurant
- så støtter du en god sag og maden er fantastiks god!

Husk Shelterindsamlingen!