Dengue Feber Projektet 1996-2000

Dansk Vietnamesisk Forening har i 1996-2000 gennemført et Dengue feber projekt. Vi fik i 1996 bevilget 2,7 millioner fra DANIDA, til i 1997-99 at assistere Børnehospital nr. 1 i Ho Chi Minh Byen, med bekæmpelsen af den til tider dødelige tropiske børnesygdom, dengue hemorrhagic feber, der er den 4. hyppigste årsag til dødsfald hos børn i Vietnam.
Dengue-feber forårsages af en virus, der overføres med stik af en særlig myggeart, der udklækker sine larver i stillestående vand, herunder de vandkrukker, vietnamesiske familier traditionelt anvender til opbevaring af husholdningsvand. Symptomerne på dengue-feber er muskelsmerter, hovedpine og feber af ca. 1 uges varighed, men kan især hos børn i Sydøstasien kompliceres af indre blødninger og chok (dengue-chok-syndrom) især hos børn, der har været udsat for gentagen smitte. Hyppigheden af dengue-feber og dengue-chok syndrom har været gradvist stigende siden 1960erne i den sydlige del af Vietnam. Bidragende til dødeligheden er manglende muligheder for intravenøs væskebehandling samt befolkningens og det perifere sundhedspersonales ringe kendskab til diagnose og behandling.
Projektet omfattede både undervisning i korrekt diagnose og behandling af sygdommen i befolkningen og på hospitaler i Ho Chi Minh, An Giang, Tien Giang og Ba Ria provinserne, samt forsøg på begrænsning af smitten ved myggebekæmpelse i landsbyerne. Befolkningen i projektområdet er på ca. 1 million mennesker, hvoraf ca. 350.000 er børn. I de værste år optrådte årligt mere end 40.000 tilfælde af dengue-feber i dette område, hvor man vil søge at halvere dødeligheden ved undervisning og udlevering af moskitonet og sprøjtemidler.
Dengue Fever projektet blev afsluttet ved udgangen af år 2000, og projektet opnåede de planlagte mål for områderne uddannelse af sundshedspersonale, diagnosticering og behandling af Dengue Fever samt udstyrsleverancer. Mht. de 5 planlagte forskningsprojekter var de 3 gennemført. Et andet om forebyggelse af overførsel ved reduktion af myggebestanden i lokalområdet ikke kan vurderes som følge af etablering af en brønd i projektområdet.

Børnebogen "På hospital i Vietnam" af Ole Steen Hansen indeholder en børnevenlig forklaring på dengue-feber,
sælges af DVF for kun 20 kr.


Dengue-fever projekt-gruppen: Lise Fonsmark, Erik Heegaard, Anja Poulsen, Freddy Karup Pedersen (koordinator), Jørgen Prag og Tine Gammeltoft


 

Dengue feber spredes af mosquitoer, og et af de steder de lægger deres æg, er i åbne regnvandsbeholdere.

Dengue projekt
1996-2000

af Erik Heegaard & Lise Fonsmark, Dengue-projekt-gruppen

Dansk Vietnamesisk forening har siden 1976 samarbejdet med Børnehospital Nr. 1 i Ho Chi Minh City og de bilaterale relationer har hermed været på plads fra projektets start. DANIDA har støttet Dansk Vietnamesisk Forenings samarbejdsprojekter igennem ca. 10 år. I 1996 blev der således igangsat et projekt til forebyggelse og behandling af dengue feber hos børn i det sydlige Vietnam. Projektet var fastlagt til og med 1999, men grundet økonomisk overskud blev der tillige givet tilladelse til en kortere efterfølgende bridging phase (brobygnings fase) i afventen på nye initiativer indenfor området.

Dr. Huu forklarer for Lise Fonsmark.
Dengue feber rammer primært børn og yngre voksne med en ligelig kønsratio. Projektområderne dækker en samlet befolkning på ca. 1 million mennesker, hvoraf 350.000 er børn. Cirka 500 mødre er blevet undervist og kvinder fra den lokale kvindekomite blev inddraget i supervisering.

Vedrørende undervisning er der afholdt kurser på Børnehospital Nr. 1, på provinshospitalsniveau, på distriktshospitalsniveau, samt kurser på landsbyniveau. Tillige er der ekstraordinært afholdt kurser for sygeplejersker. Udstyr er leveret og modelbehandlingsenheder er etableret de planlagte steder. De lokale projektmedarbejdere har udvist stor entusiasme og vedvarende engagement. Navnlig har undervisning af sundhedspersonale og mødre været gennemført med stor interesse og ildhu.

