PACODE-projektet 2005-2010
Udviklingsbistand til khmerer i Mekong deltaet
Alliance-projekt med CARE, OVE og DVF

Retur til Pacode-forside - Side med artikler og andet materiale

DVF årsrapporter og artikler

DVF deltager fagligt med sundhedsekspertise med dansk børnelæger og ved anvendelse af public health trænede læger fra Børnehospital nr. 1, med uddannnelse af lokale frivillige sundhedsarbejdere. 


 

De ved for lidt, de unge af Anja Poulsen VietNam Ajour 2-2010 - Manglende viden om reproduktiv sundhed hos unge khmerer i Mekong deltaet og stort forbrug af alkohol hos drengene er en trussel mod sundheden

Beretning på DVFs generalforsamling 27/2 2010 
Formanden Ole Riis berettede, at projektet er inde i sin sidste fase, og at det aktuelt kører på et halvt år no cost extention for overskydende midler. I august blev der indsendt en ansøgning om en ny fase af projektet. Der er planlagt en DANIDA appraisal i marts 2010 for vurdering af projektet og formentlig stillingtagen til en ny bevilling.

Unge khmerer dropper skolen - Sundhed blandt khmerer af Anja Poulsen og Lise Jensen, VietNam Ajour 3-2008

PACODE projektet - beretning for 2008

Projektleder Jørgen Prag berettede på generalforsamligen 28/2 2009 : PACODE-projektet er et allianceprojekt mellem de 3 organisationer CARE Danmark, OVE Organisation for Vedvarende Energi og Dansk Vietnamesisk Forening. Samarbejdet i PACODE-projektet er på sit sidste år, selv om projektet først i 2008 er kommet rigtigt i gang med mikrokreditprojektet. Forskellen mellem DVF og deandre organisationer er, at CARE og OVE opererer med lønnet personale, mens DVF udelukkende har frivillig, ulønnet arbejdskraft. Dette mærkes tydeligt i mødekultur og i beslutningsprocedurerne. Der er endnu ikke søgt forlængelse af PACODE-projektet.
DVF tager sig af sundhedskomponenten. I april 2008 var lægerne Anja Poulsen og Lise Jensen på et kort besøg, hvorunder de deltog i Project Steering Committee møde, der var meget positivt. Under mødet blev diskuteret muligheden for en fase 2 af PACODE-projektet, hvilket man skulle tænke over i organisationerne. Projektets sundhedsdel gik planmæssigt, og der arbejdedes på at få mere kendskab til sundhed blandt teenagere. Jørgen Prag og Anja Poulsen deltog i Konsortiemøde i Vietnam i oktober måned, og artiklen "PACODE-projektet er godt i gang" i blad 4-2008 indgår i beretningen. De kunne berette, at det var generelt positivt at være til dette møde, hvor der var en fælles følelse af, at det ville være ærgerligt, hvis projektet skulle stoppe som planlagt ved udgangen af 2009.
I forbindelse med anvendelse af PACODE-projektets oplysningsmidler stod Ole Riis netop for at rejse til Vietnam sammen med en journalist/fotograf fra TV2 (artikle kommer senere).

Artiklen "PACODE-projektet er godt i gang"

Rapport årsmøde i Vietnam oktober 2008 af Anja Poulsen VietNam Ajour 4 2008 PDF


PACODE projektet 2007

Årsrapport Ole Riis, VietNam Ajour 2/2008
Projektet kører overordnet set planmæssigt. Efter at vi i 2006 var blevet sat lidt bagud, fordi man pludselig opdagede, at det vietnamesiske projektdokument var sådan formuleret, at vores partner, Børnehospital nr. 1 teknisk set slet ikke måtte modtage honorar for det arbejde, de lagde i projektet, og hvor vi fik løst det problem, er vi nu ajour mht. iværksættelse af den undervisning, der skal finde sted. DVF har sammen med Børnehospital nr. 1 har fået færdiggjort en undersøgelse blandt teenagere i projektområdet, den såkaldte adolescent survey. Det eneste der pt. mangler er konklusionerne på denne undersøgelse. Disse forventes at foreligge i løbet af foråret 2008, hvorefter sundhedskomponenten er helt ajour.