Endvidere blev der foretaget myggebekæmpelse på landsbyniveau i form af en sammenlignende undersøgelse mellem landsbyer uden intervention og landsbyer hvor der blev iværksat myggebekæmpelse i form af myggelarve-spisende fisk i vandcontainere. I undersøgelses-landsbyen blev der herudover opført lukkede vandbeholdere til drikkevand. Sideløbende er der uddelt undervisningsmateriale vedr. behandling af dengue feber og forebyggelse heraf, og afholdt undervisning i den lokale skole, samt for landsbyens mødre. Supervisering blev foretaget af medlemmer af den lokale kvindekomit�. Resultatet viser at fisk var i stand til effektivt at nedbringe antallet af myggelarver, men at dette ikke sikkert influerede på antallet af myg i området.

Læger fra provinshospitalerne har modtaget undervisning og træning i selv at formidle/undervise andet sundhedspersonale i provinser, distrikter og landområder og projektet har bidraget til etableringen af et samarbejde mellem Børnehospital Nr. 1 (referral center) og provins- og distrikts hospitaler, hvilket er fortsat efter projektets ophør. Herunder hører tilsyn af specialister fra Børnehospital Nr. 1 af kritisk syge patienter i lokalområdet, samt højnelse af den faglige standard udenfor Børnehospitalet.

Det indkøbte medicinske og audiovisuelle udstyr er til vedvarende gavn til behandling af dengue-patienter og undervisning.

Forskningsprojekter synes at bidrage positivt til forståelsen af sygdommen og har bevirket en øget grad af samarbejde mellem de involverede afdelinger internt på Børnehospital Nr. 1. Forskningsprojekter bør dog næppe andrage mere end ca. 20% af de samlede projektaktiviteter. Der er blevet udarbejdet i alt 5 videnskabelige artikler.

Sammenfattende kan man konkludere at projektet har været til stor gavn for den oprindeligt fastsatte målgruppe og at der i forbindelse med forløbet af projektet er blevet indhøstet væsentlige erfaringer, som kan være til gavn i eventuelle fremtidige projekter. I forbindelse med udarbejdelsen af IMCI (Integrated Management of severe Childhood Illness) fase 2 er der derfor inkorporeret nye initiativer vedrørende dengue feber. Denne ansøgning er aktuelt under vurdering af DANIDA, idet vi håber på en godkendelse og opstart primo 2002.


Dengue feber har i 2001 ramt 16.647 med 33 dødsfald

VNA 24. august: Antallet af patienter med dengue feber i hele Vietnam nåede 16.647 i midten af august, 51% mere end året før. Mere end 80% af tilfældene findes i de 19 sydlige provinser, hvor tropiske klima er et ideelt miljø for sygdommen, der spredes af moskitoer. Udbruddet har været dødelig for 44 mennesker (31 døde i 2000), samtidig med at sygdommen nærmer sig højdepunktet af tre-til-fire årig cyklus. De fleste ofre for sygdommen er opdaget i provinserne i Mekong deltaet, heraf 2.337 i An Giang, 2.141 i Tien Giang, 1.409 i Kien Giang samt 1.454 i Dong Thap. Sygdommen dræbte 36 i deltaet, og An Giang havde det højeste dødstal på 12. Siden første tilfælde blev opdaget i de sydlige regioner samt det centrale højland i starten af sommeren, har sygdommen spredt sig til de nordlige centrale provinser Nghe An og Quang Binh.

1998 var særligt slemt år med 234.886 ramt af dengue, hvoraf 383 døde. I 1997 var tallene 107.000 syge og 226 døde. I 1999 startede regeringen a program for at bekæmpe sygdommen med et årligt budget på 15 billioner dong (1 mio. US$). Programmet har hjulpet med at reducere antallet der pådrager sig dengue feber. Siden i starten af i år har Sundhedsministeriet opfordret lokale myndigheder til at opmuntre folk til at dræbe mosquitolarver, og forbedre træningen af sundhedsarbejdere i at behandle dengue feber. For mindske spredningen af sygdommen har Sundhedsministeriet udsendt hold af sundhedsarbejdere til sygdomstruede egne for at give medicinsk behandling og oplyse om præventive foranstaltninger. En ny runde i kampagnen starter i slutningen af august, rettet mod provinserne i den sydlige del af landet, fordi man der har en praksis at gemme regnvand i beholdere i beholdere til senere brug, og dette giver mosquitoerne mulighed for lægge deres æg.

Samtidig har sundhedssektoren organiseret kurser for lokale sundhedsarbejdere med at kontrollere dengue feber. Der er ingen vaccine mod dengue feber, som er en smertefuld sygdom overført ved mosquito bid. Ofrene rammes af hovedpine, udslæt, kramper og alvorlige ryg og muskel smerter. Sygdommen varer sædvanligvis omkring to uger efter infektionen og kan være dødelig hvis der behandles for sent.


Beretninger til Generalforsamlinger januar 2000 og 2001

af Freddy Karup Pedersen, projektleder & overlæge

Uddrag af beretning til generalforsamlingen 27. januar 2001
Dengue Fever projektet er afsluttet med ca. 1 års forsinkelse (4 år mod planlagt 3 år) med udgangen af år 2000. Projektet har opnået de planlagte mål på områderne uddannelse af sundhedspersonale i diagnose og behandling af Dengue Fever samt udstyrsleverancer, Hvad de 5 planlagte forskningsprojekter angår er de 3 gennemført og afsluttede med udarbejdelse af manuskripter til videnskabelige artikler. Et er ikke afsluttet men vil kunne afsluttes i løbet af 6 måneder uden ekstra tilførsel af midler (ultralydsprojekt) og vil formentlig herefter ligeledes give anledning til en videnskabelig publikation. Projektet vedrørende forebyggelse af overførsel, af Dengue Fever ved reduktion af myggebestanden i lokalområdet er gennemført og har formentlig haft effekt for befolkningen i lokalområdet, men kan ikke vurderes som videnskabeligt projekt, fordi kontrollandsbyen fik mulighed for at etablere en brønd i projektperioden, hvilket umuliggør sammenligning af forholdene i denne landsby med sammenligning af forholdene i projektlandsbyen. Dengue projektet er gennemført inden for de budgetterede midler.

Uddrag af beretning til generalforsamlingen 30. januar 2000
Dengue Fever programmet har været i gang i 3 år, og de planlagte uddannelser af sundhedspersonale i provinserne i diagnose og behandling af Dengue Fever er gennemført, et pilotprojekt i en kommune i Long Anh provinsen, som tilsigter at reducere transmissionen af Dengue Fever ved reduktion af antallet af myggelarver ved udsætning af småfisk i vandbeholdere, er afsluttede med godt resultat, og dataindsamlingen til de fire i projektet indgående forskningsundersøgelser omkring Dengue Fever er afsluttet og ved at blive analyseret. Der resterer endnu midler fra den aktuelle bevilling til at fortsætte Dengue arbejdet i 6 måneder. Dette arbejde vil omfatte fortsat uddannelse af sundhedspersonale samt afslutning af de videnskabelige undersøgelser i forbindelse med et seminar om forskningsmetodologi.


Uddrag af årsrapport for 1998 til Danida

Lise Fonsmark, Dengue feber projektgruppen

Undervisning af sundhedspersonale
Delprojekt 1,3,5: Undervisning af sundhedspersonale på provins-, distrikts- og landsbyniveau og mødre i landsbyerne vedrørende forebyggelse og behandling af Dengue feber.
Der var planlagt gennemførelse af i alt 2, 6 ,4 ,24 kurser vedrørende forebyggelse og behandling af Dengue feber på hhv. centralt-, provins-, distrikts- og landsbyniveau. Alle kurser er gennemført. Tilsynsførende teams er etableret. Der er gennemført nødvendige besøg i provinserne som planlagt. I 1999 vil der blive organiseret yderligere et trænings-kursus i kliniske færdigheder og behandling af Dengue hæmoragisk feber på hvert af de deltagende provins hospitaler. Der vil ligeledes blive gennemført en undersøgelse af, om undervisningen har ændret mødrenes viden og færdigheder.

Landsbybaseret forebyggelse
Delprojekt 2: Udvikling af en model til landsbybaseret forebyggelse af dengue hæmoragisk feber og vurdering af dens effekt i et pilotområde.
Alle børn i pilot landsbyen har i skolen modtaget undervisning vedrørende dengue feber inklusive behandling og forebyggelse, især rettet mod myggebekæmpelse. Der har endvidere været afholdt et kursus for 5 frivillige og 1 sundhedsmedarbejder vedrørende dengue hæmoragisk feber. Disse frivillige har siden holdt møder med 273/280 af pilot landsbyens mødre om forebyggelse af dengue hæmoragisk feber. En midtvejs evaluering har vist, at mødrenes viden om dengue hæmoragisk feber er forbedret.
Vedr. myggebekæmpelse: Der er fundet en lille myggelarve spisende fisk, som synes at være acceptabel for befolkningen. Ved månedlige surveys i pilot- og kontrollandsbyen vedrørende forekomsten af myg og myggelarver er der påvist en effekt på antallet af myggelarver, men effekten er kortvarig, fordi antallet af vandbeholdere med levende fisk hurtigt reduceres. Der vil blive arbejdet på at forbedre betingelserne for fiske formering og distribution samt at øge befolkningens motivation for aktiv deltagelse i myggebekæmpelses programmet. Undervisningsprogrammerne vil blive videreført i 1999. Der vil blive gennemført en undersøgelse til vurdering af effekten af interventionen.

Fem mindre forskningsprojekter
Delprojekt 3: Fem mindre forskningsprojekter vedrørende diagnostik og behandling af den alvorligste manifestation af dengue feber, dengue hæmoragisk feber. Udførelsen af alle 5 forskningsprojekter er påbegyndt.
Der har været et stort udbrud af Dengue feber i 1998/99, hvilket har medført mange indlæggelser på børnehospitalet. Dette har gjort det muligt at inkludere 2/3 af det planlagte antal patienter. I 1999 planlægges det at inkludere de resterende patienter og bearbejde data.

Tilbage til Sundhedsprojekter