Lise Jensen og Anja Poulsen var i Vietnam 2 gange i løbet af 2007, hvor de blandt andet fulgte op på forløbet omkring adolescent studiet. Ole Riis var til Project Steering Committee mødet i marts måned. Etableringen af micro credit programmet var blevet forsinket pga. af, at vi skulle afvente nye regulativer fra regeringen og pga. interne diskussioner om bl.a. rentesatser. Energikomponenten, som OVE Organisation for Vedvarende Energi står for, er efter lidt skepsis blandt målgruppen blevet en succes, efter at der havde været afholdt træningskursus i Thailand i starten af 2007. DVF havde ikke mulighed for at deltage i Project Steering Committee mødet i slutningen af 2007. Projektkontoret er hårdt presset arbejdsmæssigt, og det har resulteret i, at vi ikke altid har fået den månedlige rapport, fordi de simpelthen ikke har nået at udarbejde den. Det skulle blive bedre i 2008. Det er efter lang tid lykkedes at finde en ny teamleader, som skal afløse Egbert Mone.

Projektet søger Danida om at få lov til at anvende det merprovenu, som vi har fået pga. den faldende dollarkurs. Der har udkrystalliseret sig ekstra omkostninger til vores vietnamesiske partnere til det daglige arbejde, som dette ekstrabeløb skal gå ind og dække.

I 2007 har der ikke været afholdt nogen konsortiummøder i Danmark. CARE Danmarks repræsentant i konsortiet, Christian Kruse har været udstationeret i Nepal det sidste års tid. Han vender dog tilbage til Danmark i løbet af foråret 2008. Efter at CARE i 2006 stod for et oplysningsprojekt, hvor de sendte Nasser Khader og Knud Vilby til Vietnam, og efter at OVE i 2007 lavede et lignende projekt med Maria Lucia, er det i 2008 DVF’s tur til at være tovholder på et oplysningsprojekt. Budgetrammen for denne indsats er ca. kr. 150.000.


 

PACODE beretning 2006 - Generalforsamling 10. marts 2007

Ole Riis kunne berette, at dette projekt kører med lidt forsinkelse på grund af nogle vanskeligheder, der hen ad vejen er blevet løst. I begyndelsen af marts afholdtes et styregruppemøde i Vietnam, hvori OR deltog. Det kunne derunder fastslås, at der er fremgang med hensyn til overholdelse af tidsfrister. Anja Poulsen og Lise Jensen tager til Vietnam i påskeugen for at se på det rent faglige.
I starten af året 2006 arbejdede vores partner, Børnehospital Nr. 1 og PACODE kontoret på at få en ny aftale på plads, idet det havde vist sig at vores partner p.g.a. nogle teknikaliteter i det engelske projektdokument formelt ikke kunne modtage de penge de efter budgettet skulle have for det arbejde de skulle udføre. Problemet blev løst i maj 2006, men betød, at sundhedsindsatserne blev lidt forsinkede.Børnehospitalet har fået alle de penge de havde til gode, og sundhedsarbejdet ved slutningen af 2006 stort set ajour i.h.t. planen.
PACODE projektet havde besøg af HKH Prins Joachim i marts måned. Den vietnamesiske projektleder sagde op medio 2006 og er foreløbigt blevet afløst af en teamleader der er fra Holland. Det er meningen at han til efteråret skal afløses af en ny vietnamesisk projektmanager. Rekrutteringen er i gang.
En pilotundersøgelse af unges seksualvaner, der også som følge af de ovenfor beskrevne problemer er blevet forsinket, bliver udført omkring påske 2007. Pengene til denne undersøgelse er udbetalt til Børnehospitalet. Lægerne og projektgruppemedlemmerne Lise Jensen og Anja Poulsen følger planlægningen af den indsats nøje.
Træningen af de sundhedsfrivillige (Village Health Volunteers) er sidst på året kommet godt i gang gennem IEC centrene, som er det vietnamesiske sundhedssystems træningscentre. Her uddannes både professionelle og lægfolk i forskellige sundhedsrelaterede emner, og det er igennem disse centre at udenlandske ngo-ere også skal arbejde. De frivillige får ingen løn, men har fået en
gul cykel (så alle kan kende den) til at komme rundt på.
Trods de mange aktører i dette allianceprojekt er der en god stemning og god kommunikation.
Der mangler en god vand- og sanitetsmand. Care har svært ved at rekruttere én.
Dansk Vietnamesisk Forening skal være med til at planlægge en oplysningsindsats
i forbindelse med projektet. I 2007 er OVE (Organisation for Vedvarende Energi) primus motor i en oplysningsindsat og senere i projektperioden er det så DVF’s tur.


Fattige khmerlandsbyer i Mekong Deltaet bliver nu hjulpet

(PDF) af Ole Riis, Vietnam Ajour 4/2006


PACODE 2006 - årsberetning

Af Ole Riis, Vietnam Ajour nr. 2/2006

I starten af året 2006 arbejdede vores partner, Børnehospital Nr. 1 og PACODE kontoret på at få en ny aftale på plads, idet det havde vist sig at vores partner p.g.a. nogle teknikaliteter i det engelske projektdokument formelt ikke kunne modtage de penge de efter budgettet skulle have for det arbejde de skulle udføre.
Problemet blev løst i maj 2006, men betød, at sundhedsindsatserne blev lidt forsinkede. Børnehospitalet har fået alle de penge de havde til gode, og sundhedsarbejdet ved slutningen af 2006 stort set ajour i.h.t. planen.
PACODE projektet havde besøg af HKH Prins Joachim i marts måned. Den vietnamesiske projektleder sagde op medio 2006 og er foreløbigt blevet afløst af en teamleader der er fra Holland. Det er meningen at han til efteråret skal afløses af en ny vietnamesisk projektmanager. Rekrutteringen er i gang.

En pilotundersøgelse af unges seksualvaner, der også som følge af de ovenfor beskrevne problemer er blevet forsinket, bliver udført omkring påske 2007. Pengene til denne undersøgelse er udbetalt til Børnehospitalet. Lægerne og projektgruppe medlemmerne Lise Jensen og Anja Poulsen følger planlægningen af den indsats nøje.

Træningen af de sundhedsfrivillige (Village Health Volunteers) er sidst på året kommet godt i gang gennem IEC centrene, som er det vietnamesiske sundhedssystems træningscentre. Her uddannes både professionelle og lægfolk i forskellige sundhedsrelaterede emner, og det er igennem disse centre at udenlandske ngo-ere også skal arbejde.De frivillige får ingen løn, men har fået en gul cykel (så alle kan kende den) til at komme rundt på.

Trods de mange aktører i dette allianceprojekt er der en god stemning og god kommunikation.
Der mangler en god vand- og sanitetsmand. Care har svært ved at rekruttere én.
Dansk Vietnamesisk Forening skal være med til at planlægge en oplysningsindsats i forbindelse med projektet. I 2007 er OVE (Organisation for Vedvarende Energi) primus motor i en oplysningsindsat og senere i projektperioden er det så DVF’s tur.


Status januar 2006 på PACODE-projektet

Af Ole Riis, Vietnam Ajour nr. 1/2006

På grund af en langvarig godkendelsesproces i Vietnam startede projektet reelt først i maj sidste år. Det første år er tænkt som en såkaldt inception-fase, som skal bruges til den endelige fastlægning af vægtningen af de faglige indsatsområder og det præcise indhold af disse på baggrund af afsluttende undersøgelser. Vi regner med, at inception-rapporten ligger klar til maj.
   I oktober 2005 år besøgte Knud Vilby og Naser Khader projektet for at få et indtryk af udviklingen i Vietnam og CARE’s og vort arbejde med de etniske minoriteter. Det har kastet en del artikler af sig i forskellige dagblade og sat fokus på, at der trods økonomisk fremgang i Vietnam stadig er behov for hjælp udefra.
   I forbindelse med oplysningsarbejdet har projektet haft besøg af fotograf Jørgen Schytte, som har taget en del gode billeder, som du kan se på side 12, 14 & 16, men vi skal i nær fremtid drøfte nærmere, hvordan vi bedst muligt kan bruge billederne i forbindelse med oplysningsarbejdet.
Desværre er der sket det, at Anja Poulsen, som var den eneste læge i projektgruppen, 1. januar 2006 har fået arbejde i Tanzania i et par år. Derfor søgte vi i sidste blad et nyt projektgruppemedlem med lægefaglig baggrund. Læge Lise Jensen er nu indtrådt i gruppen. Lise er medlem af foreningen, og hun kender Vietnam, da hun er adoptivmor til et barn derfra. Tak til Anja for hendes indsats i forbindelse med udviklingen af PACODE-projektet. Anja sprang til med kort varsel, da det på et tidspunkt under forberedelserne pludselig blev alvor, og vi stod og skulle sende en lægefaglig person til Vietnam for at lave indledende undersøgelser. Anja har siden ydet en kæmpe indsats for projektet, og bidraget til et frugtbart og udviklende samarbejde i gruppen og foreningen, og det vil vi gerne sige tusinde tak for.


En stærk alliance: CARE, OVE og DVF

Af Christian Kruse, CARE, VietNam Ajour nr. 1/2005

Dansk Vietnamesisk Forening, Organisationen for Vedvarende Energi (OVE) og CARE Danmark har sammen søgt Danida og fået bevilget næsten 19 millioner kroner til et 5-årigt program, som skal gennemføres i samarbejde med Women’s Union, børnehospitalet i Ho Chi Minh City og organisationen Enerteam.

I provinserne An Giang og Soc Trang i Mekong deltaet lever en stor del af det ca. 1,5 million store mindretal af Khmer befolkningen i Vietnam. I modsætning til hovedparten af den vietnamesiske befolkning har Khmererne kun i begrænset omfang fået del i de senere års velstandsstigning, og i de tæt befolkede områder i deltaet er fattigdommen blandt dem stor og de sundheds- og miljømæssige vilkår meget dårlige.

Programmet går derfor ud på bistå navnlig kvinderne i at igangsætte økonomisk aktivitet og forbedre sundhed og miljø ved at etablere drikkevandsforsyning, ordentlige sanitære forhold, bedre kogeinstallationer og ved at uddanne et netværk af frivillige sundhedsmedarbejdere. Mikrokreditter vil være et vigtigt redskab i bestræbelserne for at sætte indkomstskabende aktiviteter i gang, og her har CARE Danmark og Women’s Union stor erfaring. OVE og deres vietnamesiske partner, Enerteam har viden og erfaring indenfor vand, sanitet og energi, og DVF vil sammen med læger fra Børnehospital nr. 1 stå for at uddannelse af sundhedsmedarbejdere og for opbygning af sundhedsklinikker.

Hovedparten af navnlig børnenes sygdomme kan føres tilbage til forurenet drikkevand, og vores muligheder for at gøre noget ved det problem steg væsentligt, da ”Fonden af 17. december” for nylig donerede 500.000 kroner til CARE Danmark til vandforsyningsanlæg under programmet, som i øvrigt har fået navnet PACODE, forkortelsen af Participatory Community Development.

Alt i alt en stærk alliance, hvor indsatsen i forhold til de umiddelbare behov kombineres med langsigtede investeringer både indenfor erhverv og infrastruktur og i øget kapacitet hos organisationer og myndigheder. Alliancen lever til fulde op til Danidas ønsker om et samarbejde, hvor en større og erfaren ulandsorganisation går sammen med to mindre, og hvor de tre organisationers kompetencer supplerer hinanden. Idéen bag allianceprogrammerne er også, at bistanden, ved at flere organisationer inddrages, rodfæstes bredere i den danske befolkning, og der er derfor også sat en pænt beløb af til informationsaktiviteter her i Danmark.

Vi forventer at få den endelige starttilladelse fra den vietnamesiske regering i nær fremtid, men allerede den 18. januar blev programmet skudt i gang ved en workshop i Ho Chi Minh City med alle seks parter repræsenteret. Stemningen var rigtig god, og der var stor lyst til at komme i gang så snart som muligt.


Dansk Vietnamesisk Forenings generalforsamling lørdag den 26. februar 2005
Uddrag af beretning fra formanden Jørgen Prags beretning: Derudover er vi af CARE Danmark og OVE Organisation for vedvarende energi blevet inviteret til at deltage i et flerårigt godt 18 mio. kr.s udviklingsprojekt, PACODE-projektet (Participatory Community Development project), der skal hjælpe med landsbyudviklingen i mekongdeltaområdet, der fortrinsvis bebos af Khmer minoriteten. DVF deltager indirekte i form af at indsætte folkesundhedskyndige læger fra Børnehospital nr. 1. I årenes løb har disse læger pga. støtten fra DVF oparbejdet en stor ekspertise i, hvordan sundhedsvæsenet kan forbedres på landsbyniveau. Hjemmefra bliver projektet superviseret af Ole Riis og Anja Poulsen.
Begge projekter (det andet er Pige-Shelter) er på ingen måde ligetil, fordi man kommer ind fra bagsiden af det vietnamesiske samfund, noget man gerne vil gemme lidt af vejen.  Der kræves således stor opmærksomhed og situationsfornemmelse. Det er heller ikke nemt at skulle koordinere mellem de 3 danske foreninger i PACODE-projektet.


Status for DVF’s alliancesamarbejde

Ole Riis, VietNam Ajour 2/2004  PDF 655 kb

Fotoserie af Ole Riis december 2003 -.17 fotos - http://foto.davifo.dk/#12
Klik for fotoserie - knap til venstre giver fuld skærm

 


Medvirken i nyt Danida-finansieret allianceprojekt

Dansk Vietnamesisk Forenings generalforsamling lørdag den 31. januar 2004 - Uddrag af beretning fra formanden Jørgen Prags beretning: Foreningen er blevet opfordret til at medvirke i et Danida-finansieret allianceprojekt med CARE Danmark og OVE (Organisation for Vedvarende Energi). Målgruppen er fattige kvinder i Khmer-samfund. Foreningen har foreløbig accepteret at medvirke i en ansøgning, der i øjeblikket er under udarbejdelse. CARE skal stå for den samfundsmæssige kapacitetsopbygning samt kapacitetsopbygningen af lokale NGO’er som repræsenterer målgruppen. CARE skal være ledende organisation på projektet. OVE skal stå for den miljømæssige, energimæssige og sanitære indsats. DVF skal gennem Børnehospital nr. 1 stå for den sundhedsfaglige indsats.

"At spise kirsebær med de store" Ole Riis, VietNam Ajour 1/2004 - DVF er blevet inviteret til at et bisnadsprojekt sammen med CARE og OVE

Retur til Pacode-forside - Side med artikler og andet materiale

Jadesten - en Khmerkvinde i Vietnam - fotoserie fra OVE

De ved for lidt, de unge af Anja Poulsen VietNam Ajour 2-2010 - Manglende viden om reproduktiv sundhed hos unge khmerer i Mekong deltaet og stort forbrug af alkohol hos drengene er en trussel mod sundheden

Retur til Pacode-forside - Side med artikler og andet materiale